Generic filters
Exact matches only
7.10.2020 Oikeusuutiset

Välituomio ei voinut olla purkuhakemuksen kohteena. Välituomion jälkeen annettua tuomiota ei purettu, koska se ei ilmeisellä tavalla perustunut väärään lain soveltamiseen.

KKO:2020:77 Ylimääräinen muutoksenhaku – Työtuomioistuimen tuomion purkaminen Oikeudenkäyntimenettely – Välituomio Tuomion purkamista koskevan hakemuksen mukaan työtuomioistuimen tuomio oli perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, koska tuomiossa oli tulkittu työaikasaatavien kanne- ja vanhentumisaikoja koskevia säännöksiä Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2018:10 poikkeavalla tavalla. Kysymys lainvoimaisen tuomion purkamisen edellytyksistä. KKO:2020:77

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/valituomio-ei-voinut-olla-purkuhakemuksen-kohteena-valituomion-jalkeen-annettua-tuomiota-ei-purettu-koska-se-ei-ilmeisella-tavalla-perustunut-vaaraan-lain-soveltamiseen/
31.3.2020 Oikeusuutiset

Helsingin käräjäoikeus antoi välituomion metron automatisointia koskevassa sopimuskiistassa

Helsingin käräjäoikeus on 31.3.2020 antanut välituomion Helsingin kaupungin, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja Länsimetro Oy:n (yhdessä HKL) sekä Siemens Osakeyhtiön ja Siemens SAS:n (yhdessä Siemens) välisessä oikeudenkäynnissä koskien riita-asiaa Helsingin metron ja länsimetron automatisoinnin epäonnistumisesta (käräjäoikeuden diaarinumero L 15/33394). Oikeudenkäynti on ollut poikkeuksellisen laaja ja ratkaistavia kysymyksiä on ollut merkittävä määrä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/helsingin-karajaoikeus-antoi-valituomion-metron-automatisointia-koskevassa-sopimuskiistassa/
23.3.2020 Oikeusuutiset

Viiden minuutin valmiusaika oli niin lyhyt, että palomiehen varallaolo katsottiin työajaksi

Työtuomiostuin 2020:31: Työaika – Varallaolo – Välituomio Palomiehillä oli varallaoloaikana ollut velvollisuus saapua paloasemalle pääsääntöisesti viiden minuutin kuluttua hälytyksestä. Tuo aika oli ollut niin lyhyt, että se ei tosiasiassa ollut jättänyt varallaolijoille mahdollisuutta oleskella muualla kuin paloaseman välittömässä läheisyydessä. Valmiusaikaa koskevan ehdon katsottiin rajoittaneen merkittävästi varallaolijoiden mahdollisuuksia keskittyä omiin asioihinsa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/viiden-minuutin-valmiusaika-oli-nin-lyhyt-etta-palomiehen-varallaolo-katsottiin-tyoajaksi/
20.9.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeudessa tuomarinvirassa oleva ei ollut esteellinen esittelemään Markkinaoikeuden ratkaisua koskevaa valituslupa-asiaa KKO:ssa

KKO:2019:80 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu – Esteellisyys – Esittelijä Korkein oikeus oli päätöksellään hylännyt markkinaoikeuden välituomiota koskevan valituslupahakemuksen. Valituslupa-asian oli esitellyt määräaikainen oikeussihteeri, jolla oli vakinainen tuomarinvirka markkinaoikeudessa. Kantelussa vaadittiin päätöksen poistamista, koska esittelijä oli virkansa vuoksi ollut esteellinen. Korkein oikeus katsoi, ettei esittelijän tuomarinvirka markkinaoikeudessa antanut perusteltua aihetta epäillä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/markkinaoikeudessa-tuomarinvirassa-oleva-ei-ollut-esteellinen-esittelemaan-markkinaoikeuden-ratkaisua-koskevaa-valituslupa-asiaa-kkossa/
10.1.2017 Oikeusuutiset

Ruotsissa esteellisyystilanne, kun mielentilatutkimuksessa saatujen uusien tietojen valossa pääkäsittelyä jouduttiin jatkamaan

Ruotsissa on ilmennyt mielenkiintoinen esteellisyystilanne, kun käräjäoikeus oli katsonut välituomiossaan, että vastaaja oli syyllistynyt rikokseen ja lähettänyt tämän mielentilatutkimukseen. Mielentilatutkimuksen yhteydessä vastaaja antoi uusia tietoja tapahtuneesta, minkä jälkeen puolustaja pyysi hänen kuulemistaan uudelleen pääkäsittelyssä ja esitti samalla esteellisyysväitteen katsoen, että asiaa aikaisemmin käsitelleet tuomarit olivat esteellisiä jatkamaan asian käsittelyä koska…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/ruotsissa-esteellisyystilanne-kun-mielentilatutkimuksessa-saatujen-uusien-tietojen-valossa-paakasittelya-jouduttiin-jatkamaan/
31.5.2016 Oikeusuutiset

Välituomiota ei voi antaa lainvalinnasta

KKO:2016:38 Oikeudenkäyntimenettely – Välituomio Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Lainvalinta Euroopan unionin oikeus – Perusoikeuskirja – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin Käräjäoikeus oli lasten elatusavun muuttamista koskevassa asiassa ratkaissut välituomiolla kysymyksen siitä, sovellettiinko asiassa Suomen vai Saksan lakia. Käräjäoikeus oli antanut ratkaisuunsa muutoksenhakuohjauksen. Hovioikeus tutki käräjäoikeuden välituomiosta tehdyn valituksen eikä muuttanut käräjäoikeuden välituomiota. Korkeimman…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/valituomiota-ei-voi-antaa-lainvalinnasta/
8.11.2015 Oikeusuutiset

Räjäytysten aiheuttamia vahinkoja voitiin käsitellä lunastustoimituksessa

KKO:2015:79 Maa-aineslaki – Ottajan korvausvelvollisuus Tuomioistuimen toimivalta – Tuomioistuimen asiallinen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai lunastustoimitus Oikeudenkäyntimenettely – Välituomio Kiinteistöjen omistajat olivat hakeneet maa-aineslain 9 §:n mukaista lunastustoimitusta, jossa heille määrättäisiin korvauksia X Oy:n kallioainesten ottamisen yhteydessä tekemien räjäytysten kiinteistöille aiheuttamista vahingoista. X Oy katsoi, että toimivalta tutkia korvausvaatimukset kuului…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/rajaytysten-aiheuttamia-vahinkoja-voitiin-kasitella-lunastustoimituksessa/
9.7.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeuden ratkaisu prekluusiosta ja kohtuullisesta ajasta reklamaatioon liittyen

VaaHO:2015:6 Kiinteistön kauppa Reklamaatio Reklamaatioaika Prekluusio Väittämistaakka Hovioikeus toteaa, että MA ja EA ovat toimittaneet käräjäoikeudelle kolme kirjallista lausumaa (6.9.2013, 15.10.2013 ja 8.11.2013) sen johdosta, että MP ja TV olivat vastauksessaan esittäneet väitteen siitä, että MA ja EA olivat tehneet virheilmoituksen ulkoseinärakenteiden väitetyistä virheistä liian myöhään. MA ja EA ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/hovioikeuden-ratkaisu-prekluusiosta-ja-kohtuullisesta-ajasta-reklamaatioon-liittyen/