Räjäytysten aiheuttamia vahinkoja voitiin käsitellä lunastustoimituksessa

8.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:79

Maa-aineslaki – Ottajan korvausvelvollisuus
Tuomioistuimen toimivalta – Tuomioistuimen asiallinen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai lunastustoimitus
Oikeudenkäyntimenettely – Välituomio

Kiinteistöjen omistajat olivat hakeneet maa-aineslain 9 §:n mukaista
lunastustoimitusta, jossa heille määrättäisiin korvauksia X Oy:n
kallioainesten ottamisen yhteydessä tekemien räjäytysten kiinteistöille
aiheuttamista vahingoista. X Oy katsoi, että toimivalta tutkia
korvausvaatimukset kuului yleiselle tuomioistuimelle eikä
lunastustoimikunnalle. Maaoikeus katsoi välituomiossaan, että
lunastustoimituksessa voitiin tutkia korvausvaatimukset sellaisten
kiinteistöjen osalta, jotka sijaitsivat mainitussa säännöksessä
tarkoitetulla tavalla maa-ainesten ottamispaikan lähistöllä. Koska tämä
edellytys ei kysymyksessä olevien kiinteistöjen kohdalla täyttynyt,
korvausvaatimukset tuli esittää yleisessä tuomioistuimessa.

Korkein
oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että
korvausvaatimukset räjäyttämisestä kiinteistöille aiheutuneista
vahingoista voitiin tutkia maa-aineslain 9 §:n mukaisessa
lunastustoimituksessa ja että korvausvaatimusten tutkimisen
edellytyksenä ei ollut se, että kiinteistöjen tuli sijaita maa-ainesten
ottamispaikan vieressä tai lähistöllä. Maaoikeuden katsottiin
menetelleen virheellisesti, kun se oli antanut asiassa välituomion.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments