Generic filters
Exact matches only
18.9.2023 Oikeusuutiset

KKO: Takausvastuun kohdentuminen rahoitussopimukseen perustuvaan päävelkaan oli yksilöity riittävällä tavalla myös tulevien vastuiden osalta – hallituksen varajäsen ei ole yksityistakaaja

KKO:2023:60 Takaus – Yleistakaus – Yleistakauksen rajoitukset – Yksityistakaaja X Oy ja rahoitusyhtiö olivat sopineet X Oy:n laskusaatavien rahoittamisesta. X Oy:n hallituksen varajäsen oli rahoitussopimuksen tekemisen yhteydessä antanut yleistakauksen kaikista X Oy:n nykyisistä ja tulevista veloista rahoitusyhtiölle tiettyyn rahamääräiseen ylärajaan saakka. Rahoitusyhtiö vaati takaajalta suoritusta rahoitussopimuksen tekemisen jälkeen rahoittamistaan laskusaatavista.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kko-takausvastuun-kohdentuminen-rahoitussopimukseen-perustuvaan-paavelkaan-oli-yksiloity-riittavalla-tavalla-myos-tulevien-vastuiden-osalta-hallituksen-varajasen-ei-ole-yksitysitakaaja/
15.5.2023 Oikeusuutiset

Vuokravakuutena ollutta omavelkaista takausta kohtuullistettiin – vuokranantajan olisi tullut päättää vuokrasopimus

KKO:2023:31 Oikeustoimi – Oikeustoimen kohtuullistaminen – Takaus – Omavelkainen takaus A oli antanut vuokranantajalle omavelkaisen takauksen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen mukaisten vuokrien maksamisesta ja muiden vuokraehtojen täyttämisestä. Vuokrasopimuksen oli sovittu olevan voimassa kolmen vuoden määräajan ja jatkuvan sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Vuokralaiset olivat laiminlyöneet vuokran maksun pian vuokrasuhteen alettua ja laiminlyönnit…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/vuokravakuutena-ollutta-omavelkaista-takausta-kohtuullistettiin-vuokranantajan-olisi-tullut-paattaa-vuokrasopimus/
8.3.2022 Oikeusuutiset

Liikennelupatakauksen antaneen pankin katsottiin olevan velkojana oikeutettu kyseisen takauksen perusteella jaettaviin varoihin

Vaa­HO:2022:1 Konkurssi – Velkojainkokouksen päätöksen moite – Takaus – Omavelkainen takaus – Takaussitoumuksen tulkinta – Saamisen lakkaaminen Pankki oli siinä tapauksessa, että kuljetusyhtiölle myönnetään liikenteen palveluista annetun lain mukainen liikennelupa, antanut yhtiön hyväksi omavelkaisen takauksen sellaisten saatavien maksamisesta, joiden suorittamiseen yhtiö oli ollut velvollinen ja jotka olivat syntyneet sen harjoittamasta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/liikennelupatakauksen-antaneen-pankin-katsottiin-olevan-velkojana-oikeutettu-kyseisen-takauksen-perusteella-jaettaviin-varoihin/
10.12.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päivitetyksi kannanotoksi “OECD:n rahoitusliiketoimia koskeva siirtohinnoitteluohjeistus”

SUOMEN ASIANAJAJALIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON PÄIVITETYKSI KANNANOTOKSI ”OECD:N RAHOITUSLIIKETOIMIA KOSKEVA SIIRTOHINNOITTELUOHJEISTUS” Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon päivitetyksi kannanotoksi ”OECD:n rahoitusliiketoimia koskeva siirtohinnoitteluohjeistus” (“Luonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yleistä Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä oleva HE 188/2021 laajentaisi VML 31 §:n soveltamisalaa siten, että se mahdollistaisi siirtohinnoitteluoikaisut OECD:n malliverosopimuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-paivitetyksi-kannanotoksi-oecdn-rahoitusliiketoimia-koskeva-siirtohinnoitteluohjeistus/
10.5.2021 Lausunnot

Lausunto työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi

Suomen Asianajajaliiton lausunto työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi (VN/3063/2020) Oikeusministeriö asetti maaliskuussa 2020 työryhmät valmistelemaan positiivista luottotietorekisteriä ja sen edellyttämää lainsäädäntöä (hanketunnus OM022:00/2020). Lainsäädännön valmistelusta vastaavan alatyöryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotus tuli laatia hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi uuden lain positiivisesta luottotietorekisteristä. Lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/lausunto-tyoryhman-mietinnosta-positiivista-luottotietorekisteria-koskevaksi-lainsaadannoksi/
19.12.2017 Oikeusuutiset

Takaaja ei voinut vedota vuokravakuuden enimmäismäärää koskevaan säännökseen

KKO:2017:91 Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Vakuus Takaus A oli antanut vuokranantajalle omavelkaisen takauksen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen mukaisten vuokrien maksamisesta ja muiden vuokraehtojen täyttämisestä. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain vakuuden enimmäismäärää koskevan 8 §:n 2 momentin säännöksen ei katsottu rajoittavan takaussitoumukseen perustuvaa vastuuta. KKO:2017:91

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/takaaja-ei-voinut-vedota-vuokravakuuden-enimmaismaaraa-koskevaan-saannokseen/
28.4.2016 Oikeusuutiset

Pikavippiin liittyvä maksullinen takaus ja mobiilipalvelu olivat kohtuuttomia ehtoja, maksuvatimus hylättiin viranpuolesta

I-SHO:2016:4 Velkomus Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus – Kohtuuttomat ehdot Pikaluottoja myöntänyt rahoitusyhtiö oli liittänyt luoton myöntämisen edellytykseksi, että luotolle annetaan takaus. Kuluttaja oli sitoutunut luoton ottamisen yhteydessä hyväksymillään vakiosopimuksilla rahoitusyhtiön yhteistyökumppaneiden tarjoamiin maksulliseen takauspalveluun ja siihen liitettyyn maksulliseen mobiilipalveluun. Velkojana oleva yhtiö oli kanteella vaatinut,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/pikavippiin-liittyva-maksullinen-takaus-ja-mobiilipalvelu-olivat-kohtuuttomia-ehtoja-maksuvatimus-hylattiin-viranpuolesta/
25.1.2016 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden esittämästä ennakkoratkaisupyynnöstä

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 6 artiklan 2 alakohta – Tuomioistuimen toimivalta – Kolmannen siinä tuomioistuimessa, jossa alkuperäinen kanne on vireillä, kyseisen oikeudenkäynnin asianosaista vastaan nostama takaus- tai takautumisvaatimusta tai sivullisvaatimusta koskeva kanne Ennakkoratkaisupyyntö koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili-…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-korkeimman-oikeuden-esittamasta-ennakkoratkaisupyynnosta/
8.12.2015 Oikeusuutiset

Käräjänotaari ei voinut ratkaista tavanomaista hankalampaa velkomusasiaa

HelHO:2015:12 Käräjänotaari Toimivalta A oli ottanut 31.7.2007 allekirjoitetulla velkakirjalla pankki B:ltä lainaksi 27.000 euroa. Velan vakuutena oli ollut C ja D:n yhteisvastuullisesti antama takaus. C oli asetettu konkurssiin 19.2.2014. B oli irtisanonut luoton 19.3.2014 ja antanut A:lle 9.4.2014 saakka aikaa hankkia uuden vakuuden. A oli tarjonnut B:lle korvaavaksi vakuudeksi Lieksassa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/karajanotaari-ei-voinut-ratkaista-tavanomaista-hankalampaa-velkomusasiaa/
19.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille vuoden 2015 alusta

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu 1.1.2015 lähtien. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja työttömät pääsevät velkajärjestelyyn nykyistä nopeammin Näillä vuoden 2015 alussa voimaan tulevilla velkajärjestelylain uudistuksilla saatetaan laki vastaamaan luotonannossa tapahtunutta muutosta. Ylivelkaantuminen, joka aiemmin johtui pääasiassa yritys-, takaus- tai asuntoveloista, on nykyisin pääosin seurausta kulutusluotoista, pikalainoista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-velkajarjestely-mahdolliseksi-myos-pienyrittajille-vuoden-2015-alusta/