Pikavippiin liittyvä maksullinen takaus ja mobiilipalvelu olivat kohtuuttomia ehtoja, maksuvatimus hylättiin viranpuolesta

28.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


I-SHO:2016:4

Velkomus
Kuluttajansuoja
Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus
Euroopan unionin oikeus – Kohtuuttomat ehdot

Pikaluottoja myöntänyt rahoitusyhtiö oli liittänyt luoton myöntämisen
edellytykseksi, että luotolle annetaan takaus. Kuluttaja oli sitoutunut
luoton ottamisen yhteydessä hyväksymillään vakiosopimuksilla
rahoitusyhtiön yhteistyökumppaneiden tarjoamiin maksulliseen
takauspalveluun ja siihen liitettyyn maksulliseen mobiilipalveluun.
Velkojana oleva yhtiö oli kanteella vaatinut, että kuluttaja
velvoitetaan maksamaan mainittuihin takaus- ja mobiilipalveluihin
liittyvät kustannukset. Kuluttaja ei ollut antanut kanteen johdosta
vastausta. Käräjäoikeus hylkäsi vaatimukset oikeudenkäymiskaaren 5 luvun
13 §:n nojalla selvästi perusteettomina.

Hovioikeus katsoi, että
asiassa oli kysymys sopimusehtodirektiivin (kuluttajasopimusten
kohtuuttomista ehdoista annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY)
soveltamisalaan kuuluvista elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan
välisistä vakiosopimusehdoista, joiden kohtuuttomuutta tuomioistuimen
oli arvioitava viran puolesta. Hovioikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin
ilmenevillä perusteilla, että luottosopimuksen edellyttämä maksullinen
takauspalvelu siihen liittyvine mobiilipalveluineen oli
kokonaisuudessaan kuluttajan kannalta kohtuuton. Koska kohtuuttomat
ehdot eivät sitoneet kuluttajaa, hovioikeus katsoi, että velkojan
vaatimukset korkosaatavineen ja kuluineen tuli hylätä selvästi
perusteettomina.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments