Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.3.2022 Oikeusuutiset

Puutteellinen perusrahoitus vaikeutti tuomioistuinten toimintaa vuonna 2021

Tuo­miois­tuin­ten toi­min­taa vai­keut­ti vuon­na 2021 puut­teel­li­ses­ta pe­rus­ra­hoi­tuk­ses­ta joh­tu­va pit­kä­ai­kai­nen re­surs­si­pu­la ja ruuh­kia en­ti­ses­tään pa­hen­ta­nut ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia. Suu­ris­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta tuo­miois­tui­met ovat kui­ten­kin kyen­neet toi­mi­maan niil­le osoi­tet­tui­hin re­surs­sei­hin näh­den te­hok­kaas­ti, sel­vi­ää tä­nään jul­kais­tus­ta tuo­miois­tuin­lai­tok­sen ti­lin­pää­tök­ses­tä. ”Perusrahoituksen vajaus johtaa väistämättä käsittelyaikojen pitenemiseen ja voi pahimmillaan johtaa tuomioistuinten henkilökunnan uupumiseen. Jatkuessaan tilanne voi vähentää…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/puutteellinen-perusrahoitus-vaikeutti-tuomioistuinten-toimintaa-vuonna-2021/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Suoritettujen pakkokeinojen määrä laski 11,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät vuonna 2021 pakkokeinoja 177 700 kertaa, mikä oli 23 400 pakkokeinoa (11,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Takavarikoita tehtiin 14,1 prosenttia ja kiinniottoja 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2004–2021 Poliisi käytti vuonna 2021 pakkokeinoja 172 500 kertaa. Tämä on 97,1 prosenttia kaikista käytetyistä pakkokeinoista.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/suoritettujen-pakkokeinojen-maara-laski-116-prosenttia/
9.2.2022 Oikeusuutiset

Korona ei hidastanut KHO:n työtahtia vuonna 2021

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si vii­me vuon­na yli 5 000 asi­aa ja on­nis­tui alen­ta­maan vi­reil­lä ole­vien asioi­den mää­rän en­nä­tyk­sel­li­sen pie­nek­si. Kak­si vuot­ta sit­ten käyt­töön otet­tu va­li­tus­lu­pa­jär­jes­tel­mä ja säh­köi­nen asian­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä ovat te­hos­ta­neet asioi­den kä­sit­te­lyä. Vuonna 2021 korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui kaikkiaan 4 099 asiaa ja 5 081 asiaa ratkaistiin. Oikeuskäytäntöä ohjaavia vuosikirjapäätöksiä ja lyhyitä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/korona-ei-hidastanut-khon-tyotahtia-vuonna-2021/
20.1.2022 Oikeusuutiset

Oikeusasiamiehelle jälleen ennätysmäärä kanteluja

Eduskunnan oikeusasiamiehelle saapui vuonna 2021 ennätykselliset 7732 kantelua. Tämä on noin 700 kantelua enemmän kuin vuonna 2020 (7059 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi kantelumäärissä. Viimeisen kolmen vuoden aikana kanteluiden määrä on noussut yli 38 prosentilla.  Asiamäärät nousivat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Suurimmat kantelumäärät kohdistuivat terveydenhuoltoon (1322), sosiaalihuoltoon (1142) ja poliisin hallinnonalaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/oikeusasiamiehelle-jalleen-ennatysmaara-kanteluja/
21.7.2021 Oikeusuutiset

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä lähes tuhat asiakasta

Auttamisjärjestelmän kokonaisasiakasmäärä on 30.6.2021 korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Auttamisjärjestelmän 992 asiakkaasta 770 on mahdollisia ihmiskaupan uhreja ja 222 heidän alaikäisiä lapsiaan. Asiakasmäärät ovat enemmän kuin kolminkertaistuneet viime vuosien aikana. Vuosi sitten palveluiden piirissä oli kesäkuun lopussa 804 henkilöä, 30.6.2019 vastaava luku oli 587, 30.6.2018 se oli 379 ja 30.6.2017 vain…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/ihmiskaupan-uhrien-auttamisjarjestelmassa-lahes-tuhat-asiakasta/
21.7.2021 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä väheni tammi-kesäkuussa 2021 edellisvuodesta 4,2 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi – kesäkuussa 2021 pantiin vireille 1 298 konkurssia, mikä on 57 konkurssia (4,2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 583, mikä on 963 henkilötyövuotta (12,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Vireille pannut konkurssit tammi-kesäkuussa 2012–2021 Vireille pantujen konkurssien…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/konkurssien-maara-vaheni-tammi-kesakuussa-2021-edellisvuodesta-42-prosenttia/
21.7.2021 Oikeusuutiset

Viranomaisten tietoon tuli vuoden 2021 tammi–kesäkuussa kaikkiaan 4,5 prosenttia vähemmän rikoksia kuin vuonna 2020

Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 27 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2021 tammi–kesäkuussa kaikkiaan 226 200 rikoslakirikosta, mikä on 10 700 tapausta (4,5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavana aikana. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 100 400, mikä on 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 15 400, eli vajaan prosentin edellisvuotta vähemmän. Ilmoitetut raiskaukset…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/viranomaisten-tietoon-tuli-vuoden-2021-tammi-kesakuussa-kaikkiaan-45-prosenttia-vahemman-rikoksia-kuin-vuonna-2020/
24.3.2020 Oikeusuutiset

Saapuneiden asioiden määrä kasvoi viime vuonna hovioikeuksissa, käräjäoikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa

Vuon­na 2019 saa­pu­nei­den asioi­den mää­rä kas­voi ho­vioi­keuk­sis­sa, kä­rä­jä­oi­keuk­sis­sa ja hal­lin­to-oi­keuk­sis­sa. Kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen, mark­ki­na­oi­keu­teen, työ­tuo­miois­tui­meen ja va­kuu­tusoi­keu­teen saa­pu­nei­den asioi­den mää­rä vä­he­ni edel­li­sen vuo­den ta­sos­ta. Kor­keim­man oi­keu­den ko­ko­nais­asia­mää­rä py­syi edel­li­sen vuo­den ta­sol­la. Tämä sel­vi­ää oi­keus­mi­nis­te­riön jul­kai­sus­ta: Tuo­miois­tuin­ten työ­ti­las­to­ja 2019. Käräjäoikeuksissa keskimääräiset käsittelyajat pitenivät rikosasioissa, kun taas laajoissa riita-asioissa, summaarisissa asioissa ja velkajärjestelyasioissa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/saapuneiden-asioiden-maara-kasvoi-viime-vuonna-hovioikeuksissa-karajaoikeuksissa-ja-hallinto-oikeuksissa/
3.4.2017 Oikeusuutiset

Tuomioistuintilastoja julkaistu

Jatkokäsittelylupa evättiin 54 prosentissa tapauksista, joissa sitä edellytettiin (46 % vuonna 2015). Oikeusministeriön  julkaisussa olevat asiamäärätilastot on tuotettu suoraan tuomioistuinten tietojärjestelmistä sekä osin kyselyjen pohjalta. Julkaisu on laadittu lähinnä hallinnolliseen käyttöön työmäärien seuraamista varten. Mukana on myös muita tilastoja tuomioistuinten toimintaan vaikuttavista seikoista mm. henkilötyövuosista. *** Hovioikeuksiin saapui 8 593…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/tuomioistuintilastoja-julkaistu/
27.9.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus suunnittelee lakkauttavansa tuomioistuintilastot

Tilastokeskus kuulee tiedonkäyttäjiä suunnitteilla olevista tilastojen ja palvelutarjonnan supistuksista ennen lopullisten päätösten tekemistä. Toimintaan käytettävissä olevat resurssit pienenevät vuonna 2015 merkittävästi, ja toimintaa on välttämätöntä supistaa. Tavoitteena on sopeuttaa toiminta niukkeneviin resursseihin niin, että tiedonkäyttäjille aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Palautetta suunnitelmista voi antaa joko vastaamalla verkkokyselyyn tai antamalla suoraa palautetta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/tilastokeskus-suunnittelee-lakkauttavansa-tuomioistuintilastot/