Generic filters
Exact matches only
19.2.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Vuokralainen viivytteli ludeongelmaan puuttumista ja oli velvollinen korvaamaan osan torjuntakuluista

KRIL: Korvausvaatimus ludetorjunnasta – Tuholaistorjunta -Korvausvastuu Vuokralainen vuokrasi 23.1.2014 päivätyllä toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella vuokranantajalta 2h+K käsittävän 59 m2 asuinhuoneiston. Vuokraksi sovittiin vuokrasuhteen alkaessa 623,28 euroa kuukaudessa. Vuokrasuhde alkoi 1.2.2014. Asiassa on kyse siitä, oliko vuokralainen korvausvastuussa vuokranantajalle ludetorjunnasta aiheutuneista kustannuksista. Lautakunnan ratkaisu Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että vuokranantaja luopuu perimästä vuokralaiselta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kril-vuokralainen-viivytteli-ludeongelmaan-puuttumista-ja-oli-velvollinen-korvaamaan-osan-torjuntakuluista/
16.2.2024 Oikeusuutiset

WinCapitaan sijoittaneen korvaussaatava oli vanhentunut, joten hänellä ei ollut oikeutta saada suoritusta valtiolle rikoshyötynä menetetyistä varoista

KKO:2024:14 Rikosvahingon korvaaminen – Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Käräjäoikeus oli vahvistanut asianosaisten sovinnon rikokseen perustuvasta vahingonkorvauksesta sen jälkeen, kun vastaaja oli tuomittu menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. Menettämisseuraamus oli pantu täytäntöön. A haki rikoslain 10 luvun 11 §:n 2 momentin nojalla Oikeusrekisterikeskukselta vahingonkorvaussaatavaansa vastaavan määrän suorittamista valtion varoista.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/wincapitaan-sijoittaneen-korvaussaatava-oli-vanhentunut-joten-hanella-ei-ollut-oikeutta-saada-suoritusta-valtiolle-rikoshyotyna-menetetyista-varoista/
22.1.2024 Oikeusuutiset

KHO edellytti selvittämään toimia rikastamon vesikierron saattamiseksi pääosin suljetuksi – korvausten osalta edellytti selvitystä mahdollisesta pilaantumisesta

KHO:2024:6 Ympäristölupa – Rikastamo – Toiminnan olennainen muuttaminen – Kaivannaisjätteen jätealue – Suljettu vesikierto – Suotovesi – Jätevesien johtaminen vesistöön – Pintavesi- ja pohjavesivaikutukset – Pitkäaikaisvaikutukset – Varovaisuusperiaate – Korvaukset vesistön pilaantumisesta Malmin rikastusta harjoittavalle toiminnanharjoittajalle oli myönnetty ympäristölupa toiminnan olennaiseen muuttamiseen, jolla muun ohella lisättiin huomattavasti rikastamon tuotantoa. Toiminnan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kho-edellytti-selvittamaan-toimia-rikastamon-vesikierron-saattamiseksi-paaosin-suljetuksi-korvausten-osalta-edellytti-selvitysta-mahdollisesta-pilaantumisesta/
23.11.2023 Oikeusuutiset

KRIL: Hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimus perustuen kylpyhuoneen pintojen kuntoon

Kuluttajariitalautakunta: Asunnon virhe – Myyjän vastuu  Ostaja osti myyjältä 9.12.2020 asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 57 m2 suuruista huoneistoa. Asunnon velaton kauppahinta oli 124.568,25 euroa. Huoneiston hallintaoikeus siirtyi ostajalle viimeistään 31.12.2020. Asiassa on riitaa siitä, onko kylpyhuoneen pinnoissa ilmenneitä puutteita pidettävä asuntokauppalain mukaisena virheenä. Lautakunnan ratkaisu Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kril-hinnanalennus-ja-vahingonkorvausvaatimus-perustuen-kylpyhuoneen-pintojen-kuntoon/
30.8.2017 Oikeusuutiset

Käsitelläänkö korvausvaatimukset EU-oikeuden rikkomisesta yleisissä vai hallintotuomioistuimissa? Ennakollinen turvaamistoimi hallintolainkäytössä?

KKO:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja siihen liittyviksi laeiksi … Korkein oikeus kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että luonnoksen perusteluissa on hallintoriita-asiana mainittu valtiolle esitetty EU-oikeuden rikkomiseen perustuva korvausvaatimus. Korkein oikeus toteaa, että tällainen korvausvaatimus on luonteeltaan julkisyhteisöä vastaan nostettava vahingonkorvausvaatimus. Kysymys on siitä, onko julkisyhteisö unionin oikeudesta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/kasitellaanko-korvausvaatimukset-eu-oikeuden-rikkomisesta-yleisissa-vai-hallintotuomioistuimissa-ennakollinen-turvaamistoimi-hallintolainkaytossa/
22.6.2016 Oikeusuutiset

KKO: Yli 12 vuotta vireillä ollutta syytettä ei jätetty tutkimatta kohtuuttoman keston takia

KKO:2016:45 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Oikeudenkäynnin kesto Syyte – Tutkimatta jättäminen A:ta syytettiin 17.- 25.9.1997 tehdystä avunannosta törkeään kavallukseen. A oli saanut tietää olevansa rikoksesta epäillyn asemassa 16.10.1998. Syyte oli tullut vireille käräjäoikeudessa 9.3.2004. Asia oli jäänyt käräjäoikeudessa valmisteluvaiheeseen, koska päätekijää ei ollut saatu ulkomailta vastaamaan syytteisiin. Käräjäoikeuden valmisteluistunnossa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/kko-yli-12-vuotta-vireilla-ollutta-syytetta-ei-jatetty-tutkimatta-kohtuuttoman-keston-takia/
11.4.2016 Oikeusuutiset

Kaupunkiin kohdistettu korvausvaatimus koulukiusaamisen johdosta hylättiin

HelHO:2016:4 Vahingonkorvaus Koulukiusaaminen Hovioikeus toteaa, että hovioikeudessa esitetyssä todistelussa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella voitaisiin päätellä, että koulu olisi laiminlyönyt kiusaamistilanteiden hoitamisen. Y:n koulussa oli puututtu B:hen kohdistuneeseen koulukiusaamiseen usein eri keinoin ja esimerkiksi G:n kertomuksesta ilmenee, että toimenpiteitä oli tehty selvästi enemmän kuin kiusaamistapauksissa tavallisesti. Asiassa ei…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/kaupunkiin-kohdistettu-korvausvaatimus-koulukiusaamisen-johdosta-hylattiin/
8.4.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeus arvioi rikosvahingon riita-asioista säädetyn näyttökynnyksen mukaisesti

VaaHO:2015:1 Lainvoimainen rikostuomio Yksityisoikeudellinen vaatimus Todistelu Kysymys siitä, estääkö syytteen hylkäävä lainvoimainen rikostuomio syytteessä tarkoitettuun rikokseen perustuvan vahingonkorvausvaatimusta koskevan valituksen tutkimisen. Kysymys myös siitä, arvioidaanko korvausvaatimus näytöllisesti rikosasioissa vai riita-asioissa noudatettavan todistusharkinnan pohjalta. VaaHO:2015:1

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/hovioikeus-arvioi-rikosvahingon-riita-asioista-saadetyn-nayttokynnyksen-mukaisesti/
16.3.2015 Oikeusuutiset

I-SHO: Kun syyte jäi tutkimatta siihen perustuva korvausvaatimus oli vanhentunut

I-SHO:2015:2 Ne bis in idem Rikoksesta johtuvan velan vanhentuminen Vastaajaa syytettiin verorikkomuksesta sillä perusteella, että hän oli jättänyt määräajassa suorittamatta tilitettävän arvonlisäveron. Verotililain tultua voimaan hänelle ei ollut veron maksamattomuuden perusteella määrätty veronkorotusta vaan viivästyskorkoa. Samanaikaisesti hänelle oli kuitenkin määrätty arvonlisäveron osalta veronkorotus veron ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyömisen perusteella. Käräjäoikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/i-sho-kun-syyte-jai-tutkimatta-siihen-perustuva-korvausvaatimus-oli-vanhentunut/
9.9.2014 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös jatkokäsittelyluvan myöntämisperusteista

KKO:2014:63 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen Käräjäoikeus oli tuominnut A:n kahdesta pahoinpitelystä sakkorangaistukseen ja velvoittanut hänet suorittamaan B:lle vahingonkorvausta kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta sekä B:n pahoinpitelyssä saamien vammojen leikkaushoidosta myöhemmin aiheutuvista kustannuksista. A valitti hovioikeuteen ja vaati,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/ennakkopaatos-jatkokasittelyluvan-myontamisperusteista/