Käsitelläänkö korvausvaatimukset EU-oikeuden rikkomisesta yleisissä vai hallintotuomioistuimissa? Ennakollinen turvaamistoimi hallintolainkäytössä?

30.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja siihen liittyviksi laeiksi


Korkein oikeus kiinnittää kuitenkin
huomiota siihen, että luonnoksen perusteluissa on hallintoriita-asiana
mainittu valtiolle esitetty EU-oikeuden rikkomiseen perustuva
korvausvaatimus. Korkein oikeus toteaa, että tällainen korvausvaatimus
on luonteeltaan julkisyhteisöä vastaan nostettava
vahingonkorvausvaatimus. Kysymys on siitä, onko julkisyhteisö unionin
oikeudesta johtuvia velvoitteitaan rikkomalla aiheuttanut korvauksen
vaatijalle vahinkoa ja onko julkisyhteisö velvollinen sen korvaamaan.
Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuun osalta hallituksen esityksen
luonnoksessa esitetyt perustelut eivät ole asianmukaiset. Luonnoksessa
ei tältä osin näytä otetun huomioon korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä.
Korkein oikeus on ennakkoratkaisussaan KKO 2013:58 katsonut yleisten
tuomioistuinten olevan toimivaltaisia unionin oikeuteen perustuvan
jäsenvaltion vahingonkorvausvelvollisuuden osalta.

Korkein oikeus toteaa, että koska
hallintotuomioistuin voisi antaa väliaikaisen määräyksen vain vireillä
olevaan asiaan liittyen, hallintolainkäytön alalla ei jatkossa enää
olisi mahdollista hakea ennakollista oikeussuojaa turvaamistoimen
muodossa. Väliaikaista määräystä eivät myöskään koskisi turvaamistoimia
vastaavat täytäntöönpanokeinot eivätkä oikeusturvan takeet.

Korkein
oikeus toteaa, että mikäli hallintolainkäyttöön katsotaan
tarpeelliseksi luoda erillinen turvaamistoimijärjestelmä, tulisi
turvaamistoimien kuitenkin vastata myös hallintolainkäytön osalta niihin
tarpeisiin, joita varten nykyinen turvaamistoimijärjestelmä on luotu.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments