Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.1.2018 Oikeusuutiset

Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus vuoden 2007 Haagin pöytäkirjaan sisällytettyjen lainvalintasääntöjen tulkitsemisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla – Elatusvelvoitteet – Puuttuva mahdollisuus saada elatusvelvolliselta elatusapua – Elatusapuun oikeutetun asuinpaikan valtion vaihtuminen – Lex forin soveltaminen (Ennakkoratkaisupyyntö – Oberster Gerichtshof (ylin tuomioistuin, Itävalta)) 1. Nyt käsiteltävässä menettelyssä Oberster Gerichtshof (ylin tuomioistuin, Itävalta) pyytää unionin tuomioistuinta tulkitsemaan vuoden 2007 Haagin pöytäkirjan sääntöjä sellaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/julkiasiamiehen-ratkaisuehdotus-vuoden-2007-haagin-poytakirjaan-sisallytettyjen-lainvalintasaantojen-tulkitsemisesta/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Dnro 05/2016 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015, 26.1.2016 LAPSEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 26.1.2016 päivätyn lausuntopyynnön lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Asianajajaliitto lausuu esityksen johdosta seuraavaa. 2. Lapsen tapaamisoikeus 2.1. Vuoroasumisjärjestelyt Oikeuskäytännössä vuoroasuminen on voitu vahvistaa yleensä vain sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-lapsen-huoltoa-ja-tapaamisoikeutta-koskevan-lainsaadannon-uudistamisesta/
1.2.2016 Oikeusuutiset

HelHO: Otetaanko lapsen KELAlta saama kuntoutusraha huomioon elatusavun määrässä?

HelHO:2015:16 Lapsen elatus Kuntoutusraha Elatuslain 2 §:n 2 momentin mukaan vanhempien elatusavun laajuudessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet vastata omasta elatuksestaan. Riidatonta on, että B saa Kansaneläkelaitokselta kuntoutusrahaa. Lain esitöiden perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että kuntoutusrahalla on tarkoitettu olevan paitsi kannustevaikutus, myös saajansa toimeentuloa tukevaa vaikutusta. B:n saama kuntoutusraha…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/helho-otetaanko-lapsen-kelalta-saama-kuntoutusraha-huomioon-elatusavun-maarassa/
27.11.2015 Oikeusuutiset

Kansaneläkelaitos: Elatustuki ja elatusapu tarkistetaan indeksillä

Elatustuen ja elatusavun määrät pienenevät 0,26 prosentilla ensi vuoden alussa. Muutos perustuu elinkustannusindeksin laskuun Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka laskee 1.1.2016 alkaen 0,26 prosenttia. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa. Nyt täysi tuki on 155,17 euroa kuukaudessa, joten laskua tulee 0,40 euroa kuukaudessa. Kela…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kansanelakelaitos-elatustuki-ja-elatusapu-tarkistetaan-indeksilla/
2.12.2014 Oikeusuutiset

Ratkaisu lapsen elatusta koskevan vahvistetun sopimuksen sitovuudesta

THO:2014:2 Lapsen elatus Elatusapu Sopimus kolmannen hyväksi Sovinnon vahvistaminen Sovinnon täytäntöönpanokelpoisuus Tuomioistuimen vahvistaman sovinnon sitovuutta on arvioitava yleisten sopimusoikeudellisten normien nojalla (KKO 2012:35). Asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä, ettei A olisi ymmärtänyt käräjäoikeuden ratkaisun sisältöä ja merkitystä myös siltä osin kuin siinä on kysymys E:n hyväksi tehdyn sopimuksen vahvistamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/ratkaisu-lapsen-elatusta-koskevan-vahvistetun-sopimuksen-sitovuudesta/
28.8.2014 Oikeusuutiset

Väliaikaiseen elatusapuratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla

VaaHO:2014:1 Lapsen elatusapu väliaikainen määräys muutoksenhakuoikeus Edellä mainitun oikeudenkäymiskaaren säännöksessä ilmaistun pääsäännön mukaan oikeudenkäynnin aikana annettuihin ratkaisuihin ei ole oikeutta hakea muutosta ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu. Lisäksi muutoksenhaku on nimenomaisesti kielletty avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskevan asian yhteydessä annetuista elatusapua koskevista väliaikaismääräyksistä. Mainituista säännöksistä ilmenevän lainsäätäjän tarkoituksen perusteella ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/valiaikaiseen-elatusapuratkaisuun-ei-saa-hakea-muutosta-valittamalla/
8.9.2023 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeus: Useiden vuosien ajan ulosottoperinnässä ollut asianajaja voitiin erottaa Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

Hel­Ho:2023:9 Asianajaja – Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen Asianajaja A oli toistuvasti vuosina 2019–2022 ollut ulosottoperinnässä muun muassa maksamattomien verojen, eläkemaksujen ja elatusapumaksujen takia. Hänellä oli myös ollut muita yksityisoikeudellisia saatavia ulosotossa. Hovioikeus katsoi, että toistuva useita vuosia kestävä tarkoituksellinen saatavien maksaminen ulosottoperinnän kautta osoitti vakavaa piittaamattomuutta velvoitteiden hoitamisessa. A:n menettely oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/helsingin-hovioikeus-useiden-vuosien-ajan-ulosottoperinnassa-ollut-asianajaja-voitiin-erottaa-suomen-asianajajaliiton-jasenyydesta/
28.7.2023 Oikeusuutiset

AOA:n ratkaisu Follo-sovittelun asiantuntija-avustajan esteellisyydestä

Kantelija arvosteli sosiaalityöntekijä B:tä myös sen vuoksi, että tämä oli osallistunut asiantuntija-avustajana kantelijan ja hänen entisen puolisonsa väliseen tuomioistuinsovitteluun, joka koski lasten tapaamisoikeutta ja elatusapua. Kantelijan mielestä asiantuntija-avustaja toisti samoja näkemyksiä kuin käsitellessään vanhempien ja lasten asiaa lastensuojelussa. Kantelijan mielestä nuo näkemykset olivat vääriä ja puolueellisia. Apulaisoikeusasiamies Sarja: Käsitykseni mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/aoan-ratkaisu-follo-sovittelun-asiantuntija-avustajan-esteellisydesta/
10.5.2023 Lausunnot

Lausunto synnyttäneen äidin selvittämistä ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevan sääntelyn uudistamista käsittelevästä työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriö   Dnro L2023-14   Lausuntopyyntönne: VN/10363/2022, 15.3.2023 SYNNYTTÄNEEN ÄIDIN SELVITTÄMINEN JA OIKEUSGENEETTISIÄ VANHEMMUUSTUTKIMUKSIA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN; TYÖRYHMÄMIETINTÖ    Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa synnyttäneen äidin selvittämisistä ja oikeusgenettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevasta työryhmämietinnöstä.    Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Synnyttäneen äidin äitiyden selvittäminen    Työryhmä esittää, että oikeusgeneettisestä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-synnyttaneen-aidin-selvittamista-ja-oikeusgeneettisia-vanhemmuustutkimuksia-koskevan-saantelyn-uudistamista-kasittelevasta-tyoryhmamietinnosta/
14.10.2021 Oikeusuutiset

Pakkoavioliiton kumoaminen mahdolliseksi

Hallitus esittää avioliittolakiin muutosta, joka mahdollistaisi sen, että pakottamalla solmittu avioliitto voidaan purkaa kumoamalla. Muutos on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Esityksen mukaan avioliiton kumoamisen oikeudelliset vaikutukset ovat muutoin samat kuin avioerossa, mutta siviilisääty palautuu siihen, joka aviopuolisolla oli ennen pakkoavioliittoa.  – Tämä muutos on tärkeä viesti siitä, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/pakkoavioliiton-kumoaminen-mahdolliseksi/