Generic filters
Exact matches only
13.2.2024 Oikeusuutiset

EOA: Epäillyllä oli oikeus saada julkisen oikeusavun myötä avustaja jo rikoksen esitutkintaan

Kantelija arvosteli Kymenlaakson oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan nimissä 8.2.2023 annettua Kymenlaakson oikeusaputoimiston oikeusapupäätöstä – – – (asianumero – – -). Kantelijalle myönnettiin päätöksellä oikeusapua, mutta kantelijan avustajakseen ehdottamaa asianajajaa (yksityinen avustaja) ei määrätty avustajaksi rikosasian esitutkintaan, jossa kantelijaa epäiltiin neljästä petoksesta. Päätöksen perustelujen mukaan asia ei ollut tuomioistuinasia, ja tuomioistuimen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/eoa-epaillylla-oli-oikeus-saada-julkisen-oikeusavun-myota-avustaja-jo-rikoksen-esitutkintaan/
4.7.2023 Oikeusuutiset

KKO: Oikeusapulaki mahdollistaa kahden avustajan määräämisen poikkeuksellisessa rikosasiassa

KKO:2023:50 Oikeusapu – Avustajan määrääminen – Sotilasoikeudenkäynti Sotilasrikosasian vastaaja A:n oikeudenkäyntiavustajaksi oli määrätty asianajaja. Hovioikeus oli hylännyt oikeusapulain säännösten vastaisena A:n pyynnön siitä, että jo määrätyn avustajan lisäksi hänelle määrätään toinen avustaja. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, etteivät oikeusapulain säännökset estäneet toisen oikeudenkäyntiavustajan määräämistä. Rikosasian vastaajan etujen asianmukaisen valvomisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/kko-oikeusapulaki-mahdollistaa-kahden-avustajan-maaraamisen-poikkeuksellisessa-rikosasiassa/
10.1.2023 Oikeusuutiset

Myös Itä-Suomen hovioikeus katsoo, ettei asianomistajan avustajanmääräystä voida käyttää oikeusturvavakuutuksen omavastuun kattamiseen

I-SHO:2022:7 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Oikeusapu – Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajan palkkio – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus A oli lainvoimaisesti tuomittu törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kysymys on rangaistuksen mittaamisesta ja asianomistajalle maksettavaksi tuomitun kärsimyskorvauksen määrästä. B:lle oli määrätty oikeudenkäyntiavustaja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/75202/
2.11.2021 Lausunnot

Lausunto työryhmän ehdotuksesta lähestymiskiellon tehostamiseksi

Oikeusministeriölle                                                                             Lausuntopyyntönne: VN/1393/2020 LAUSUNTO TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA LÄHESTYMISKIELLON TEHOSTAMISEKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmän ehdotuksesta lähestymiskiellon tehostamiseksi. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Lähisuhdeväkivallan riskinarviointi Lähisuhdeväkivallan entistä tehokkaampi riskinarviointi, turvallisuussuunnitelman laatiminen ja muut mietinnössä mainitut toimenpiteet ovat konkreettisia parannuksia uhrin asemaan. MARAK on vakavan parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin ja uhrin auttamisen moniammatillinen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/lausunto-tyoryhman-ehdotuksesta-lahestymiskiellon-tehostamiseksi/
7.10.2021 Oikeusuutiset

Oikeusaputoimistoin tuli maksaa avustajalle palkkio myös ratkaisupyynnön laatimisesta kun se oli menestynyt

Poh­jois-Suo­men HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Avustajan palkkio – Ratkaisupyynnön tekemisestä aiheutuvien toimenpiteiden korvattavuus – Palkkiovaatimuksen esittämishetki – Oikeusapulain perusteella määrättävän palkkion ja korvausten määräävä taho Oikeusaputoimisto oli hylännyt hakijan rikosasiaa koskevan oikeusapuhakemuksen, minkä johdosta hakija oli tehnyt asiassa ratkaisupyynnön käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus oli hakijan ratkaisupyynnön johdosta antamassaan päätöksessä myöntänyt hakijalle…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/oikeusaputoimistoin-tuli-maksaa-avustajalle-palkkio-myos-ratkaisupyynnon-laatimisesta-kun-se-oli-menestynyt/
7.3.2018 Oikeusuutiset

Asianajaja jäi vaille oikeusapupalkkiota, kun laskua ei oltu toimitettu ennen asian ratkaisemista KHO:ssa

KHO: Oikeusapu – Avustajan vaihtaminen – Avustajan palkkio – Palkkion määrääminen pääasian käsittelyn jälkeen Asianajaja oli pääasiassa laatimassaan valituksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle pyytänyt, että hänet määrätään päämiehen avustajaksi oikeusapupäätöksessä määrätyn julkisen oikeudenkäyntiavustajan sijalle. Pääasian ratkaisun yhteydessä antamassaan oikeusapua koskevassa päätöksessä korkein hallinto-oikeus oli peruuttanut julkisen oikeudenkäyntiavustajan määräyksen ja määrännyt asianajajan avustajaksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/asianajaja-jai-vaille-oikeusapupalkkiota-kun-laskua-ei-oltu-toimitettu-ennen-asian-ratkaisemista-khossa/
9.2.2018 Oikeusuutiset

KKO äänesti kuinka kehittynyt tuomion purkuhanke tulee olla ennen kuin siihen voidaan myöntää julkista oikeusapua

KKO:2018:9 Oikeusapu – Avustajan määrääminen – Ratkaisupyyntö Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa A oli hakenut oikeusapua ja avustajan määräämistä lainvoimaisen tuomion purkamista koskevan hakemuksen tekemistä varten. A:n oikeusapuhakemus hylättiin, kun hän ei ollut selvittänyt mahdollisia purkuperusteita eikä niitä tukevia seikkoja sillä tavalla, että hänen oikeusavun tarvettaan olisi voitu arvioida.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/kko-aanesti-kuinka-kehittynyt-tuomion-purkuhanke-tulee-olla-ennen-kuin-siihen-voidaan-myontaa-julkista-oikeusapua/
11.3.2016 Oikeusuutiset

Ulkoprosessuaalisessa asiassa on oikeusaputoimiston selvitettävä ovatko edellytykset yksityiseen avustajaan olemassa

KHO:2016:27 Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Yksityinen avustaja – Oikeusapuhakemuksen käsittely – Sähköinen hakemus – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusluvan tarve Helsingissä asuva A oli hakenut oikeusapua Maahanmuuttovirastossa vireillä olleeseen kansalaisuuslain mukaiseen asiaan ja pyytänyt nimeämänsä yksityisen avustajan määräämistä avustajakseen. Sähköisesti tehty hakemus oli ohjautunut Ylivieskan oikeusaputoimiston käsiteltäväksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ulkoprosessuaalisessa-asiassa-on-oikeusaputoimiston-selvitettava-ovatko-edellytykset-yksityiseen-avustajaan-olemassa/
21.5.2015 Oikeusuutiset

Korkein oikeus määräsi avustajan julkista oikeusapua saaneelle purkuhakemuksen laatimista varten

KKO:2015:36 Oikeusapu – Avustajan määrääminen – Ratkaisupyyntö Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Kysymys avustajan määräämisestä oikeusapulain nojalla tuomion purkamista koskevassa asiassa Korkeimmassa oikeudessa huomioon ottaen, että oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan hakijan oli asiassa käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä. KKO:2015:36

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/korkein-oikeus-maarasi-avustajan-julkista-oikeusapua-saaneelle-purkuhakemuksen-laatimista-varten/
10.12.2014 Oikeusuutiset

KHOlta kaksi täysistuntoratkaisua oikeusapupalkkion maksamisesta avustajalle

Jos laskua ei oltu toimitettu tai palkkiota vaadittu valituksessa ei palkkiota maksettu jälkikäteen tehdystä pyynnöstä KHO:2014:178 Oikeusapu – Avustajan palkkio – Palkkion määrääminen pääasian käsittelyn päättymisen jälkeen KHO:2014:178 KHO:2014:177 Oikeusapu – Avustajan palkkio – Palkkion määrääminen pääasian käsittelyn päättymisen jälkeen KHO:2014:177

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kholta-kaksi-taysistuntoratkaisua-oikeusapupalkkion-maksamisesta-avustajalle/