Ulkoprosessuaalisessa asiassa on oikeusaputoimiston selvitettävä ovatko edellytykset yksityiseen avustajaan olemassa

11.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:27

Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Yksityinen avustaja – Oikeusapuhakemuksen käsittely – Sähköinen hakemus – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusluvan tarve

Helsingissä asuva A oli hakenut oikeusapua Maahanmuuttovirastossa
vireillä olleeseen kansalaisuuslain mukaiseen asiaan ja pyytänyt
nimeämänsä yksityisen avustajan määräämistä avustajakseen. Sähköisesti
tehty hakemus oli ohjautunut Ylivieskan oikeusaputoimiston
käsiteltäväksi.

Oikeusaputoimisto oli hylännyt hakemuksen
sillä perusteella, että muussa kuin tuomioistuinasiassa oikeusapua antaa
julkinen oikeusavustaja. Oikeusaputoimisto ei ollut määrännyt julkista
oikeusavustajaa eikä arvioinut, olivatko oikeusavun myöntämisen tai
yksityisen avustajan määräämisen edellytykset olemassa. Hallinto-oikeus
hylkäsi A:n ratkaisupyynnön mainittuja edellytyksiä niin ikään
arvioimatta.

A vetosi avustajan määräämisen osalta muun
ohella siihen, että hän oli käynyt Helsingin oikeusaputoimistossa, joka
ei työtilanteensa vuoksi ollut voinut ottaa asiaa hoitaakseen, vaan
ohjeistanut hänet suullisesti yksityiselle avustajalle. Ylivieskan
oikeusaputoimisto totesi, että A ei ollut esittänyt todennettua
selvitystä Helsingin oikeusaputoimiston työtilanteesta tai muista
seikoista, joiden perusteella yksityinen avustaja voitaisiin määrätä.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että A:n sähköisesti tekemä oikeusapuhakemus
oli ohjautunut Ylivieskan oikeusaputoimistolle. Ylivieskan
oikeusaputoimiston asiana oli siten hakemuksen johdosta arvioida
oikeusavun myöntämisen ja yksityisen avustajan määräämisen edellytykset.

Oikeusavun edellytysten täyttyessä muussa kuin
tuomioistuinasiassa avustajaksi voidaan tietyin edellytyksin määrätä
myös yksityinen avustaja. Yksityisen avustajan määrääminen edellyttää
tällaisessa asiassa ensin sen arvioimista, onko käsillä jokin valtion
oikeusaputoimistoista annetun lain 10 §:n 1 momentissa säädetty peruste.
Kyseiset perusteet liittyvät pääosin oikeusaputoimiston sisäiseen työn
järjestämiseen tai muutoin seikkoihin, joiden olemassaolosta oikeusavun
hakijan ei voida edellyttää esittävän oikeusaputoimiston viittaamaa
todennettua selvitystä.

Mikäli tällainen peruste on
käsillä, seuraavaksi on arvioitava, tuleeko hakija ohjata edellä
mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti toiseen, kohtuullisen
asiointimatkan päässä olevaan oikeusaputoimistoon. Mikäli edellytyksiä
ohjata hakijaa toiseen oikeusaputoimistoon ei ole, tälle tulee
oikeusapulain 8 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen nojalla ja pykälän 3
momentin edellytyksin määrätä ehdotettu yksityinen avustaja.

Oikeusavun
myöntämisen tai yksityisen avustajan määräämisen edellytyksiä ei ollut
oikeusaputoimiston eikä hallinto-oikeuden päätöksissä arvioitu. Korkein
hallinto-oikeus kumosi mainitut päätökset sekä myönsi A:lle oikeusapua
ja määräsi tälle yksityisen avustajan päätöksestään tarkemmin ilmenevin
perustein.

Kysymys oli myös oikeusavun ratkaisupyynnön
käsittelemiseen toimivaltaisesta tuomioistuimesta sekä siitä,
edellyttikö hallinto-oikeuden ratkaisupyynnön johdosta tekemästä
päätöksestä valittaminen valituslupaa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments