Oikeusaputoimistoin tuli maksaa avustajalle palkkio myös ratkaisupyynnön laatimisesta kun se oli menestynyt

7.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poh­jois-Suo­men HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Avustajan palkkio – Ratkaisupyynnön tekemisestä aiheutuvien toimenpiteiden korvattavuus – Palkkiovaatimuksen esittämishetki – Oikeusapulain perusteella määrättävän palkkion ja korvausten määräävä taho

Oikeusaputoimisto oli hylännyt hakijan rikosasiaa koskevan oikeusapuhakemuksen, minkä johdosta hakija oli tehnyt asiassa ratkaisupyynnön käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus oli hakijan ratkaisupyynnön johdosta antamassaan päätöksessä myöntänyt hakijalle oikeusapua ilman perusomavastuuta. Hakijaa koskevassa rikosasiassa oli tehty syyttämättäjättämispäätös, eikä asia ollut näin ollen edennyt tuomioistuimen käsiteltäväksi. Hakijan avustaja oli tämän jälkeen esittänyt oikeusaputoimistolle palkkiovaatimuksen, jonka oikeusaputoimisto oli hylännyt muun ohella avustajan ratkaisupyyntöä koskevien toimenpiteiden osalta katsoen, että kysymys ei ollut oikeusavun perusteella maksettavista toimenpiteistä ja että asiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin vahvistaa avustajan palkkion siltä osin, kuin asiaa on käsitelty tuomioistuimessa. Oikeusaputoimisto viittasi viimeksi mainitulta osin oikeusapulain 18 §:n 3 momenttiin. Palkkion määrääminen ratkaisupyyntöä koskevista toimenpiteistä ei edellä todetun perusteella oikeusaputoimiston näkemyksen mukaan kuulunut oikeusaputoimistolle.

Hallinto-oikeus katsoi, että hakijan oikeussuojan tarve asiassa oli edellyttänyt ratkaisupyynnön tekemistä oikeusavun saamiseksi ja että ratkaisupyynnön tekemisestä aiheutuneet toimenpiteet olivat tässä tapauksessa olleet tarpeellisia ja lähtökohtaisesti oikeusapulain nojalla korvattavia.

Arvioidessaan sitä, oliko oikeusaputoimisto voinut hylätä palkkiovaatimuksen ratkaisupyyntöä koskevien toimenpiteiden osalta vaihtoehtoisesti sillä perusteella, että palkkion määrää viimeksi asiaa käsitellyt tuomioistuin, hallinto-oikeus totesi seuraavaa: Oikeusapulain 18 §:n 3 momentin säännöstä olisi sen sanamuoto huomioon ottaen mahdollista tulkita oikeusaputoimiston tulkinnan mukaisesti siten, että avustajan olisi tullut esittää vaatimus ratkaisupyynnön tekemisestä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta ratkaisupyynnön käsitelleelle käräjäoikeudelle ja tämän olisi tullut ratkaisupyynnön käsittelyn yhteydessä määrätä kulujen korvaamisesta. Toisaalta ei voida pitää pääsääntöisesti perusteltuna, että palkkiovaatimuksiin annettaisiin vastaavissa tilanteissa ratkaisu joltain osin jo tuossa vaiheessa ja toiselta osin ja vielä mahdollisesti toisessa viranomaisessa myöhemmin erikseen. Mikäli asia tulee uudelleen saman tuomioistuimen käsiteltäväksi pääasiana, palkkiovaatimuksen esittäminen kokonaisuudessaan tuossa yhteydessä olisi luontevaa. Asioissa, joissa pääasia ei päädy tuomioistuimeen, kuluvaatimus kokonaisuudessaan on tarkoituksenmukaisinta esittää silloin, kun kaikki avustajan toimenpiteet on suoritettu. Asiaa arvioidessaan hallinto-oikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että oikeusapulain säännösten tarkoituksena ei ole se, että avustaja menettäisi oikeuden vaatia korvattavaksi tiettyjä oikeusavun voimassa olon aikana syntyneitä tarpeellisena pidettäviä toimenpiteitä yksin sen vuoksi, että hän on esittänyt näitä koskevan palkkiovaatimuksen väärässä kohdassa prosessia.

Hakijaa koskevassa rikosasiassa oli tehty syyttämättäjättämispäätös, eikä asia ollut näin ollen edennyt tuomioistuimen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi, että avustaja oli sanotussa tilanteessa voinut esittää palkkiovaatimuksen myös ratkaisupyynnön tekemiseen liittyvien kulujen osalta oikeusaputoimistolle siinä vaiheessa, kun kaikki toimenpiteet oli suoritettu. Kun otettiin lisäksi huomioon, että ratkaisupyynnön tekemiseen liittyvät toimenpiteet olivat olleet edellä todetusti tarpeellisia, avustajalla oli oikeus palkkioon ratkaisupyyntöä koskevien toimenpiteiden osalta hakijalle myönnetyn oikeusavun perusteella eikä palkkiovaatimusta ollut voitu hylätä sillä perusteella, että palkkion määrää asiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin. Tämän vuoksi avustajan vaatimus ratkaisupyyntöä koskevien kohtuullisina pidettävien toimenpiteiden osalta oli hyväksyttävä vaatimuksen mukaisesti.

Poh­jois-Suo­men HAO 24.9.2021 923/​2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments