Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.11.2021 Oikeusuutiset

Perintäyhtiö joutui korvaamaan osan velallisen oikeudenkäyntikuluista kun kanteesta oli hylätty muu kuin pääoman osuus

I-SHO:2021:8 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Kuluttajansuoja – Euroopan unionin oikeus Perintäyhtiö vaati kanteessaan Alta maksamatonta kuluttajaluottoa korkoineen, erinäisiä korkosaatavia, luottokustannuksia sekä perintä- ja oikeudenkäyntikuluja. An myönnettyä osan luoton pääomasta mutta kiistettyä kanteen muilta osin, käräjäoikeus velvoitti lainvoimaiseksi tulleella ratkaisullaan An suorittamaan myönnetyn pääoman määrän korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/perintayhtio-joutui-korvaamaan-osan-velallisen-oikeudenkayntikuluista-kun-kanteesta-oli-hylatty-muu-kuin-paaoman-osuus/
9.9.2019 Oikeusuutiset

Vastaisuudessa erääntyviä vuokria ei voitu tuomita maksettavaksi

HelHO:2019:5 Vuokrasopimuksen purkaminen ja velkomus – Kanteen ennenaikaisuus Kun otettiin huomioon, että saatavan erääntyneisyyttä oli pidettävä pääsääntönä suorituskanteen tutkimiselle ja hyväksymiselle ja tästä pääsäännöstä ei ollut asuinhuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa poikettu ja saatavan syntyminen oli edellytys suoritustuomiolle, hovioikeus katsoi, että kaupungin vaatimus siitä, että A velvoitetaan suorittamaan päivävuokraa tuomion antamista…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/vastaisuudessa-eraantyvia-vuokria-ei-voitu-tuomita-maksettavaksi/
13.8.2019 Oikeusuutiset

THO: Kuluttajaluottosopimusta ei oltu annettu velalliselle asianmukaisesti. Korkovaatimus hylättiin.

THO 2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko Euroopan unionin oikeus Vastaaja oli täyttänyt limiittiluottoa koskevan lainahakemuksen luotonantajan tarjoamassa sähköisessä lainapalvelussa. Hän oli saanut tietoonsa ja hyväksynyt pdf-muodossa olevat luoton yleiset sopimusehdot ja täytetyn ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen kaksi kertaa lainapalvelussa lainahakemusta täyttäessään. Luotonantajan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/tho-kuluttajaluottosopimusta-ei-oltu-annettu-velalliselle-asianmukaisesti-korkovaatimus-hylattiin/
5.2.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiin liittynyt maksullinen takaus todettiin viran puolesta ehdoiltaan kohtuuttomaksi ja selvästi perusteettomaksi

KKO:2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Euroopan unionin oikeus S oli ottanut R Oy:ltä 30 euron pienlainan, jonka saamisen edellytyksenä oli ollut joko lainansaajan hankkima henkilötakaus tai A Oy:n myöntämä maksullinen takaus. S oli valinnut takaajaksi A Oy:n, jonka palvelu edellytti B Oy:n maksullisen tekstiviestipalvelun käyttämistä. A Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/pikavippiin-liittynyt-maksullinen-takaus-todettiin-viran-puolesta-ehdoiltaan-kohtuuttomaksi-ja-selvasti-perusteettomaksi/
6.11.2018 Oikeusuutiset

Konkurssipesä ei ollut massavelkana vastuussa hoitovastikkeiden maksamisesta kiinteistöosakeyhtiölle

I-SHO:2018:8 Velkomus Konkurssi – Massavelka Hotellitoimintaa harjoittanut osakeyhtiö oli omistanut kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, jotka osakeyhtiön konkurssiin asettamisen jälkeen siirtyivät konkurssipesän hallintaan. Konkurssipesä säilytti konkurssiin asettamisen jälkeen osakeyhtiön liiketoimintaansa käyttämissä tiloissa liiketoimintaan kuulunutta irtaimistoa. Hovioikeus katsoi, ettei konkurssipesä pelkästään mainitulla tavalla menetellessään ollut konkurssilain 16 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla massavelkana…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/konkurssipesa-ei-ollut-massavelkana-vastuussa-hoitovastikkeiden-maksamisesta-kiinteistoosakeyhtiolle/
15.8.2018 Oikeusuutiset

Todistustaakka maksumuistutusten saapumatta jäämisestä oli velallisella

HelHO:2018:14 Velkomus – Perintäkulut – Vapaamuotoinen tiedoksianto Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava yhtiö P Oy (perintäyhtiö) oli lähettänyt H:lle maksumuistutuksen. H oli maksanut maksumuistutuksessa vaaditun summan yhdeksän päivää eräpäivän jälkeen. Perintäyhtiö oli neljä päivää ennen maksusuoritusta lähettänyt H:lle maksuvaatimuksen. H:n maksusuoritus ei ollut kattanut maksuvaatimuksen mukaisia perintäkuluja ja viivästyskorkoja. Perintäyhtiö oli tästä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/todistustaakka-maksumuistutusten-saapumatta-jaamisesta-oli-velallisella/
19.1.2017 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden ei olisi pitänyt omasta aloitteestaan tutkia kuluttajasopimuksen kohtuullisuutta

HelHO:2016:16 Velkomus Korko Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely – selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus Hovioikeus katsoo, että luottosopimuksen liitteenä olleista vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista on ilmennyt kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n 1 momentissa ja kulutusluottosopimuksista annetun direktiivin (2008/48/EY) 5 artiklassa vaaditut tiedot luottokustannuksista. Myös lainan lyhennystapa ja nostopalkkio on esitetty selkeästi luottosopimuksessa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/karajaoikeuden-ei-olisi-pitanyt-omasta-aloitteestaan-tutkia-kuluttajasopimuksen-kohtuullisuutta/
29.8.2016 Oikeusuutiset

Perintäyhtiöllä oli oikeus saada kahdet oikeudenkäyntikulukorvaukset, vaikka asiat oli käsitelty yhdessä

KKO:2016:55 Velkomus Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Perintäyhtiö oli pannut vireille samana päivänä samaa vastaajaa vastaan kahdella eri haastehakemuksella kahden eri velkojan saamiseen perustuneet velkomuskanteet, jotka yhtiön ilmoituksen mukaan olivat riidattomia. Yhtiö vaati kummassakin kanteessa vastaajan velvoittamista korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:n nojalla annetun oikeusministeriön…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/perintayhtiolla-oli-oikeus-saada-kahdet-oikeudenkayntikulukorvaukset-vaikka-asiat-oli-kasitelty-yhdessa/
28.4.2016 Oikeusuutiset

Pikavippiin liittyvä maksullinen takaus ja mobiilipalvelu olivat kohtuuttomia ehtoja, maksuvatimus hylättiin viranpuolesta

I-SHO:2016:4 Velkomus Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus – Kohtuuttomat ehdot Pikaluottoja myöntänyt rahoitusyhtiö oli liittänyt luoton myöntämisen edellytykseksi, että luotolle annetaan takaus. Kuluttaja oli sitoutunut luoton ottamisen yhteydessä hyväksymillään vakiosopimuksilla rahoitusyhtiön yhteistyökumppaneiden tarjoamiin maksulliseen takauspalveluun ja siihen liitettyyn maksulliseen mobiilipalveluun. Velkojana oleva yhtiö oli kanteella vaatinut,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/pikavippiin-liittyva-maksullinen-takaus-ja-mobiilipalvelu-olivat-kohtuuttomia-ehtoja-maksuvatimus-hylattiin-viranpuolesta/