Generic filters
Exact matches only
9.4.2024 Oikeusuutiset

Myönnetty valituslupa: Saiko konkurssipesä pitää oikeusturvavakuutuskorvauksen – oliko asianajotoimistolla siihen parempi oikeus?

VL:2024-22: Vakuutussopimus – Oikeusturvavakuutus – Konkurssi Asianajotoimiston asianajaja oli avustanut A Oy:tä välimiesmenettelyssä. Asianajotoimisto oli tehnyt A Oy:n puolesta oikeusturvavakuutuksen mukaisen oikeusturvailmoituksen, ja vakuutusyhtiö oli antanut 28.8.2020 myönteisen korvauspäätöksen, jonka se oli lähettänyt tiedoksi sekä asianajotoimistolle että A Oy:lle. A Oy oli asetettu konkurssiin 3.8.2021. Välitystuomio oli annettu 16.8.2021, ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/myonnetty-valituslupa-saiko-konkurssipesa-pitaa-oikeusturvavakuutuskorvauksen-oliko-asianajotoimistolla-siihen-parempi-oikeus/
29.1.2024 Oikeusuutiset

A Oy:llä ei ollut oikeutta tehdä jälleenhankintavarausta vakuutuskorvauksesta, kun sen muuhun omaisuuteen luettu rakennus on tuhoutunut tulipalossa

KHO:2024:10 Elinkeinotulon verotus – Jälleenhankintavaraus – Muu omaisuus – Rakennus – Tuhoutuminen – Vakuutuskorvaus A Oy:n omistama elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitettuun muuhun omaisuuteen luettu rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. Asiassa oli kysymys siitä, voiko A Oy muodostaa saamansa vakuutuskorvauksen perusteella saman lain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/a-oylla-ei-ollut-oikeutta-tehda-jalleenhankintavarausta-vakuutuskorvauksesta-kun-sen-muuhun-omaisuuteen-luettu-rakennus-on-tuhoutunut-tulipalossa/
14.11.2022 Oikeusuutiset

Ravintoloita koskevien koronarajoitusten seuraukset eivät olleet epidemiakeskeytysvakuutuksesta korvattavaa vahinkoa

KKO:2022:62 Vakuutussopimus – Vakuutusehdon tulkinta Ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloaikaa sekä asiakasmäärää oli covid-19-pandemian aikana rajoitettu valtioneuvoston asetuksilla. Ravintolayhtiö vaati korvausta epidemiakeskeytysvakuutuksesta rajoituksista aiheutuneesta vahingosta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että valtioneuvoston asetusta ei ollut pidettävä vakuutusehdossa tarkoitettuna viranomaisen antamana tartuntatautilakiin perustuvana määräyksenä. Rajoituksista aiheutuneet vahingot eivät näin ollen olleet…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/ravintoloita-koskevien-koronarajoitusten-seuraukset-eivat-olleet-epidemiakeskeytysvakuutuksesta-korvattavaa-vahinkoa/
29.6.2022 Oikeusuutiset

Rakennuksen hankintamenoon oli luettava sen rakentamiskustannukset myös siltä osin kuin ne oli katettu aiemman rakennuksen tuhoutumisen myötä saadulla vakuutuskorvauksella

KHO:2022:84 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoiton verotus – Rakennuksen hankintameno – Tuhoutunut rakennus – Vakuutuskorvaus – Uuden rakennuksen rakentamiskustannukset A:n omistamalla kiinteistöllä hankintahetkellä ollut rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. A oli saanut tuhoutuneesta rakennuksesta verovapaan vakuutuskorvauksen, jonka hän oli kokonaisuudessaan käyttänyt tuhoutuneen rakennuksen tilalle rakennetun uuden rakennuksen rakentamiskustannusten kattamiseen. A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/rakennuksen-hankintamenoon-oli-luettava-sen-rakentamiskustannukset-myos-silta-osin-kuin-ne-oli-katettu-aiemman-rakennuksen-tuhoutumisen-myota-saadulla-vakuutuskorvauksella/
1.4.2022 Oikeusuutiset

Kaupungin lakisääteiseen velvollisuuteen kuuluva vammaisen henkilön ohjeistus oli ollut virheellinen – kaupunki velvollinen korvaamaan kolmannelle aiheutuneen vahingon

KKO:2022:21 Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Syy-yhteys Kaupunki oli antanut vaikeavammaiselle B:lle tietopaketin henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyvistä asioista. Tietopaketissa annetun ohjeen mukaan työntekijäin ryhmähenkivakuutus ei ollut lakisääteinen vakuutus vaan työnantaja voi ottaa avustajalleen vakuutuksen vapaaehtoisesti omalla kustannuksellaan. B ei ollut ottanut avustajanaan toiminutta työntekijää varten mainittua vakuutusta, vaikka hänellä olisi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/kaupungin-lakisaateiseen-velvollisuuteen-kuuluva-vammaisen-henkilon-ohjeistus-oli-ollut-virheellinen-kaupunki-velvollinen-korvaamaan-kolmannelle-aiheutuneen-vahingon/
22.6.2021 Oikeusuutiset

Luovutusvoittoa laskettaessa ei ollut merkitystä sillä, oliko verovelvollinen käyttänyt tuhoutuneen rakennuksen vakuutuskorvauksen uuden talon rakentamiskustannuksiin

Hä­meen­lin­nan HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoiton verotus – Hankintameno – Tuhoutunut omaisuus – Vakuutuskorvaus  Asiassa oli ratkaistavana se, tuliko kiinteistön luovutuksesta saadun luovutusvoiton määrää laskettaessa ottaa hankintamenona huomioon kiinteistön hankintahinta ja kiinteistöllä sijainneen tuhoutuneen talon tilalle rakennetun uuden talon rakennuskustannuksista vain se osa, joka ylitti talon tuhoutumisen johdosta saadun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/luovutusvoittoa-laskettaessa-ei-ollut-merkitysta-silla-oliko-verovelvollinen-kayttanyt-tuhoutuneen-rakennuksen-vakuutuskorvauksen-uuden-talon-rakentamiskustannuksiin/
20.2.2018 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi vakuutuskorvausten ilmoittamiseksi perintöverotukseen

Dnro 07/2018   SUOMEN ASIANAJAJALIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI VAKUUTUSKORVAUSTEN ILMOITTAMISEKSI PERINTÖVEROTUKSEEN   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää pyydettynä lausuntona luonnoksesta uudeksi verohallinnon ohjeeksi: ”Vakuutuskorvausten ilmoittaminen perintöverotukseen” seuraavaa:   1. Yleistä  Asianajajaliitto katsoo, että ohjeluonnoksen teksti on selkeästi kirjoitettu. Ohje käsittelee hyvinkin seikkaperäisesti perintöverotukseen ja osittain tuloverotuk¬seenkin vaikuttavia vakuutustuotteita ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-vakuutuskorvausten-ilmoittamiseksi-perintoverotukseen/
12.11.2015 Oikeusuutiset

Henkilövahinkoa koskeva vakuutuskorvaus jäi velkajärjestelyn ulkopuolelle

I-SHO:2015:3 Yksityishenkilön velkajärjestely Maksuohjelman vahvistaminen Vakuutuskorvaus Velalliselle oli ennen maksuohjelman vahvistamista maksettu vakuutuskorvauksia hänelle liikennevahingosta aiheutuneen henkilövahingon perusteella. Vakuutuskorvaukset olivat olleet velallisen henkilöön liittyvien vahinkojen hyvittämistä eivätkä ne olleet sisältäneet korvausta ansionmenetyksestä. Kysymys siitä, oliko velallisella velvollisuus tilittää mainittuja vakuutuskorvauksia velkojilleen. I-SHO:2015:3

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/henkilovahinkoa-koskeva-vakuutuskorvaus-jai-velkajarjestelyn-ulkopuolelle/
8.4.2014 Oikeusuutiset

Hankintahinnan salaaminen johti vakuutuskorvauksen epäämiseen kokonaan

KKO:2014:21 Vakuutussopimus – Vakuutuskorvaus – Vilpillinen menettely Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä 300 000 euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta ostotositteiden mukaan oli ollut alle 50 000 euroa. Yhtiö oli tästä tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot. Ottaen huomioon yhtiön vilpillisellä menettelyllä tavoitteleman erittäin huomattavan taloudellisen hyödyn ja muut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/hankintahinnan-salaaminen-johti-vakuutuskorvauksen-epaamiseen-kokonaan/
5.3.2014 Oikeusuutiset

Vakuutus ei korvannut sataman vapaavastossa säilytettyjen autojen vahinkoja

KKO:2014:9 Vakuutussopimus – Vakuutussopimuksen tulkinta – Kolmannen henkilön oikeus vahinkovakuutuksessa Vakuutusyhtiön ja autojen jälleenmyyjän D:n välisen autoliikekaskovakuutussopimuksen mukaan D:n hallinnassa olevia ajoneuvoja koskenut vakuutus oli voimassa, kun vakuutuksen kohteena olevat ajoneuvot olivat ilmoitetussa vakuutuspaikassa. D:n hallinnassa olleet maahantuodut autot olivat vahingoittuneet satamassa olevalla varastointialueella, jota ei ollut merkitty vakuutuskirjaan vakuutuspaikaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/vakuutus-ei-korvannut-sataman-vapaavastossa-sailytettyjen-autojen-vahinkoja/