Generic filters
Exact matches only
22.12.2023 Oikeusuutiset

KKO: Työtaistelutoimenpide voi olla oikeudenvastainen ympäristölle aiheutuvan välittömän, konkreettisen ja vakavan vaaran perusteella, mikä hakijan on saatettava todennäköiseksi

KKO:2023:95 Turvaamistoimi – Työtaistelu – Lakko Yhtiöt vaativat turvaamistoimihakemuksessaan, että ammattiliittoa kielletään kohdentamasta yleissitovan työehtosopimuksen päätyttyä järjestämäänsä lakkoa määrättyihin kriittisiin töihin ja toimintoihin yhtiöiden kaukolämpöä tuottavilla voimalaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla. Yhtiöiden mukaan lakko oli näiltä osin hyvän tavan vastainen ja oikeudenvastainen, koska siitä aiheutui vaaraa tehdaspaikkakuntien asukkaiden hengelle ja terveydelle sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kko-tyotaistelutoimenpide-voi-olla-oikeudenvastainen-ymparistolle-aiheutuvan-valittoman-konkreettisen-ja-vakavan-vaaran-perusteella-mika-hakijan-on-saatettava-todennakoiseksi/
24.6.2020 Oikeusuutiset

Myötätuntotyötaistelua ei kielletty väliaikaisella turvaamistoimella

KKO:2020:50 Turvaamistoimi – Väliaikainen turvaamistoimi – Työtaistelu – Saarto Ammattiliitot A ry, B ry ja C ry olivat päättäneet tukea ammattiliitto X ry:tä sen käymissä työehtosopimusneuvotteluissa myötätuntotyötaistelutoimenpiteillä, jotka olisivat kohdistuneet yhteen työehtosopimusneuvotteluihin nähden sivulliseen yritysryhmään. Yritysryhmään kuuluvat yhtiöt vaativat turvaamistoimihakemuksessaan, että ammattiliittoja kielletään sakon uhalla ryhtymästä ilmoittamiinsa toimenpiteisiin. Yhtiöiden mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/myotatuntotyotaistelua-ei-kielletty-valiaikaisella-turvaamistoimella/
12.4.2019 Oikeusuutiset

Työtaistelutoimenpiteen johdosta tehtävästä kieltäytyneelle ei tarvinnut maksaa palkkaa

KKO:2019:35 Työsopimus – Työpalkka – Työsuorituksen estyminen Syrjintä Yhdenvertaisuuslaki – Hyvitys Ammattiliitto oli julistanut alalle perehdytyskiellon, jonka mukaan vuokratyöntekijöitä ei perehdytetty eikä koulutettu työtehtäviin. Työtaistelun piiriin kuulunut työntekijä oli kieltäytynyt kahtena päivänä perehdytyskiellon takia työnantajan hänelle osoittamista perehdyttämistehtävistä, mutta hän oli ilmoittanut olevansa käytettävissä tavanomaisiin lajittelu- ja jakelutehtäviinsä. Työnantaja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/tyotaistelutoimenpiteen-johdosta-tehtavasta-kieltaytyneelle-ei-tarvinnut-maksaa-palkkaa/
23.5.2018 Oikeusuutiset

Työtaistelun aikana sairastuneella ei ollut oikeutta sairausajan palkkaan

KKO:2018:40 Työsopimus – Sairausajan palkka Lakko Työntekijä oli ollut vuosilomalla työtaistelun alkaessa. Työtaistelu koski työntekoa ns. OTO-vuoroilla. Loman päätyttyä hän oli jäänyt välittömästi sairauslomalle. Sairausloma oli alkanut samana päivänä kuin työntekijän ensimmäinen työtaistelun piirissä ollut työvuoro. Ensimmäisen sairauslomansa jälkeen työntekijä oli osallistunut työtaisteluun, minkä jälkeen hän oli jälleen ollut sairauslomalla…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/tyotaistelun-aikana-sairastuneella-ei-ollut-oikeutta-sairausajan-palkkaan/
25.1.2018 Oikeusuutiset

Työnantajalla velvollisuus ottaa vastaan osittainen työsuoritus työtaistelutoimenpiteen aikana

THO:2018:1 Työsopimus – Työstä kieltäytyminen – Työnjohto-oikeus – Työsuorituksen estyminen – Työpalkka – Syrjintä Perustuslaki – Yhdistymisvapaus – Omaisuuden suoja – Elinkeinon harjoittamisen vapaus Yhdenvertaisuuslaki – Hyvitys Asiassa on ratkaistavana se, oliko työnantaja saanut kieltäytyä ottamasta vastaan työntekijän osittaista työsuoritusta, kun työntekijä oli kieltäytynyt osittain työstä järjestöpäätöksellä toimeenpannun laillisen työtaistelun…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/tyonantajalla-velvollisuus-ottaa-vastaan-osittainen-tyosuoritus-tyotaistelutoimenpiteen-aikana/
3.3.2016 Oikeusuutiset

Laiton työtaistelu johti tulospalkkioiden menetykseen

KKO:2016:12 Työsopimus – Työsuhde-etuudet – Syrjintä Lakko Ennakkopäätösvalitus Yhtiön tulospalkkiojärjestelmään sisältyneen rajoitusehdon mukaan osallistuminen laittomaan työtaisteluun poisti henkilöltä oikeuden tulospalkkioon siltä kaudelta, jolle laiton työtaistelutoimenpide kohdentui. Yhtiön työntekijät olivat työrauhavelvoitteen voimassaoloaikana ryhtyneet työnseisauksiin, joiden johdosta yhtiö oli evännyt tulospalkkiot työnseisauksiin osallistuneilta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että työnseisaukset eivät…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/laiton-tyotaistelu-johti-tulospalkkioiden-menetykseen/
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/
14.9.2022 Oikeusuutiset

Helsingin käräjäoikeus kielsi turvaamistoimena hoitoalan lakkojen täytäntöönpanon

Käräjäoikeus asetti kummallekin hoitajajärjestölle 3 * 1.000.000 euron uhkasakon väliaikaisten kieltojen tehosteiksi “Käräjäoikeus katsoo hakijan saattaneen todennäköiseksi, että vastaajien työtaistelutoimenpiteet ovat toteuttamistapansa ja seuraustensa johdosta oikeuden tai hyvän tavan vastaisia tai kohtuuttomia. Asiaa ei ole käsittelyn tässä vaiheessa mahdollista arvioida enemmälti vastaajia kuulematta. Käräjäoikeus katsoo, että tässä vaiheessa ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/helsingin-karajaoikeus-kielsi-turvaamistoimena-hoitoalan-lakkojen-taytantoonpanon/
22.6.2022 Oikeusuutiset

Kuntatyönantajajärjestön antamat ohjeet varautua lailliseen lakkoon katsottiin kielletyksi vastatoimeksi

Työtuomioistuin TT 2022:47 Lakko-oikeus – Työnantajan työtaistelu – Työtaistelutoimenpide Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (JUKO ry) oli tehnyt päätöksen laillisesta työtaistelusta, jonka piiriin olivat kuuluneet Helsingin, Vantaan, Rovaniemen ja Kuopion kaupunkien palveluksessa työskentelevät yhdistykseen kuuluvat viranhaltijat. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT (KT) oli jo aikaisemmin ohjeistanut kuntia ja kuntayhtymiä työtaistelujen varalta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kuntatyonantajajarjeston-antamat-ohjeet-varautua-lailliseen-lakkoon-katsottiin-kielletyksi-vastatoimeksi/
7.10.2020 Oikeusuutiset

Työnantajalla oli asialliset syyt yksipuolisten säästötoimenpiteiden esittämiselle ja niiden kohdentamiselle paikallisen sopimuksen ulkopuolelle jättäytyneisiin

TT 2020:83 Työnantajan työtaistelu Kaupunki oli järjestänyt koko henkilöstöön kohdistuvat yhteistoimintaneuvottelut ja niiden johdosta esittänyt järjestöille paikallisen sopimuksen tekemistä vaihtoehtona työnantajan yksipuolisille henkilöstömenoista tehtäville säästötoimenpiteille. Sopimuksella kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia yleiskorotuksia olisi myöhennetty. Osa järjestöistä hyväksyi sopimuksen. Yksipuoliset säästötoimenpiteet, jotka koskivat lomautuksia ja osa-aikaistamisia, ilmoitettiin kohdistettavaksi paikallisen sopimuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/tyonantajalla-oli-asialliset-syyt-yksipuolisten-saastotoimenpiteiden-esittamiselle-ja-niiden-kohdentamiselle-paikallisen-sopimuksen-ulkopuolelle-jattaytyneisiin/