Generic filters
Exact matches only
7.9.2023 Oikeusuutiset

Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan edellytyksiä oli arvioitava lain sanamuodon mukaan, jotta oikeus elinkeinon harjoittamiseen toteutuisi

Tu­run HAO: Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja – Työkokemus Asiassa oli arvioitavana, oliko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (jäljempänä aluehallintovirasto) voinut katsoa, että valittaja ei täytä panostajalain 9 §:n 5 momentin mukaista työkokemusvaatimusta ja siten hylätä valittajan räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjaa koskevan hakemuksen. Valittaja oli 30.3.2022 hakenut räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjaa. Valittajalle oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/rajaytystyon-vastuuhenkilon-patevyyskirjan-edellytyksia-oli-arvioitava-lain-sanamuodon-mukaan-jotta-oikeus-elinkeinon-harjoittamiseen-toteutuisi/
1.4.2023 Oikeusuutiset

Työ- ja elinkeinoministeriö kartoitti keinoja luoda matalan kynnyksen oikeussuojaa työntekosuhteen statuksen selvittämiseksi

Työministeri Tuula Haatainen antoi vuoden 2022 lopulla toimeksiannon kartoittaa keinoja, joilla voitaisiin matalalla kynnyksellä selvittää, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai yrittäjänä. Virkatyönä laadittu muistio luovutettiin ministerille 31.3.2023. Työelämässä esiintyy vaikeita tulkintatilanteita siitä, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai yrittäjänä. Oikeussuhteen luonne voi olla epäselvä niin osapuolille itselleen kuin työntekosuhdetta arvioiville viranomaisille. Työelämässä ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/tyo-ja-elinkeinoministerio-kartoitti-keinoja-luoda-matalan-kynnyksen-oikeussuojaa-tyontekosuhteen-statuksen-selvittamiseksi/
26.4.2022 Oikeusuutiset

Kaksi KHO:n ratkaisua työsuojeluilmoitusten julkisuudesta

KHO:2022:51 Asiakirjajulkisuus – Työsuojeluilmoitus – Tieto työsuojeluilmoituksen vireilläolosta – Työsuojeluilmoituksen tekijän suostumuksen merkitys – Sovellettava salassapitosäännös – Salassa pidettävyys Toimittaja oli pyytänyt aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tiedon siitä, oliko työsuojelun vastuualueella vireillä tiettyyn työpaikkaan liittyvä kantelu eli asia, joka perustuu tehtyyn työsuojeluilmoitukseen. Pyyntö ei koskenut mahdolliseen työsuojeluilmoitukseen liittyviä lähempiä tietoja kuten…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/kaksi-khon-ratkaisua-tyosuojeluilmoitusten-julkisuudesta/
19.4.2022 Oikeusuutiset

Into hakeutua tuomariksi ja pysyä alalla huolestuttaa Tuomariliittoa

Tuomariliiton kyselyyn vastanneista lähes 30 prosenttia harkitsee alanvaihtoa tai on jo lähdössä. Vastaajien mukaan töitä on liikaa ja palkka huono. Liiton mukaan kansalaisten oikeusturva on vaarassa. Tuomariliiton kyselytutkimus maalaa synkkää kuvaa tuomioistuinten tilanteesta.Maalittaminen, epäasiallinen käytös, työntekijöiden vähyys ja suuri työmäärä ovat tuomareille arkipäivää. Huonoksi koettu palkka hiertää.Tuomariliiton kyselyyn vastanneista lähes…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/into-hakeutua-tuomariksi-ja-pysya-alalla-huolestuttaa-tuomariliittoa/
12.1.2022 Oikeusuutiset

Työnantaja oli velvollinen ja oikeutettu avaamaan vuokraamansa työtilan rakenteet työsuojeluviranomaisen määräyksen johdosta

KHO:2022:5 Työturvallisuus – Uhkasakon tuomitseminen – Uhkasakon sisältävä päävelvoite – Pätevä syy – Oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus – Työtilojen sisäilma – Rakenteita avaava tutkimus – Tilojen omistajan ja vuokranantajan kielto Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli lainvoimaisella päätöksellä muun ohella velvoittanut työnantaja X:n antamaan selvityksen sisäilmaan vaikuttavasta työtilojen rakenteiden ja materiaalien kunnosta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/tyonantaja-oli-velvollinen-ja-oikeutettu-avaamaan-vuokraamansa-tyotilan-rakenteet-tyosuojeluviranomaisen-maarayksen-johdosta/
1.11.2021 Oikeusuutiset

Työsuojeluviranomainen katsoo, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa

Työsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan Wolt Enterprises Oy:n ruokalähetit ovat työsuhteessa ja heidän tekemistään työtunneista tulee pitää työaikakirjanpitoa. Päätöksessä velvoitetaan Woltia 14 päivän sisällä ryhtymään toimenpiteisiin työaikakirjapidon pitämiseksi tai tekemään toimenpiteistä selvitys työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomaisen päätöksestä voi myös valittaa hallinto-oikeuteen. Työsuojeluviranomainen teki päätöksen kokonaisarvioinnin perusteella. Työsuojeluviranomainen katsoo asiaa työlainsäädännön näkökulmasta, ja työnantajavelvoitteet on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/tyosuojeluviranomainen-katsoo-etta-woltin-ruokalahetit-ovat-tyosuhteessa/
23.1.2017 Oikeusuutiset

Epämääräisten tilaajavastuulain mukaisiksi väitettyjen asiakirjojen aitous olisi tullut tarkistaa. Seuraamusmaksu.

KHO: Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Laiminlyöntimaksu – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Asiakirjan aitous A Oy oli työsuojelun vastuualueen toimittamassa tarkastuksessa esittänyt B Oy:n kanssa tekemäänsä sopimukseen liittyvänä tilaajavastuulain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisena selvityksenä kaksi asiakirjaa, jotka oli otsikoitu todistuksiksi verojen maksamisesta. Todistuksissa oli käytetty eri kirjoitustyylejä ja -kokoja.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/epamaaraisten-tilaajavastuulain-mukaisiksi-vaitettyjen-asiakirjojen-aitous-olisi-tullut-tarkistaa-seuraamusmaksu/
30.3.2016 Oikeusuutiset

Työsuojelu.fi: Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa valvottiin psykososiaalista kuormitusta ja työaikalakia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt työsuojeluvalvontaa asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin vuosien 2013–2016 aikana. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 58, ja joukossa oli sekä pieniä että suuria toimistoja Valvonnassa tehtiin muun muassa seuraavia havaintoja: Psykososiaalinen työkuormitus oli valtaosassa työpaikkoja melko hyvin hallinnassa. Työpaikoilla oli panostettu työhyvinvointiin, ja työntekijöiden kuormittumista seurattiin jatkuvasti erilaisin keinoin. Monilla oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/tyosuojelu-fi-asianajo-ja-lakiasiaintoimistoissa-valvottiin-psykososiaalista-kuormitusta-ja-tyoaikalakia/
13.2.2014 Oikeusuutiset

Laiminlyöntimaksuasiassa oli järjestettävä suullinen käsittely

KHO:2014:28 Työsuojelu – Tilaajavastuu – Laiminlyöntimaksu – Suullinen käsittely – Selvitysvelvollisuus Asiassa oli kysymys X Oy:lle määrätyistä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006, tilaajavastuulaki) mukaisista laiminlyöntimaksuista. Laiminlyöntimaksujen määräämisen kannalta asiassa oli ollut muun ohella selvitettävänä, oliko X Oy tehnyt tilaajavastuulaissa tarkoitetun sopimuksen kahden yhtiön kanssa X…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/laiminlyontimaksuasiassa-oli-jarjestettava-suullinen-kasittely/
9.12.2013 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikirjaratkaisu tilaajavastuulain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta

KHO:2013:191 Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Ulkomainen yritys – Laiminlyöntimaksu – E 101/A1 -todistus – Ennakkoperintärekisterimerkintä – Todistus verojen maksamisesta – Työvoiman vaihtuvuus – Tilaajavastuulain tarkoitus Asiassa oli ratkaistavana, voitiinko tilaajalle määrätä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (tilaajavastuulaki) mukainen laiminlyöntimaksu tilanteessa, jossa tilaaja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/khon-vuosikirjaratkaisu-tilaajavastuulain-mukaisesta-selvitysvelvollisuudesta/