Kaksi KHO:n ratkaisua työsuojeluilmoitusten julkisuudesta

26.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiakirjajulkisuus – Työsuojeluilmoitus – Tieto työsuojeluilmoituksen vireilläolosta – Työsuojeluilmoituksen tekijän suostumuksen merkitys – Sovellettava salassapitosäännös – Salassa pidettävyys

Toimittaja oli pyytänyt aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tiedon siitä, oliko työsuojelun vastuualueella vireillä tiettyyn työpaikkaan liittyvä kantelu eli asia, joka perustuu tehtyyn työsuojeluilmoitukseen. Pyyntö ei koskenut mahdolliseen työsuojeluilmoitukseen liittyviä lähempiä tietoja kuten tietoa ilmoittajan henkilöllisyydestä, ilmoituksen sisällöstä tai sen tekemisen ajankohdasta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momenttia sovellettiin riippumatta siitä, mikä taho työsuojeluilmoitukseen liittyvää tietoa työsuojeluviranomaiselta oli kulloinkin pyytänyt, ja että se oli työsuojeluilmoituksiin liittyvien tietojen julkisuutta ja salassa pidettävyyttä koskeva erityissäännös valvontasalaisuuteen liittyvien kysymysten osalta. Sovellettavaksi asiassa ei näin ollen tullut valvontasalaisuutta koskeva yleissäännös eli julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi myös, että tietoa tiettyä työpaikkaa koskevan työsuojeluilmoituksen vireilläolosta oli työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin perusteella pidettävä salassa pidettävänä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi edelleen, että ilmoittajan mahdollisesti antama suostumus tietojen antamiseen työnantajalle ei merkinnyt sitä, että tieto työsuojeluilmoituksen vireilläolosta voitaisiin antaa yleisön edustajalle. Tämä arviointi perustui siihen, että työnantajaan kohdistuva suostumus ei koske ilmoittajan henkilöllisyyden paljastamista keneen tahansa nähden, sekä siihen, että työsuojeluilmoituksen vireilläoloa koskevan tiedon antamisen yleisön edustajalle on katsottava lisäksi edellyttävän sitä, että se olisi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla valvonnan kannalta tarpeellista, mitä sen käsillä olevassa asiassa ei voitu arvioida olevan.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli näin ollen voinut hylätä tietopyynnön ilmoittamalla, että se ei anna tietoa siitä, onko tiettyä nimettyä työnantajaa koskien vireillä työsyrjintää koskeva kantelu.

KHO:2022:50

Asiakirjajulkisuus – Työsuojeluilmoitus – Tieto työsuojeluilmoituksen tekemisestä – Työsuojeluilmoitusten lukumäärää koskeva tieto – Salassa pidettävyys

Toimittaja oli pyytänyt aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tiedon siitä, kuinka paljon sille oli tehty erääseen työpaikkaan kohdistuneita työsuojeluilmoituksia 2010-luvulla. Pyyntö ei koskenut mahdollisiin yksittäisiin ilmoituksiin liittyviä tietoja miltään osin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tietoa tiettyä työpaikkaa koskevan työsuojeluilmoituksen tekemisestä oli työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin perusteella pidettävä salassa pidettävänä edellyttäen, että tieto oli yhdistettävissä joko tiettyyn ilmoituksen tehneeseen henkilöön tai vireillä olevaan tai päättyneeseen valvontatoimenpiteeseen. Viranomaisen, jolle tietopyyntö oli tehty, oli kussakin yksittäistapauksessa tehtävä tätä kysymystä koskeva arvio.

Asiassa saatu selvitys ei osoittanut, että mahdollisesti tehtyjä yksittäisiä työsuojeluilmoituksia olisi pelkän pyydetyn pitkää ajanjaksoa koskevan lukumäärätiedon perusteella ollut mahdollista yhdistää joko tiettyyn ilmoituksen tehneeseen henkilöön tai liittyvän tai liittyneen johonkin tiettyyn vireillä olevaan tai päättyneeseen valvontatoimenpiteeseen. Pelkkää lukumäärätietoa ei näissä oloissa voitu pitää työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin perusteella salassa pidettävänä.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments