Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan edellytyksiä oli arvioitava lain sanamuodon mukaan, jotta oikeus elinkeinon harjoittamiseen toteutuisi

7.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tu­run HAO: Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja – Työkokemus

Asiassa oli arvioitavana, oliko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (jäljempänä aluehallintovirasto) voinut katsoa, että valittaja ei täytä panostajalain 9 §:n 5 momentin mukaista työkokemusvaatimusta ja siten hylätä valittajan räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjaa koskevan hakemuksen.

Valittaja oli 30.3.2022 hakenut räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjaa. Valittajalle oli myönnetty ylipanostajan pätevyyskirja 6.7.2021. Aluehallintovirasto oli hylännyt valittajan hakemuksen. Aluehallintovirasto oli valituksenalaisen päätöksensä perusteluina muun ohella todennut, että panostajien pätevyyskirjoista annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n 4 momentissa ja asetuksen ehdotusta koskevassa sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa täsmennetään panostajalain 9 §:n 5 momentin vaatimusta. Aluehallintovirasto oli edelleen todennut, että kyseisen muistion mukaan panostajalain 9 §:n 5 momentin vaatimus täyttyy, kun ylipanostajalla on työkokemusta vähintään 24 kuukautta ylipanostajana räjäytys- ja louhintatyössä asutulla alueella. Valituksenalaisessa päätöksessä oli edelleen todettu, että koska valittajalle on myönnetty ylipanostajan pätevyyskirja 6.7.2021, hänen työkokemuksensa pituus ylipanostajana ei ole riittävä räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan saamiseksi.

Panostajalain 9 §:n 5 momentin mukaan räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja voidaan myöntää ylipanostajan pätevyyskirjan haltijalle. Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan työkokemusta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytys- ja louhintatyössä asutulla alueella vähintään 24 kuukautta. Työkokemuksesta vähintään kolme kuukautta tulee olla maanpäällisestä räjäytys- ja louhintatyöstä.

Panostajalain 9 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 134/2015 vp) todetaan muun ohella, että henkilöltä edellytettäisiin tietynlaista ja tietyn pituista työkokemusta räjäytys- ja louhintatyöstä. Työkokemuksen pituus määräytyisi sen mukaan, mitä panostajan pätevyyskirjaa henkilö on hakemassa. Olennaista on, että hakijalla olisi riittävästi työkokemusta, jotta hän on omaksunut turvalliset työskentelytavat. Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja voitaisiin myöntää henkilölle, jolla on ylipanostajan pätevyyskirja. Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan saamiseksi edellytettäisiin vähintään 24 kuukauden työkokemusta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytys- ja louhintatyössä. Työkokemukseen voitaisiin lukea aiemmin ylipanostajan tehtävissä hankittu työkokemus, jos se olisi asutulta alueelta. Työkokemuksesta vähintään kolme kuukautta tulisi olla maanpäällisestä räjäytys- ja louhintatyöstä, koska räjäytystyön vastuuhenkilöt tulevat työskentelemään työnjohtotehtävissä maan päällä.

Hallinto-oikeus totesi, että räjäytystyössä työskentelevien henkilöiden ja räjäytystyöhön liittyvän yleisen turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että hakijalla on riittävästi työkokemusta, jotta hän on omaksunut turvalliset työskentelytavat. Asiassa oli lisäksi otettava huomioon, että perustuslain turvaaman elinkeinovapauden rajoituksista on säädettävä lailla ja näiden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia, minkä lisäksi rajoittamisen laajuuden ja edellytysten tulee ilmetä laista.

Panostajalain 9 §:ssä ei nimenomaisesti todeta eikä kyseisen lain esitöistäkään ilmene, että räjäytystyön vastuuhenkilöltä edellytetty työkokemus tulisi olla hankittu ylipanostajana. Hallinto-oikeus totesi, että esimerkiksi ylipanostajan pätevyyskirjan myöntämisen edellytysten osalta on panostajalain 9 §:n 4 momentissa nimenomaisesti säädetty siitä, kuinka pitkä työkokemus hakijalta vaaditaan vanhempana panostajana työskentelystä. Pykälän 5 momentin sanamuoto siten viittaa siihen, että huomioon otettava työkokemus on voinut kertyä myös ennen ylipanostajan pätevyyskirjan saamista, kunhan kokemus on ylipanostajan pätevyyttä edellyttävästä työstä. Hallinto-oikeus totesi, että panostajien pätevyyskirjoja koskevan valtioneuvoston asetuksen 12 §:n 4 momentti on asetuksen voimaantulosäännös, eikä se tullut sovellettavaksi tässä asiassa. Mainittua asetusta koskevassa sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa on todettu toisin kuin panostajalakia koskevissa esitöissä, että räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan saamiseksi työkokemuksen on tullut kertyä ylipanostajana. Hallinto-oikeus katsoi, ettei panostajalain 9 §:n 5 momentin mukaisia pätevyyskirjan myöntämisen edellytyksiä ollut syytä tämän vuoksi tulkita lain sanamuodosta poiketen. Hallinto-oikeus siten katsoi, että aluehallintovirasto ei ollut voinut hylätä hakemusta mainitsemillaan perusteilla. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen päätös siten kumottiin ja asia palautettiin sille uudelleen käsiteltäväksi.

Tu­run HAO 1.9.2023 H1559/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments