Generic filters
Exact matches only
1.4.2024 Oikeusuutiset

KHO: Finanssivalvonta oli voinut hylätä hakemuksen merkitsemisestä asiamieheksi vakuutusedustajarekisteriin – perusteena pahoinpitely ja huumausaineen käyttörikos

KHO:2024:50 Vakuutusedustaja – Rekisteröinnin edellytykset – Hyvämaineisuus – Ilmeisen sopimaton vakuutusten tarjoamiseen – Lainvoimaisella tuomiolla tuomittu vankeusrangaistus – Pahoinpitely – Huumausaineen käyttörikos A Oy oli tehnyt Finanssivalvonnalle hakemuksen asiamieheksi merkitsemisestä vakuutusedustajarekisteriin. Hakemuksen mukaan yhtiössä ainoa vakuutuksia tarjoava henkilö oli B, joka oli myös yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen sekä omisti…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kho-finanssivalvonta-oli-voinut-hylata-hakemuksen-merkitsemisesta-asiamieheksi-vakuutusedustajarekisteriin-perusteena-pahoinpitely-ja-huumausaineen-kayttorikos/
7.9.2023 Oikeusuutiset

Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan edellytyksiä oli arvioitava lain sanamuodon mukaan, jotta oikeus elinkeinon harjoittamiseen toteutuisi

Tu­run HAO: Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja – Työkokemus Asiassa oli arvioitavana, oliko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (jäljempänä aluehallintovirasto) voinut katsoa, että valittaja ei täytä panostajalain 9 §:n 5 momentin mukaista työkokemusvaatimusta ja siten hylätä valittajan räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjaa koskevan hakemuksen. Valittaja oli 30.3.2022 hakenut räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjaa. Valittajalle oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/rajaytystyon-vastuuhenkilon-patevyyskirjan-edellytyksia-oli-arvioitava-lain-sanamuodon-mukaan-jotta-oikeus-elinkeinon-harjoittamiseen-toteutuisi/
25.8.2022 Oikeusuutiset

KHO poikkesi perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla lain selkeästä sanamuodosta

KHO:2022:100 Varhaiskasvatuslaki – Uuden varhaiskasvatusyksikön rekisteröinti – Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaa koskevat vaatimukset – Määräämisvallan käyttäminen konkurssiin asetetussa yhteisössä – Konsernin saneerausmenettely – Elinkeinovapaus – Perusoikeusmyönteinen laintulkinta Korkein hallinto-oikeus katsoi, että aluehallintovirasto ei ollut voinut hylätä konsernin emoyhtiön uuden päiväkotiyksikön rekisteröintiä koskevaa ilmoitusta varhaiskasvatuslain 43 §:n perusteella yksinomaan sen vuoksi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/kho-poikkesi-perusoikeusmyonteisella-laintulkinnalla-lain-selkeasta-sanamuodosta/
16.6.2022 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeus: Hells Angelsin jäsen on ilmeisen sopimaton toimimaan luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana

Hovioikeus on tänään annetussa ratkaisussaan katsonut, että lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana voitiin peruuttaa Hells Angels Motorcycle Clubin jäsenyyden vuoksi. Hovioikeus katsoi oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tavoin, että luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat tärkeä osa oikeudenhoitoa. Tässä asemassa heidän tuli olla riippumattomia sellaisista ulkoisista vaikutteista, jotka voivat haitata heidän kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua sekä säilyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/helsingin-hovioikeus-hells-angelsin-jasen-on-ilmeisen-sopimaton-toimimaan-luvan-saaneena-oikeudenkayntiavustajana/
22.9.2021 Oikeusuutiset

KHO: Elinkeinovapauden rajoituksista on säädettävä lailla ja näiden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia

KHO:2021:134 Panostajalaki – Panostaja – Pätevyyskirjan uusiminen – Ammattitaidon ylläpitäminen – Laissa säädetyt edellytykset – Perustuslaki – Elinkeinon ja ammatin harjoittamisoikeus – Rajoitusten säätäminen lailla – Täsmällisyys ja tarkkarajaisuus Aluehallintovirasto ei ollut uusinut A:n panostajan pätevyyskirjaa, koska A:n toimittamista työtodistuksista ei ollut käynyt ilmi, että hän olisi pitänyt yllä ammattitaitoaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/kho-elinkeinovapauden-rajoituksista-on-saadettava-lailla-ja-naiden-rajoitusten-tulee-olla-tasmallisia-ja-tarkkarajaisia/
31.3.2020 Lausunnot

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö (”TEM”) on pyytänyt lausuntoa 28.2.2020 päivätystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (13.4.2012/172 muutoksineen; ”yritysostolaki”) muuttamisesta (hallituksen esityksen luonnos ja lopullinen versio yhdessä kumpikin ”HE”). Lakiin ehdotetaan lisättäviksi muun muassa uudet säännökset Euroopan unioniin (”EU”) tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lausunto-tyo-ja-elinkeinoministerion-lausuntopyyntoon-koskien-luonnosta-hallituksen-esitykseksi-ulkomaalaisten-yritysostojen-seurannasta-annetun-lain-muuttamisesta/
31.5.2019 Lausunnot

Lausunto kuluttajaluottojen markkinointia koskevasta arviomuistiosta

Dnro 06/2019   Lausuntopyyntönne: VN/2281/2019, 10.4.2019 LAUSUNTO KULUTTAJALUOTTOJEN MARKKINOINTIA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 10.4.2019 päivätyn lausuntopyynnön koskien arviomuistiota kuluttajaluottojen markkinoinnista. Lausunnonantajilta toivotaan erityisesti näkemyksiä arviomuistiossa esitetyistä sääntelyvaihtoehdoista.   Suomen Asianajajaliitto lausuu mietinnön johdosta seuraavaa.   1 Yleistä Kuluttajaluottoja koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu 1.9.2019 voimaan tulevalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/lausunto-kuluttajaluottojen-markkinointia-koskevasta-arviomuistiosta/
16.5.2018 Lausunnot

Lausunto lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Dnro 20/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/42/2017, 23.3.2018 ARVIOMUISTIO LUVAN SAANEISTA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJISTA ANNETUN LAIN MUUTOSTARPEISTA   Oikeusministeriö on pyytänyt Asianajajaliiton lausuntoa lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.    Suomen Asianajajaliitto on lausuntoa laatiessaan kuullut myös Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa ja lausuu asiassa seuraavaa.   1 Luvan myöntämisen edellytykset 1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys 1.1.1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-lupalakimieslain-muutostarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
8.3.2018 Oikeusuutiset

Yrittäjiksi ryhtyneiden työntekijöiden katsottiin rikkoneen yrityssalaisuuksia

HelHO:2017:16 Yrityssalaisuuden rikkominen Tahallisuus A ja B olivat menneet osaomistajiksi ja vastuuhenkilöiksi C:n aikaisemmin yksin omistamaan yhtiöön, joka alkoi toimia samalla alalla kuin A:n ja B:n entinen työnantajayhtiö T. Syytteen mukaan A ja B olivat käynnistäessään uuden yhtiönsä liiketoiminnan oikeudettomasti ilmaisseet ja käyttäneet T:n yrityssalaisuuksia taloudellisen hyödyn hankkimiseksi ja C…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/yrittajiksi-ryhtyneiden-tyontekijoiden-katsottiin-rikkoneen-yrityssalaisuuksia/
18.5.2017 Oikeusuutiset

Apteekkiluvan peruuttaminen oli suhteellisuusperiaatteen vastaista

KHO:2017:84 Apteekkilupa – Apteekkiluvan peruuttaminen – Apteekkimaksurikkomus – Apteekkimaksuilmoituksen laiminlyönti – Törkeä kirjanpitorikos – Ehdollinen vankeusrangaistus – Ilmeinen sopimattomuus – Varoitus – Elinkeinovapaus – Ne bis in idem – Lääketurvallisuus – Kokonaisharkinta – Luottamuksensuojaperiaate – Suhteellisuusperiaate Fimea ja hallinto-oikeus olivat pitäneet törkeästä kirjanpitorikoksesta ja apteekkimaksurikkomuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittua apteekkiluvan haltijaa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/apteekkiluvan-peruuttaminen-oli-suhteellisuusperiaatteen-vastaista/