KHO: Finanssivalvonta oli voinut hylätä hakemuksen merkitsemisestä asiamieheksi vakuutusedustajarekisteriin – perusteena pahoinpitely ja huumausaineen käyttörikos

1.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:50 Vakuutusedustaja – Rekisteröinnin edellytykset – Hyvämaineisuus – Ilmeisen sopimaton vakuutusten tarjoamiseen – Lainvoimaisella tuomiolla tuomittu vankeusrangaistus – Pahoinpitely – Huumausaineen käyttörikos

A Oy oli tehnyt Finanssivalvonnalle hakemuksen asiamieheksi merkitsemisestä vakuutusedustajarekisteriin. Hakemuksen mukaan yhtiössä ainoa vakuutuksia tarjoava henkilö oli B, joka oli myös yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen sekä omisti yhtiön osakekannan.

Finanssivalvonta oli hylännyt hakemuksen vakuutusedustajarekisteriin merkitsemisestä, koska B oli tuomittu lainvoimaisella tuomiolla ehdolliseen vankeusrangaistukseen pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta, minkä vuoksi hänen oli katsottu olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan vakuutusten tarjoamista.

Asiassa oli ratkaistavana, voiko vakuutusten tarjoamiseen osallistuvan ja niiden tarjoamisesta yhtiössä vastaavan B:n tuomitseminen toisen terveyteen kohdistuvasta rikoksesta sekä huumausaineen käyttörikoksesta johtaa vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun hyvämaineisuuden menettämiseen ja muodostaa perusteen vakuutusedustajarekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen hylkäämiselle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 16 §:n 1 momentin sanamuodon sekä säännöstä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa sen tarkoituksesta ja hyvämaineisuusarvioinnista lausutun perusteella myös muut kuin säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa esimerkkeinä mainitut omaisuus- tai talousrikokset voivat olla peruste katsoa, ettei niihin syyllistynyttä henkilöä voida pitää hyvämaineisena. Toisen terveyteen kohdistuvasta rikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta tuomitseminen voi näin ollen johtaa hyvämaineisuuden menettämiseen, jos rikokset osoittavat henkilön olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan vakuutusten tarjoamista.

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksestään ilmenevillä perusteluilla, että Finanssivalvonta oli voinut katsoa kyseisten rikosten osoittaneen B:n ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan vakuutusten tarjoamista ja hylätä A Oy:n hakemuksen vakuutusedustajarekisteriin merkitsemisestä. Kielteisellä rekisteröintipäätöksellä ei rajoitettu A Oy:n elinkeinovapautta suhteettomasti. A Oy:n valitus hallinto-oikeuden päätöksestä hylättiin.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments