Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.7.2022 Oikeusuutiset

Teoksen jakaminen BitTorrent parvessa osoittaa lähtökohtaisesti aineiston saataville saattamisen olleen laajaa vaikka yksittäisen käyttäjän merkitys on voinut olla vähäinen

KKO:2022:47 Tekijänoikeus – Yksityisyyden suoja Yhtiö vaati teleyrityksen velvoittamista luovuttamaan sille yhteystiedot 34 teleliittymästä, joista oli yhtiön mukaan tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatettu yleisön saataviin yhtiön tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman yhtiön suostumusta. Markkinaoikeus määräsi teleyrityksen luovuttamaan yhteystiedot viidestä teleliittymästä hyläten hakemuksen muilta osin. Kysymys siitä, oliko tekijänoikeudella suojattua…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/teoksen-jakaminen-bittorrent-parvessa-osoittaa-lahtokohtaisesti-aineiston-saataville-saattamisen-olleen-laajaa-vaikka-yksittaisen-kayttajan-merkitys-on-voinut-olla-vahainen/
5.4.2022 Oikeusuutiset

Takavarikko ei ole käytettävissä kun esitutkintaviranomainen haluaa VPN-yhteydellä salatun viestinnän osapuolen IP-osoitteen

KKO:2022:23 Pakkokeino – Takavarikko A Oyj tarjosi virtuaalisen erillisverkon (VPN) avulla toteutettavaa palvelua, joka salasi palvelun käyttäjän todellisen IP-osoitteen. Keskusrikospoliisi oli vieraan valtion oikeusapupyynnön perusteella takavarikoinut vieraassa valtiossa vireillä olevaan rikostutkintaan liittyen A Oyj:n hallusta lokitietoja, jotka muun ohella paljastivat käyttäjän todellisen IP-osoitteen. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/takavarikko-ei-ole-kaytettavissa-kun-esitutkintaviranomainen-haluaa-vpn-yhteydella-salatun-viestinnan-osapuolen-ip-osoitteen/
4.3.2021 Oikeusuutiset

Vain vakavan rikollisuuden torjuminen ja vakavien uhkien ehkäiseminen voivat suhteellisuusperiaatteen mukaisesti oikeuttaa sen, että viranomaiset saavat oikeuden saada liikenne- ja paikkatietoja, joista voidaan tehdä täsmällisiä yksityiselämää koskevia päätelmiä

Tuomio asiassa C-746/18 H. K v. Prokuratuur Sellaisten sähköiseen viestintään liittyvien liikenne- ja paikkatietojen joukon, josta voidaan tehdä täsmällisiä yksityiselämää koskevia päätelmiä, saanti rikostutkintaa varten on sallittua vain vakavan rikollisuuden torjumiseksi tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien uhkien ehkäisemiseksi. Unionin oikeus on lisäksi esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa annetaan syyttäjäviranomaiselle toimivalta myöntää…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/vain-vakavan-rikollisuuden-torjuminen-ja-vakavien-uhkien-ehkaiseminen-voivat-suhteellisuusperiaatteen-mukaisesti-oikeuttaa-sen-etta-viranomaiset-saavat-oikeuden-saada-joukon-liikenne-ja-paikkatietoj/
16.12.2020 Oikeusuutiset

KKO kovensi rikosylikonstaapelille määrättyä rangaistusta ns. tynnyrihuumejutussa

KKO kovensi rikosylikonstaapelille määrättyä rangaistusta ns. tynnyrihuumejutussa Kor­kein oi­keus on tuo­min­nut Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen huu­me­ri­ko­syk­si­kön ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li­na toi­mi­neen R:n useis­ta vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­sis­ta ja yh­des­tä vir­ka­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­ses­ta vii­den kuu­kau­den van­keus­ran­gais­tuk­seen. Van­keus­ran­gais­tus on eh­dol­li­nen. Helsingin hovioikeus oli aiemmin tuominnut R:n asiassa sakkorangaistukseen, mutta hylännyt syyttäjän vaatimuksen R:n viraltapanosta. KKO:ssa syyttäjä vaati, että sakkorangaistus kovennetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kko-kovensi-rikosylikonstaapelille-maarattya-rangaistusta-ns-tynnyrihuumejutussa/
21.8.2019 Oikeusuutiset

NYT: Tanskassa arvioidaan 10.000 vanhaa tuomiota virheellisten televalvontatietojen johdosta

The New York Times: Flaws in Cellphone Evidence Prompt Review of 10,000 Verdicts in Denmark The authorities in Denmark say they plan to review over 10,000 court verdicts because of errors in cellphone tracking data offered as evidence. The country’s director of public prosecutions on Monday also ordered a two-month…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/nyt-tanskassa-arvioidaan-10-000-vanhaa-tuomiota-virheellisten-televalvontatietojen-johdosta/
13.2.2018 Oikeusuutiset

Poliisille ja käräjätuomarille moitteet virheellisestä menettelystä televalvonta-asiassa

Apulaisoikeuskansleri piti käräjätuomarin menettelyn virheellisyyttä vakavampana kuin poliisin. Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen tämän lainvastaisesta menettelystä televalvontaluvan myöntämisessä. Lisäksi hän kiinnitti tutkinnanjohtajan vakavaa huomiota televalvontaa koskevien säännösten noudattamiseen. Tutkinnanjohtaja oli esittänyt kahden salakuljetuksesta epäillyn osalta käräjäoikeudelle televalvontaa koskeneet vaatimukset. Käräjäoikeus oli ratkaissut kyseiset asiat vaatimusten mukaisesti myöntäen luvat kohdistaa televalvontaa kysymyksessä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/poliisille-ja-karajatuomarille-moitteet-virheellisesta-menettelysta-televalvonta-asiassa/
9.9.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa

Dnro 34/2016 Lausuntopyyntönne: RVLDno/2015/182; hanketunnus SM002:00/2015, 21.6.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOSTORJUNNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa sisäministeriölle ”luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi”. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa. Ehdotettu uusi laki ei tuo…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-hesta-laiksi-rikostorjunnasta-rajavartiolaitoksessa/
4.12.2015 Oikeusuutiset

Salainen televalvonta rikkoi ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa

EIT:n yksimielinen suuri jaosto katsoi lainsäädännön, joka mahdollistaa puheluiden tarkkailun ilman kunnollisia oikeussuojakeinoja, loukanneen valittajan oikeutta luottamuksellisen viestintään. The case concerned the system of secret interception of mobile telephone communications in Russia. The applicant, an editor-in-chief of a publishing company, complained in particular that mobile network operators in Russia were…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/salainen-televalvonta-rikkoi-ihmisoikeussopimuksen-8-artiklaa/
20.9.2014 Oikeusuutiset

Televalvonnalle ei ollut edellytyksiä, lupa kumottiin, kantelijan kulut korvattiin

HelHO:2014:6 salaiset pakkokeinot – pakkokeinolaki 10 luku – televalvonta – oikeudenkäyntikulut … Hovioikeus toteaa, että epäiltyjen henkilöiden keskinäisellä viestinnällä voi olla merkitystä arvioitaessa esimerkiksi epäiltyjen henkilöiden rikoskumppanuutta ja eri henkilöiden roolia epäiltynä olevassa rikoksessa. Televalvonta ei kuitenkaan paljasta keskusteluiden sisältöä ja nyt televalvonta ei ole myöskään koskenut väitetyn rikoksen tekoaikaista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/televalvonnalle-ei-ollut-edellytyksia-lupa-kumottiin-kantelijan-kulut-korvattiin/
9.6.2014 Oikeusuutiset

Telepakkokeinoa saa käyttää vain sen kohteen tekemäksi epäillyn rikoksen selvittämiseen

HelHO:2014:2 Pakkokeino Salainen pakkokeino Telekuuntelu Televalvonta Hovioikeus katsoo, että telekuuntelulla ja televalvonnalla tulee olla merkitystä nimenomaan pakkokeinon kohteeksi joutuneen henkilön rikoksen selvittämiseen. Jos rikokseen epäillään liittyvän joitakin toisia henkilöitä, telekuuntelu tai televalvonta tulee kohdistaa tällaiseen toiseen henkilöön. Sallittuna ei voida pitää sitä, että telekuuntelun ja televalvonnan avulla hankitaan tietoa ennen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/telepakkokeinoa-saa-kayttaa-vain-sen-kohteen-tekemaksi-epaillyn-rikoksen-selvittamiseen/