Lausunto HE:stä laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa

9.9.2016 | Lausunnot

Dnro 34/2016

Lausuntopyyntönne: RVLDno/2015/182; hanketunnus SM002:00/2015, 21.6.2016

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOSTORJUNNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa sisäministeriölle ”luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi”.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa. Ehdotettu uusi laki ei tuo olennaisia sisällöllisiä muutoksia Rajavartiolaitoksen tehtäviin ja valtuuksiin esitutkintaviranomaisena. Lakiin siirrettäisiin nykyisin rajavartiolaissa olevat Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa koskevat säännökset. Asianajajaliitto katsoo, että Rajanvartiolaitoksen rikostorjuntaa koskevan sääntelyn keskittäminen omaksi laiksi on asianmukaista ja selkeyttää nykyisin osittain hajallaan olevaa sääntelyä. Myönteistä on erityisesti se, että pakkokeinoja koskevia toimivaltuuksia selkiytetään kirjaamalla ne nyt ilman viittaussäännöksiä suoraan tähän lakiin.

Rajavartiolaitokselle esitetyt vähäiset lisäykset tehtäväkentässä ovat perusteltuja. Tutkittaviin rikoksiin lisättäisiin rahanpesurikokset rajatarkastuksenyhteydessä sekä merilain ja meriteiden sääntöjen rikkominen. Rajavartiolaitoksella olisi lisäksi toimivaltuudet valvoa aiempaa kattavammin tieliikennelain säännösten noudattamista rajanylityspaikoilla.

Lakimuutoksen yhteydessä Rajavartiolaitos saisi eräiltä osin lisää tutkinnallisia toimivaltuuksia. Käytössä oleviin salaisiin pakkokeinoihin lisättäisiin televalvonta myös törkeän rahanpesun, törkeän kätkemisrikoksen, ammattimaisen kätkemisrikoksen ja törkeän väärennyksen selvittämiseksi. Muutos ei aiheuta olennaista muutosta pakkokeinojen käytön yleisiin edellytyksiin, minkä vuoksi toimivaltuuksien tarkennukseen ei Asianajajaliitolla ole huomautettavaa.

Helsingissä syyskuun 9. päivänä 2016

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

 

LAATI

Asianajaja Antti Riihelä, Asianajotoimisto Antti Riihelä Oy, Helsinki

 

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntija-ryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosoikeuden asiantuntijaryhmässä.