Lausunto HE-luonnoksesta Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muuttamisesta

25.5.2023 | Lausunnot

Sisäministeriö
 
Dnro L2023-19
 
Lausuntopyyntönne: VN/30996/2022, 13.4.2023
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA RAJAVARTIOLAITOKSEN RIKOSTORJUNTALAIN MUUTTAMISESTA
 
Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muuttamisesta (VN/30996/23).
 
 
Ehdotusta koskevat yleiset huomiot
 
Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain salaisia tiedonhankintakeinoja koskeva 3 luku muistuttaa olennaisilta osiltaan pakkokeinolain 10 luvun säännöksiä salaisista pakkokeinoista. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan tavoitteena tulee olla se, että myös esityksessä ehdotettavat Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain 3 luvun muutokset rinnastuvat sisällöltään 1.10.2023 voimaan tulevia pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muutoksia (laki 452/2022 ja 492/2023). 
 
Asianajajaliitto pitää eduskunnan hallintovaliokunnan tavoin perusteltuna sitä, että pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja ja poliisilain salaisia tiedonhankintakeinoja koskevia säännöksiä uudistetaan yhdenmukaisesti, ja että muutokset ja sääntely ovat mahdollisimman saman sisältöisiä.
 
Asianajajaliitolla ei edellä esitetyn perusteella ole huomautettavaa esitysluonnokseen yleisellä tasolla. Asianajajaliitto pitää esityksen tavoitteita hyväksyttävinä ja esityksessä esitettyjä muutoksia pääosin kannatettavina.
 
Asianajajaliitto tuo kuitenkin tässä yhteydessä esiin se tosiseikan, ettei salaisten pakkokeinojen käytön kohteena olevalla henkilöllä ole tässä laissa, sen ehdotetuissa muutoksissa tai muuallakaan salaisia pakkokeinoja koskevassa lainsäädännössä oikeutta saattaa käytettyjen pakkokeinojen laillisuutta jälkikäteen tuomioistuimen tutkittavaksi. Pakkokeinojen käytön valvonta on lisäksi, vuosittaista kertomusta lukuun ottamatta, uskottu pakkokeinoja käyttävälle viranomaiselle itselleen. Asianajajaliitto kehottaa harkitsemaan ja arvioimaan mahdollisia tehokkaan jälkivalvonnan keinoja kansalaisten perusoikeuksien sekä viranomaistoimintaan kohdistuvan yleisen luottamuksen turvaamiseksi. 
 
Esitysluonnoksen säädösehdotuksia koskevat yksityiskohtaiset huomiot
 
a) 16 §, televalvonta ja sen edellytykset
 
Asianajajaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa esitettyyn muutokseen.
 
b) 18 §, televalvonnasta päättäminen
 
Asianajajaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa esitettyyn muutokseen.
c) 23 §, peitelty tiedonhankinta ja sen edellytykset
 
Asianajajaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa esitettyyn muutokseen.
 
d) 25 §, tekninen kuuntelu ja sen edellytykset
 
Asianajajaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa esitettyyn muutokseen.
 
e) 39 §, menettely tuomioistuimessa
 
Asianajajaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa esitettyyn muutokseen.
 
f) 44 §, kuuntelu- ja katselukiellot
 
Asianajajaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa esitettyyn muutokseen.
 
g) 48 §, ylimääräisen tiedon käyttäminen
 
Asianajajaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa esitettyyn muutokseen.
 
h) 50 §, televalvonnan teknisen kuuntelun ja teknisen laitetarkkailun keskeyttäminen
 
Asianajajaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa esitettyyn muutokseen.
 
i) 52 §, salaisen tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoittaminen
 
Asianajajaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa esitettyyn muutokseen. Asianajajaliitto viittaa kuitenkin siihen, mitä on tuotu esiin edellä yleisiä huomioita koskevassa esityksessä.
 
j) 55 §, viestinnän välittäjän avustamisvelvollisuus ja pääsy eräisiin tiloihin
 
Asianajajaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa esitettyyn muutokseen.
 
 
Helsingissä 25. päivänä toukokuuta 2023
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
 
Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri
 
 
LAATI
Asianajaja Pekka Ylikoski, Asianajotoimisto Justitum Oy, Helsinki
 
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.