KKO kovensi rikosylikonstaapelille määrättyä rangaistusta ns. tynnyrihuumejutussa

16.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO kovensi rikosylikonstaapelille määrättyä rangaistusta ns. tynnyrihuumejutussa

Kor­kein oi­keus on tuo­min­nut Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen huu­me­ri­ko­syk­si­kön ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li­na toi­mi­neen R:n useis­ta vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­sis­ta ja yh­des­tä vir­ka­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­ses­ta vii­den kuu­kau­den van­keus­ran­gais­tuk­seen. Van­keus­ran­gais­tus on eh­dol­li­nen.

Helsingin hovioikeus oli aiemmin tuominnut R:n asiassa sakkorangaistukseen, mutta hylännyt syyttäjän vaatimuksen R:n viraltapanosta. KKO:ssa syyttäjä vaati, että sakkorangaistus kovennetaan ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi ja että R tuomitaan viralta pantavaksi.

Asia liittyy hovioikeuden kesäkuussa 2019 ratkaisemaan laajaan hasiksen salakuljetusta koskeneeseen ns. tynnyrijuttukokonaisuuteen. Jutussa katsottiin muun muassa, että R oli syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomisiin osallistuessaan esimiehensä Jari Aarnion kanssa järjestelyihin, joissa käräjäoikeutta oli väärien ja harhaanjohtavien tietojen perusteella erehdytetty myöntämään oikeudettomia televalvonta- ja telekuuntelulupia. Rikokset oli tehty liki yhdeksän kuukauden aikana.

KKO:n mukaan teot olivat osoittaneet piittaamatonta suhtautumista voimakkaasti perusoikeuksiin puuttuvien pakkokeinojen käyttöön. Moitittavuutta lisäsi se, että niiden toteuttamisessa oli käytetty hyväksi tuomioistuinta. Lisäksi kysymys oli ollut salaisista pakkokeinoista, joiden osalta tuomioistuimella ei välttämättä ole mahdollisuutta varmistaa hakijan sille ilmoittamien tietojen oikeellisuutta ja joissa luottamus viranomaistoiminnan asianmukaisuuteen on korostunut. Teot olivat olleet haitallisia myös poliisin toimintaa koskevan luottamuksen kannalta.

Virheellisin perustein käytettyjen pakkokeinojen lisäksi R oli käyttänyt laittomasti poliisin rekistereitä saadakseen salassa pidettäviä tietoja esimieheensä liittyneistä rikosepäilyistä. Osin hän oli tehnyt hakuja esimiehensä yllytyksestä. R oli kuitenkin tiennyt kyselyt laittomiksi, minkä vuoksi hän oli pyrkinyt naamioimaan hakuja virkatehtäviin liittyviksi.

Virkasalaisuuden rikkomiseen hän syyllistyi paljastaessaan poliisin rekistereistä laittomasti saamiaan tietoja esimiehelleen.

KKO hylkäsi syyttäjän vaatimuksen viraltapanosta, koska R ei enää toiminut virassa, jossa hän oli rikokset tehdessään. Hänen ei myöskään ollut selvitetty siirtyneen toiseen vastaavanlaiseen virkaan.

Asiakokonaisuudessa oli myönnetty osittainen valituslupa myös vastaajana olleelle naiselle. Hovioikeuden tuomion lopputuloksesta ei hänen osaltaan muutettu.

Ratkaisun osuus, joka koskee rangaistuksen määräämistä R:lle, on julkaistu oikeuskäytäntöä linjaavana KKO:n prejudikaattina.

Tiedote: KKO kovensi rikosylikonstaapelille määrättyä rangaistusta ns. tynnyrihuumejutussa

KKO:2020:95 Virkarikos – Virkasalaisuuden rikkominen – Virkavelvollisuuden rikkominen -Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen

Poliisimies A:n syyksi oli luettu viisi virkavelvollisuuden rikkomista sekä virkasalaisuuden rikkominen. Kysymys rangaistuksen määräämisestä A:lle.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments