Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.9.2023 Oikeusuutiset

Verohallinnolta uusia ohjeita laskutuspalveluyrityksistä, peitellystä osingosta ja osinkotulojen verotuksesta

Osinkotulojen verotus: Ohjeessa käsitellään suomalaisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien sekä kotimaisten elinkeinoyhtymien ja yhteisöjen saamien osinkojen verotusta.   Peitelty osinko: Ohjeen lukua 5.2.2 on päivitetty siten, että lukuun on lisätty kannanotto tilanteesta, jossa yhtiön maksamat osakkaan yksityistalouden menot liittyvät osakkaan tulonhankkimistoimintaan. Samassa yhteydessä ohjeeseen on tehty pieniä täsmennyksiä, jotka eivät…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/verohallinnolta-uusia-ohjeita-laskutuspalveluyrityksista-peitellysta-osingosta-ja-osinkotulojen-verotuksesta/
21.4.2020 Oikeusuutiset

KHO:n päätös peitellystä osingonjaosta ainoan osakkaan myydessä osakkeita yhtiölleen

KHO:2020:43 Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Peitellyn osingon määrä – Omien osakkeiden hankinta – Tulon käsite – Nettotulo A oli 29.4.2013 ostanut kaikki B Oy:n 50 osaketta yhtiön aiemmalta osakkeenomistajalta 510 000 euron kauppahinnalla. A oli 18.6.2014 myynyt ostamistaan osakkeista kymmenen B Oy:lle 177 000 euron kauppahinnalla. A…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/khon-paatos-peitellysta-osingonjaosta-ainoan-osakkaan-myydessa-osakkeita-yhtiolleen/
5.3.2020 Oikeusuutiset

KHO: Realisoitumattomat arvonnousut eivät ole luonnollisten henkilöiden veronalaisten tulojen piirissä

KHO:2020:23 Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Alihintainen osakekauppa – Luovutus osakkaan omaisen omistamalle osakeyhtiölle – Realisoitumaton arvonnousu A omisti koko B Oy:n osakekannan. B Oy myi omistamansa C S.P.F:n osakkeet A:n rintaperillisten kokonaan omistamalle sijoitusyhtiö D Oy:lle ja peri tällöin D Oy:ltä vastikkeen, jonka Verohallinto katsoi olleen alihintaisen.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kho-realisoitumattomat-arvonnousut-eivat-ole-luonnollisten-henkiloiden-veronalaisten-tulojen-piirissa/
17.8.2018 Oikeusuutiset

Vältetty ALV katsottiin omistajan yhtiöltään saamaksi peitellyksi osingoksi.

KHO:2018:113 Peitelty osinko – Veroton yhteisöhankinta – Osakeyhtiön arvonlisäverotunnisteen käyttäminen – Arvonlisäveron suorittamisesta välttyminen A oli kokonaan omistamansa B Oy:n nimellä ja sen arvonlisäverotunnistetta käyttäen ostanut vuosina 2011–2013 verottomana yhteisöhankintana Isosta-Britanniasta C Ltd:ltä henkilökohtaiseen käyttöönsä ralliauton, siihen liittyviä tavaroita sekä näihin kohdistuvia palveluita. Hallinto-oikeus oli lainvoimaisella päätöksellään 16.9.2016 hylännyt B…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/valtetty-alv-katsottiin-omistajan-yhtioltaan-saamaksi-peitellyksi-osingoksi/
29.12.2016 Oikeusuutiset

Lääkäriyhtiön osakkeiden luovutusta verotettiin luovutusvoittona

KHO:2016:219 Tuloverotus – Omien osakkaiden hankkiminen – Osakas – Luovutusvoitto – Pääomatulo – Työpanososinko – Veron kiertäminen – Peitelty osinko – Lääkäriyhtiö A oli osakkaana lääkärien omistamassa X Oy:ssä, jossa kullekin osakkaalle laskettiin tulospiste, jonka tuottoina olivat muun muassa osakkaan aikaansaama liikevaihto ja muut tuotot ja kuluina muun muassa osakkaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/laakariyhtion-osakkeiden-luovutusta-verotettiin-luovutusvoittona/
2.9.2016 Oikeusuutiset

Osin edustuskäytössä olevan veneen laituripäivät eivät ole kokonaan yksityskäyttöä

Turun HAO: Ennakkoratkaisu – Vene – Menon vähennyskelpoisuus – Edustuskäyttö – Yksityiskäyttö – Laituripäivät – Luontoisetu – Peitelty osinko Rahoitusalalla toimiva A Oy on hankkinut veneen, jota käytetään yhtiön edustuskäytössä, osakkaan yksityisetukäytössä ja mahdollisesti henkilökunnan virkistystoiminnassa. Yksityiskäyttö on tarkoitus käsitellä kirjanpidossa luontoisetuna. Vene tulee olemaan vesillä vuosittain toukokuusta syyskuuhun. A…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/osin-edustuskaytossa-olevan-veneen-laituripaivat-eivat-ole-kokonaan-yksityskayttoa/
10.6.2015 Oikeusuutiset

Osakkaan osakkeiden lunastus voi johtaa peiteltyyn osingonjakoon

Hämeenlinnan HAO: Ennakkoratkaisu – Peitelty osinko – Työpanososinko – Luovutusvoitto Hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna seuraavaa: 1) Jos Yhtiö hankkii osakeyhtiölain 15 luvun 1 §:ssä ja 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla vapaalla omalla pääomalla kaikki X:n omistamat osakkeet hankintahinnalla, joka perustuu yhtiöjärjestyksen määräyksiin ja osakassopimukseen, X:n saama suoritus…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/osakkaan-osakkeiden-lunastus-voi-johtaa-peiteltyyn-osingonjakoon/
11.7.2013 Oikeusuutiset

Voitiinko, ja miltä vuodelta, verottaa osakkaan pojan yhtiöstä ottamia kassavaroja peiteltynä osinkona

Turun HAO Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Verovuosi – Käteisvarojen nostaminen yhtiöstä – Osakaslaina – Velkakirjan ehtojen noudattaminen – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi Yhtiön osakkeet omistaneen A:n saamana peiteltynä osinkona verovuodelta 2008 oli verotuksen oikaisuin verotettu noin 200 000 euron suuruinen määrä sen johdosta, että verotarkastuksessa oli havaittu hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/voitiinko-ja-milta-vuodelta-verottaa-osakkaan-pojan-yhtiosta-ottamia-kassavaroja-peiteltyna-osinkona/
8.6.2022 Lausunnot

Lausunto komission 11.5.2022 antamasta direktiiviehdotuksesta

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI KOSKIEN VELAN JA OMAN PÄÄOMAN PERUSTEELLA YRITYSVEROTUKSESSA TEHTÄVÄÄ VÄHENNYSTÄ JA KORON VÄHENNYSKELPOISUUDEN RAJOITTAMISTA (BRYSSEL, 11.5.2022 COM(2022) 216 FINAL) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua komission 11.5.2022 antamasta direktiiviehdotuksesta, jolla on tarkoituksena saattaa oman pääoman ehtoisen rahoituksen verokohtelu lähemmäs vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen verokohtelua. Direktiivin tarkoitus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/lausunto-komission-11-5-2022-antamasta-direktiiviehdotuksesta/
20.9.2018 Lausunnot

Lausunto kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 65/2018 Lausuntopyyntönne: VM009:00/2018, 27.8.2018 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE KANSAINVÄLISTEN VERORIITOJEN RATKAISUMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta asiasta. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Taustaa Uudella lailla kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä on tarkoitus saattaa voimaan veroriitojen ratkaisumekanismeista Euroopan Unionissa annettu neuvoston direktiivi (EU) 2017/1852 (”Direktiivi”). Asianajajaliitto pitää lainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/lausunto-kansainvalisten-veroriitojen-ratkaisumenettelya-koskevaksi-lainsaadannoksi/