Vältetty ALV katsottiin omistajan yhtiöltään saamaksi peitellyksi osingoksi.

17.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:113

Peitelty osinko – Veroton yhteisöhankinta – Osakeyhtiön arvonlisäverotunnisteen käyttäminen – Arvonlisäveron suorittamisesta välttyminen

A oli kokonaan omistamansa B
Oy:n nimellä ja sen arvonlisäverotunnistetta käyttäen ostanut vuosina
2011–2013 verottomana yhteisöhankintana Isosta-Britanniasta C Ltd:ltä
henkilökohtaiseen käyttöönsä ralliauton, siihen liittyviä tavaroita sekä
näihin kohdistuvia palveluita.

Hallinto-oikeus oli
lainvoimaisella päätöksellään 16.9.2016 hylännyt B Oy:n valituksen, joka
koski yhtiölle A:n yksityiskäyttöön tehdyistä edellä mainituista
hankinnoista maksuunpantuja arvonlisäveroja.

Käyttäessään
hankinnoissa edellä mainituin tavoin hyväkseen omistamaansa yhtiötä A
oli välttynyt maksamasta arvonlisäveroa, jonka hän olisi muutoin
joutunut maksamaan Isoon-Britanniaan, jos hankinnat olisi tehty niiden
todellisen tarkoituksen mukaisesti A:n omissa nimissä. A:n oli
katsottava saaneen näiden järjestelyiden johdosta rahanarvoisen etuuden.
Kun hallinto-oikeuden lainvoimaisessa päätöksessä kysymyksessä olevien
hankintojen osalta arvonlisäverovelvolliseksi oli katsottu B Oy,
johdonmukaisuuden vuoksi myös mainitun etuuden oli katsottava tulleen
A:lle B Oy:ltä, minkä vuoksi etuutta oli pidettävä B Oy:n osakkaalleen
A:lle antamana verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitettuna
peiteltynä osinkona. Sillä seikalla, että A oli maksanut ostot
yksityisvaroillaan tai että hankinnat eivät olleet kuluina B Oy:n
kirjanpidossa eikä yhtiö ollut vähentänyt hankintojen arvonlisäveroa, ei
ollut asiassa merkitystä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments