Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.11.2020 Oikeusuutiset

Koronavirustilanteen vaikutuksista Helsingin hovioikeuden toimintaan

Helsingin hovioikeus pyrkii järjestämään toimintansa siten, että se voisi jatkua mahdollisimman normaalina koronavirustilanteesta huolimatta. Hovioikeudessa järjestettävät pääkäsittelyt pidetään ennalta ilmoitetun mukaisesti, jollei estettä ilmaannu. Asioille, joissa pääkäsittely on jouduttu peruut-tamaan koronavirukseen liittyvistä syistä, on yleensä jo määrätty uudet käsittelyajankohdat. Tartuntatilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti. On mahdollista, että tilanteen huonontuessa hovioikeus joutuu…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/koronavirustilanteen-vaikutuksista-helsingin-hovioikeuden-toimintaan/
17.11.2020 Oikeusuutiset

Käräjätuomari saattoi johtaa pakkokeinoasian istunnon etänä toisesta käräjäoikeudesta

THO:2020:9 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely – Videoyhteys Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomari oli esteellisyyden vuoksi määrätty käsittelemään Pirkanmaan käräjäoikeudessa vireille saatettu kotietsinnän laillisuutta koskeva pakkokeinolain 8 luvun 18 §:n tarkoittama asia. Käräjäoikeus oli voinut asiaa käsitellessään soveltaa tuomioistuinlain 2 luvun 4 §:n 2 momenttia ja toimittaa istuntokäsittelyn videoyhteyden välityksellä siten, että käräjätuomari oli…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/karajatuomari-saattoi-johtaa-pakkokeinoasian-istunnon-etana-toisesta-karajaoikeudesta/
29.7.2020 Oikeusuutiset

EOA:n ratkaisu asiassa, jossa hovioikeus ratkaisi asian yllättäen kirjallisesti esittelystä, vaikka siinä oli jo ilmoitettu pääkäsittelyn järjestämisestä

Kantelija arvosteli Rovaniemen hovioikeuden menettelyä lapsen asumista ym. koskevassa asiassa. Kantelun mukaan hovioikeus oli ilmoittanut, että asiassa toimitetaan pääkäsittely 10.12.2019. Kantelijan yllätykseksi hovioikeus oli kuitenkin ratkaissut asian 30.10.2019 annetulla päätöksellä. – – – Kantelun mukaan asian ratkaiseminen ennen asiassa 10.12.2019 toimitettavaksi ilmoitettua pääkäsittelyä on tullut kantelijalle yllätyksenä. Mielestäni hovioikeuden taholta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eoan-ratkaisu-asiassa-jossa-hovioikeus-ratkaisi-asian-yllattaen-kirjallisesti-esittelysta-vaikka-siina-oli-jo-ilmoitettu-paakasittelyn-jarjestamisesta/
18.6.2020 Oikeusuutiset

Valittajalla, jonka valitus jätettiin poissaolon vuoksi sillensä hovioikeudessa, oli oikeus hakea ratkaisuun muutosta valittamalla

KKO:2020:47 Muutoksenhaku – Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa A oli kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn valittajana henkilökohtaisesti uhalla, että valitus hänen poissa ollessaan voidaan jättää sillensä. A:n jäätyä pois pääkäsittelystä hovioikeus oli jättänyt valituksen sillensä. Muutoksenhakemuksessaan Korkeimmalle oikeudelle A katsoi, että hovioikeuden olisi tullut ratkaista valitus kirjallisessa menettelyssä, ja vaati asian palauttamista hovioikeuteen.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/valittajalla-jonka-valitus-jatettiin-poissaolon-vuoksi-sillensa-hovioikeudessa-oli-oikeus-hakea-ratkaisuun-muutosta-valittamalla/
4.6.2020 Oikeusuutiset

VaaHO: Näyttö ei riittänyt ylittämään tuomitsemiskynnystä

VaaHO:2020:3 Hätävarjelu – Pahoinpitely – Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia – Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä – Näytön arviointi Vastaajaa oli syytetty käräjäoikeudessa pahoinpitelystä. Syytteen tueksi oli esitetty muun ohella asianomistajan vankiterveydenhuollon käyntikertomukseen kirjattu kertomus tapahtumista. Asianomistaja oli ennen pääkäsittelyä käännytetty kotimaahansa eikä vastaaja ollut voinut esittää tälle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/vaaho-naytto-ei-riittanyt-ylittamaan-tuomitsemiskynnysta/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton ehdotukset riita- ja rikosasioiden käsittelyn järjestämisestä koronapandemian aikana ja suositukset etäyhteyksien käyttämisestä

Asianajajaliitto on 2.4.2020 esittänyt nämä kannanotot Tuomioistuinvirastolle pyynnöin toimittaa ne kaikille tuomioistuimille sekä lisäksi Syyttäjälaitokselle ja Poliisihallitukselle. Tuomioistuinten tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa Tuomioistuimien tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa. Asianajajakunnan käsityksenä on, että poikkeavat olot nimenomaan lisäävät oikeudellisten konfliktien määrää ja näin ollen myös tuomioistuinten ratkaistavia juttuja. Oikeusturvaa on saatava…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/suomen-asianajajaliiton-ehdotukset-riita-ja-rikosasioiden-kasittelyn-jarjestamisesta-koronapandemian-aikana-ja-suositukset-etayhteyksien-kayttamisesta/
7.2.2019 Oikeusuutiset

KKO täsmensi tuomioistuinten roolia asianajajien valvonnassa. Suullista käsittelyä ei tarvittu.

KKO:2019:11 Asianajaja – Valvonta – Kurinpidollinen seuraamus Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa Asianajaja oli toiminut kantelijoiden asiamiehenä näiden asuinhuoneiston remonttia koskeneessa riita-asiassa. Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta oli palkkioriita-asiassa suositellut asianajajan palkkion alentamista. Valvontalautakunta oli samana päivänä valvonta-asiassa antamassaan ratkaisussa palkkioriita-asian ratkaisuun perustuen katsonut, että asianajaja oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/kko-tasmensi-tuomioistuinten-roolia-asianajajien-valvonnassa-suullista-kasittelya-ei-tarvittu/
24.8.2018 Oikeusuutiset

KKO opasti jälleen kerran pääkäsittelyn järjestämisvelvollisuuteen

KKO:2018:53 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi syytekohdassa 1 lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja syytekohdassa 2 pahoinpitelyn sekä tuominnut hänet näistä teoista ehdolliseen kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden näyttöratkaisu perustui kummankin syytekohdan osalta yksinomaan keskenään ristiriitaiseen henkilötodisteluun. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista suullisen todistelun uskottavuuden ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kko-opasti-jalleen-kerran-paakasittelyn-jarjestamisvelvollisuuteen/
8.8.2018 Oikeusuutiset

Vastaaja ei ollut velvollinen korvaamaan kuluja siltä osin, kun kustannukset johtuivat asianomistajan poissaolosta

THO:2018:10 Oikeudenkäyntikulut Oikeusapu – Oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuus Hovioikeudessa oli kysymys rikosasian vastaajan korvausvelvollisuudesta valtiolle oikeusapua saavan asianomistajan oikeudenkäyntikuluista tilanteessa, jossa pääkäsittely käräjäoikeudessa oli jouduttu peruuttamaan asianomistajan laillisen esteen vuoksi. Hovioikeus katsoi, ettei vastaaja ollut velvollinen korvaamaan sanotun asianomistajan avustajalle maksettua palkkiota peruuntuneessa pääkäsittelyssä avustamisen ja uuteen pääkäsittelyistuntoon valmistautumisen osalta.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/vastaaja-ei-ollut-velvollinen-korvaamaan-kuluja-silta-osin-kun-kustannukset-johtuivat-asianomistajan-poissaolosta/
5.5.2017 Oikeusuutiset

AOA: Laki ei anna vastausta, tuleeko esitutkintapöytäkirja julkiseksi, kun pääkäsittely peruutetaan asianosaisen poissaolon vuoksi

Poliisilaitos kieltäytyi antamasta toimittajalle esitutkintapöytäkirjaa. Oliko asia ollut esillä istunnossa? tuomioistuimelle toimitettu oikeudenkäyntiasiakirja tulee julkiseksi muussa kuin 2 kohdassa tarkoitetussa rikosasiassa asiaa ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltäessä, kun asia on ollut esillä suullisessa käsittelyssä… … asia on siinä määrin oikeudellisesti tulkinnanvarainen, ettei minulla ole perusteita arvostella sen paremmin poliisin kuin käräjäoikeuden menettelyä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/aoa-laki-ei-anna-vastausta-tuleeko-esitutkintapoytakirja-julkiseksi-kun-paakasittely-peruutetaan-asianosaisen-poissaolon-vuoksi/