Generic filters
Exact matches only
17.5.2024 Oikeusuutiset

Osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen toimittamista halutaan helpottaa

Hallitus ehdottaa asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia, joiden myötä osakehuoneistojen hallintaanottoon tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös silloin, kun asiakirjojen todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista.  Asunto-osakeyhtiölain päivittämisen tavoitteena on puuttua taloyhtiöiden häiriötilanteisiin sekä helpottaa asuntojen hallintaanottoa. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottopäätöksen tiedoksiantoon ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen. Osakehuoneiston hallintaanotosta päättäminen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/osakehuoneiston-hallintaanottoa-koskevien-tiedoksiantojen-toimittamista-halutaan-helpottaa/
15.5.2024 Oikeusuutiset

Taloyhtiötä ei voitu sakon uhalla velvoittaa toimiin osakkaan hallinnassa olevassa tilassa olevien laitteiden poistamiseksi

KHO:2024:74 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Luvaton valomainoslaite toimistohuoneiston sisällä – Sakon uhan kohdentaminen asunto-osakeyhtiöön ja osakkaaseen – Asunto-osakeyhtiön oikeudellinen ja tosiallinen mahdollisuus noudattaa velvoitetta Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto oli velvoittanut asunto-osakeyhtiön kiinteistön omistajana sekä huoneiston osakkeenomistajan kummallekin erikseen asetetun sakon uhalla poistamaan luvattomat valomainoslaitteet toimistokäytössä olevasta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/taloyhtiota-ei-voitu-sakon-uhalla-velvoittaa-toimiin-osakkaan-hallinnassa-olevassa-tilassa-olevien-laitteiden-poistamiseksi/
9.4.2024 Oikeusuutiset

KKO: Pääomalainan pääoman palautus, joka on tehty lainan erääntymisen jälkeen mutta ilman lain mukaisten maksuedellytysten täyttymistä, on takaisinsaantilaissa tarkoitetulla tavalla ennenaikainen

KKO:2024:26 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Osakeyhtiö – Pääomalaina A Oy:n velkojat olivat myöntäneet A Oy:lle pääomalainoja, jotka olivat lainaehtojen mukaan erääntyneet maksettavaksi 30.4.2018. A Oy oli 29.6.2018 maksanut velkojilleen pääomalainan pääomaa ja korkoja. A Oy oli 17.9.2018 hakenut yrityksen saneerausmenettelyn aloittamista. Saneerausmenettely oli aloitettu 19.9.2018. A Oy oli 10.10.2018…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kko-paaomalainan-paaoman-palautus-joka-on-tehty-lainan-eraantymisen-jalkeen-mutta-ilman-lain-mukaisten-maksuedellytysten-tayttymista-on-takaisinsaantilaissa-tarkoitetulla-tavalla-ennenaikainen/
28.3.2024 Oikeusuutiset

Palkkaturvahakemusta ei olisi tullut hylätä sillä perusteella, että hakija ei ole ollut työsuhteessa puolisonsa omistamaan osakeyhtiöön

VakO: Palkkaturva- Palkkaturvalain mukainen työsuhde – Avioliitto – Osakeyhtiö Vaikka A oli tehnyt työtä aviopuolisonsa omistamassa osakeyhtiössä, ei A:n työskentelystä tulevan hyödyn voitu katsoa koituneen välittömästi hänen hyväkseen, vaan yrityksen hyväksi. Työsuhteen tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa ei tullut ottaa huomioon avioliittolain 46 §:n mukaista puolisoiden elatusvelvollisuutta. A:n palkkaturvahakemusta ei olisi tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/palkkaturvahakemusta-ei-olisi-tullut-hylata-silla-perusteella-etta-hakija-ei-ole-ollut-tyosuhteessa-puolisonsa-omistamaan-osakeyhtioon/
16.2.2024 Oikeusuutiset

KKO: Tekstiviestit ja puhelut eivät olleet johtaneet urakkasopimustarjouksen hyväksymiseen

KKO:2024:15 Sopimus – Sopimuksen syntyminen – Todistelu – Näytön arviointi – Rakennusurakka Asunto-osakeyhtiö oli neuvotellut linjasaneerausurakasta rakennusyhtiön kanssa. Rakennusyhtiö oli tehnyt urakasta tarjouksen. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt myöntää hallitukselle valtuudet tehdä urakkasopimus. Tämän jälkeen asunto-osakeyhtiön rakennuttajakonsultin projekti-insinööri oli ilmoittanut rakennusyhtiön edustajalle, että saneeraus oli päätetty toteuttaa. Lisäksi rakennusyhtiön edustaja ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kko-tekstiviestit-ja-puhelut-eivat-olleet-johtaneet-urakkasopimustarjouksen-hyvaksymiseen/
5.1.2024 Oikeusuutiset

Työryhmä päivittämään asunto-osakeyhtiölakia

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi. Samalla asetetaan myös seurantaryhmä tukemaan työryhmän työtä. Asunto-osakeyhtiölain päivittäminen on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman mukaan muun muassa taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumista ja asuntojen ottamista taloyhtiön hallintaan, taloyhtiöiden hallittua alasajoa sekä sähköautojen latauspisteiden asentamista taloyhtiöihin helpotetaan. Lisäksi varmistetaan lyhytaikaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/tyoryhma-paivittamaan-asunto-osakeyhtiolakia/
5.12.2023 Oikeusuutiset

Pohjoismaiset ministerit: Moniääniosakkeiden hyödyntäminen turvattava listautumisessa EU:ssa

Suomen ja Ruotsin oikeusministerit sekä Tanskan elinkeinoministeri kehottavat EU-neuvoston puheenjohtajalle osoittamassaan yhteisessä kirjeessä puheenjohtajaa pitäytymään neuvoston yleisnäkemyksessä moniääniosakkeita koskevan direktiiviehdotuksen neuvotteluissa. Suomen oikeusministeri Leena Meri, Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer sekä Tanskan elinkeinoministeri Morten Bødskov ovat tänään lähettäneet EU-neuvoston puheenjohtajan edustajalle, talous- ja digitalisaatioministeri Nadia Calviñolle, yhteisen kirjeen. Kirjeessä pohjoismaiset ministerit…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/pohjoismaiset-ministerit-moniaaniosakkeiden-hyodyntaminen-turvattava-listautumisessa-eussa/
30.11.2023 Oikeusuutiset

KHO: Taloyhtiön hakemus tupakointikiellon määräämisestä kaikkiin sen huoneistoihin oli hyväksyttävä

KHO:2023:111 Tupakointikielto – Tupakointikiellon kohdistaminen kerrostalon asuinhuoneistojen asuintiloihin – Kerrostalon rakenteista saatu selvitys – Rakenteiden korjaamisen arvioidut kustannukset – Asuintilojen haltijoille varattu tilaisuus ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillä – Tupakkalain tavoite Asunto Oy omisti neljä vuonna 1957 rakennettua kerrostaloa, joissa oli yhteensä 149 asuntoa. Asunto Oy oli tehnyt kunnan tupakkalaissa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kho-taloyhtion-hakemus-tupakointikiellon-maaraamisesta-kaikkiin-sen-huoneistoihin-oli-hyvaksyttava/
19.9.2023 Oikeusuutiset

KHO: Etuosto-oikeuden käyttö ei ollut kohtuutonta vaikka kuolinpesä oli myynyt kiinteistön pesän osakkaiden yhtiölle perinnönjaon mahdollistamiseksi

KHO:2023:84 Kunnan etuosto-oikeus – Etuosto-oikeuden käyttämisen ilmeinen kohtuuttomuus – Kuolinpesä – Osakeyhtiö – Osakkaiden sukulaisuussuhteet – Perinnönjako Kunnanhallitus oli päättänyt käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa, jossa myyjänä oli jakamaton kuolinpesä ja ostajana osakeyhtiö, jonka kuolinpesän osakkaat rintaperillisineen omistivat. Kuolinpesän ja yhtiön ilmoituksen mukaan kiinteistökauppa oli tehty perinnönjaon mahdollistamiseksi. Asiassa oli kysymys sen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kho-etuosto-oikeuden-kaytto-ei-ollut-kohtuutonta-vaikka-kuolinpesa-oli-myynyt-kiinteiston-pesan-osakkaiden-yhtiolle-perinnonjaon-mahdollistamiseksi/
21.7.2023 Oikeusuutiset

FINE: Hammaslääkäriyhtiön autotalliosakkeeseen liittyvä riita ei kuulu yhtiön oikeusturvavakuutuksen piiriin

FINE-046682: Vakuutettu toimiala. Vakuutuksen kattavuus. Asiassa on kyse siitä, liittykö A Oy:n ja asunto-osakeyhtiö B:n välinen autotalliosakkeita koskeva riita-asia A Oy:n vakuutuskirjassa mainittuun vakuutettuun toimintaan ja tuleeko vakuutusyhtiön sen perusteella myöntää A Oy:lle oikeusturvaetu. A Oy:n vakuutusyhtiölle antaman selvityksen mukaan A Oy oli vuokrannut riidan kohteena olevat osakkeet ulkopuoliselle taholle.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/fine-hammaslaakariyhtion-autotalliosakkeeseen-liittyva-riita-ei-kuulu-yhtion-oikeusturvavakuutuksen-piiriin/