Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.2.2024 Oikeusuutiset

Konkurssipesän hoitajan palkkio maksetaan ennen massavelkoja, esim. oikeudenkäyntimaksuja

Pesänhoitopalkkio ja tuomioistuinmaksut vähävaraisessa konkurssipesässä . . .  Vaasan hovioikeuden 2.2.2024 antama ratkaisu nro 31 asiassa S 23/208 vahvistaa konkurssiasiamiehen esittämän näkemyksen pesänhoitajan oikeudesta kohtuulliseen palkkioon ja asemasta separatistivelkojana suhteessa muihin massavelkojiin. Ratkaisussa hovioikeus toteaa, että käräjäoikeus on virheellisesti leikannut pesänhoitajan palkkiota tuomioistuinmaksujen määrällä. Koska konkurssipesä on ollut varaton ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/konkurssipesan-hoitajan-palkkio-maksetaan-ennen-massavelkoja-esim-oikeudenkayntimaksuja/
19.9.2022 Oikeusuutiset

Lähestymiskieltoa tehostetaan

Hallitus esittää, että lähestymiskiellon tehostamiseksi otetaan käyttöön sähköinen valvonta. Lisäksi lähestymiskiellon hakemisesta tulisi maksutonta ja lähestymiskiellon rikkomista koskeva rikosasia olisi käsiteltävä kiireellisesti. – Lähestymiskieltoon liittyvän lainsäädännön uudistus parantaa merkittävästi uhrien oikeuksia. Tarkoitus on parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää sen rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrien turvallisuutta, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Uutena…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/lahestymiskieltoa-tehostetaan/
19.12.2021 Oikeusuutiset

Muutoksia tuomioistuinten maksuihin 1.1.2022 alkaen

1123/2021 Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022-2024, 17.12.2021 1122/2021 Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta, 17.12.2021 1121/2021 Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022–2024, 17.12.2021

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/muutoksia-tuomioistuinten-maksuihin-1-1-2022-alkaen/
2.11.2021 Lausunnot

Lausunto työryhmän ehdotuksesta lähestymiskiellon tehostamiseksi

Oikeusministeriölle                                                                             Lausuntopyyntönne: VN/1393/2020 LAUSUNTO TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA LÄHESTYMISKIELLON TEHOSTAMISEKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmän ehdotuksesta lähestymiskiellon tehostamiseksi. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Lähisuhdeväkivallan riskinarviointi Lähisuhdeväkivallan entistä tehokkaampi riskinarviointi, turvallisuussuunnitelman laatiminen ja muut mietinnössä mainitut toimenpiteet ovat konkreettisia parannuksia uhrin asemaan. MARAK on vakavan parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin ja uhrin auttamisen moniammatillinen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/lausunto-tyoryhman-ehdotuksesta-lahestymiskiellon-tehostamiseksi/
22.7.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuinmaksulain valituskielto ei koske maksuvelvolliseksi määrättyä

Vaasan HaO Rättegångsavgift – uppenbar oskälighet – överklagbarhet – besvärsförbud  – Oikeudenkäyntimaksu – ilmeinen kohtuuttomuus – valituskelpoisuus – valituskielto X hade påförts en rättegångsavgift i försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolen hade avslagit X:s begäran om omprövning och hade ansett att det inte är uppenbart oskäligt att påföra avgiften enligt 7 § 2 mom.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/tuomioistuinmaksulain-valituskielto-ei-koske-maksuvelvolliseksi-maarattya/
26.8.2019 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntimaksun osalta on haettavissa oikaisua, jolloin hakijana oltava maksuun velvoitettu. Maksua koskeva ylimääräinen muutoksenhaku jätettiin tutkimatta.

KHO: Ylimääräinen muutoksenhaku – Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän määräämä oikeudenkäyntimaksu – Avustajan palkkiovaatimusta koskeva valituslupahakemus – Hylätty valituslupahakemus – Käytettävissä olevat muutoksenhakukeinot – Puhevalta – Ylimääräisen muutoksenhaun tutkimatta jättäminen Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä oli määrännyt lakimies A:lle 500 euron suuruisen oikeudenkäyntimaksun korkeimman hallinto-oikeuden 9.5.2019 antamasta päätöksestä, jolla A:n valituslupahakemus koskien hänen palkkiovaatimuksensa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/oikeudenkayntimaksun-osalta-on-haettavissa-oikaisua-jolloin-hakijana-oltava-maksuun-velvoitettu-maksua-koskeva-ylimmarainen-muutoksenhaku-jatettiin-tutkimatta/
14.2.2018 Oikeusuutiset

KHO esittää muutoksia oikeudenkäyntimaksuja koskevaan lainsäädäntöön

Myös oikeusapupalkkiosta menestyksekkäästi valittava asianajaja joutuu maksamaan 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään valtioneuvostolle tekemässään lainsäädäntöesityksessä kiinnittänyt huomiota oikeudenkäyntimaksuja koskevassa lainsäädännössä olevaan rakenteelliseen oikeusturvaongelmaan. KHO on esittänyt lainsäädännön muuttamista tilanteen ratkaisemiseksi. KHO:n esityksen mukaan nykyinen lainsäädäntö voi johtaa tietyissä taloudellisia seuraamuksia koskevissa muutoksenhakuasioissa siihen, että muutoksenhakija jää taloudellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/kho-esittaa-muutoksia-oikeudenkayntimaksuja-koskevaan-lainsaadantoon/
8.12.2017 Oikeusuutiset

KHO poisti omasta aloitteestaan kohtuuttomana pitämänsä oikeudenkäyntimaksun

KHO:2017:186 Oikeudenkäyntimaksu – Hallinto-oikeuden esittelijän päätös – Purku – Pysäköintivirhe – Tosiasiallinen este oikeuden saavuttamiselle muutoksenhaun avulla Pysäköinninvalvonta oli määrännyt A:n maksettavaksi pysäköintivirhemaksun sallitun pysäköintiajan ylittämisestä. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A ei ollut sallitun pysäköintiajan ylittäessään syyllistynyt pysäköintivirheeseen. A:n valituksesta hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvonnan päätökset kumottiin. Hallinto-oikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kho-poisti-omasta-aloitteestaan-kohtuuttomana-pitamansa-oikeudenkayntimaksun/
14.6.2017 Oikeusuutiset

Yksityistä asianosaista ei velvoitettu korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikuluja etuuden takaisinperintäasiassa

KHO:2017:101 Hallintoriita – Omaishoidon tuen hoitopalkkion takaisinperintä – Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu tai etuus – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus oli hallintoriitaa koskevassa päätöksessään velvoittanut omaishoitajana toimineen A:n suorittamaan B:n kaupungille hänelle perusteettomasti maksetut omaishoidon tuen hoitopalkkiot. Hallinto-oikeus oli hylännyt kaupungin vaatimuksen siitä, että A velvoitettaisiin korvaamaan kaupungille hallinto-oikeudessa aiheutuneena oikeudenkäyntikuluna…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/yksityista-asianosaista-ei-velvoitettu-korvaamaan-kunnan-oikeudenkayntikuluja-etuuden-takaisinperintaasiassa/
10.12.2015 Oikeusuutiset

Tuomioistuinmaksuja korotetaan 1.1.2016 alkaen.

Maksut nousevat lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia ja asioinnista tulee pääsääntöisesti maksullista. Nykyisin ilmaiseksi käsiteltävistä asioista muuttuvat maksullisiksi muun muassa valitukset, jotka koskevat verotusta ja julkisia maksuja, kuten pysäköintivirhe- ja terveyskeskusmaksuja. Myös ulkomaalaislain mukaiset asiat muuttuvat maksullisiksi lukuun ottamatta turvapaikka-asioita. Oikeudenkäyntimaksut nousevat asiasta ja tuomioistuimesta riippuen yleisesti 50 – 500 euroa,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/tuomioistuinmaksuja-korotetaan-1-1-2016-alkaen/