Tuomioistuinmaksulain valituskielto ei koske maksuvelvolliseksi määrättyä

22.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaasan HaO Rättegångsavgift – uppenbar oskälighet – överklagbarhet – besvärsförbud  – Oikeudenkäyntimaksu – ilmeinen kohtuuttomuus – valituskelpoisuus – valituskielto

X hade påförts en rättegångsavgift i försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolen hade avslagit X:s begäran om omprövning och hade ansett att det inte är uppenbart oskäligt att påföra avgiften enligt 7 § 2 mom. i lagen om domstolsavgifter.

X anförde besvär över omprövningsbeslutet. Förvaltningsdomstolen ansåg att besvärsförbudet i 11 § 2 mom. i lagen om domstolsavgifter endast gäller avgiftsbefrielse till den betalningsskyldiges fördel (RP 29/2015 rd s. 62) och upptog överklagandet till prövning.

Ärendet har avgjorts vid ett fulltaligt avdelningssammanträde av förvaltningsdomstolens överdomare Jaakko Kellosalo samt förvaltningsrättsdomarna Linda Strömman, Jorma Niemitalo, Pirjo Joutsenlahti, Jan-Erik Salo och Merja Kivistö. Ärendet har föredragits av Peik Strömsholm, föredragande vid förvaltningsdomstolen. Avgörandet är enhälligt.

Jfr högsta förvaltningsdomstolens beslut 4.4.2012 liggarnummer 808

Vaasan HaO 16.6.2020 20/0334/4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments