Generic filters
Exact matches only
4.10.2023 Oikeusuutiset

Tietolupaviranomainen oli voinut edellyttää tietyn tietoturvallisen käyttöympäristön käyttöä lupaehtona

Itä-Suo­men HAO: Tietosuoja – Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö – Tietoturvallinen käyttöympäristö – Findata Asiassa oli ratkaistavana muun ohella kysymys siitä, oliko sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata (Tietolupaviranomainen) voinut velvoittaa valittajan siirtämään ennen sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain voimaantuloa myönnettyjen tietolupien voimassaolon jatkamista koskevan hakemuksen yhteydessä kyseisiä lupia…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/tietolupaviranomainen-oli-voinut-edellyttaa-tietyn-tietoturvallisen-kayttoympariston-kayttoa-lupaehtona/
23.8.2022 Oikeusuutiset

Velallisen epärehellisyys osoitti henkilön sopimattomaksi ampuma-aseiden hallussapitoon

KHO:2022:98 Ampuma-ase – Viranomaisen valitusoikeus – Valvottavana oleva yleinen etu – Erityinen valvontatehtävä – Poliisihallitus – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Velallisen epärehellisyys – Törkeä kirjanpitorikos – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta Poliisilaitos oli peruuttanut C:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat. C oli tuomittu velallisen epärehellisyydestä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/velallisen-eparehellisyys-osoitti-henkilon-sopimattomaksi-ampuma-aseiden-hallussapitoon/
25.3.2022 Oikeusuutiset

Toisessa EU-maassa saatu kokemus proviisorina tuli ottaa huomioon apteekkilupaa myönnettäessä

KHO:2022:39 Apteekkiasia – Apteekkilupa – Apteekkiluvan myöntämiseen liittyvä kokonaisharkinta – Toisessa jäsenvaltiossa kertynyt ammattikokemus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) valituksen johdosta kysymys siitä, oliko hallinto-oikeuden tullut lainvastaisena kumota Fimean päätös myöntää apteekkilupa B:lle siitä syystä, että Fimea ei ollut päätösharkinnassaan hakijoiden ansioita vertaillessaan ottanut asianmukaisella tavalla huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/toisessa-eu-maassa-saatu-kokemus-proviisorina-tuli-ottaa-huomioon-apteekkilupaa-myonnettaessa/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Törkeä velallisen epärehellisyys osoitti, ettei henkilöä voida pitää sopivana pitämään hallussaan ampuma-asetta – lupa peruttiin

KHO:2022:24 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä velallisen epärehellisyys – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta B oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hän oli 1.1.2013–13.12.2016 välisenä aikana osakeyhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana sekä yhtiön liiketoiminnasta myös tosiasiassa vastanneena…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/torkea-velallisen-eparehellisyys-osoitti-ettei-henkiloa-voida-pitaa-sopivana-pitamaan-hallussaan-ampuma-asetta-lupa-peruttiin/
3.12.2021 Oikeusuutiset

Aiempien aseiden riittävyys niiden käyttötarkoitukseen ei ollut peruste evätä luvat uusiin vastaaviin aseisiin

KHO:2021:173 Ampuma-ase – Aseluvan myöntäminen – Hyväksyttävä käyttötarkoitus – Metsästysperuste – Lupaviranomaisen harkintavalta Poliisilaitos ei ollut myöntänyt A:lle hänen metsästysperusteella hakemiaan hankkimis- ja hallussapitolupia haulikkoon ja yhdistelmäaseeseen. Poliisilaitos oli katsonut, että A:n olemassa olevat aseet mahdollistivat metsästysharrastuksen täysipainoisen harrastamisen eikä A ollut osoittanut erityisiä perusteluita uusille vastaavan kaltaisille aseille. Kun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/aiempien-aseiden-riittavyys-niiden-kayttotarkoitukseen-ei-ollut-peruste-evata-luvat-uusiin-vastaaviin-aseisiin/
26.8.2021 Oikeusuutiset

KHO äänesti saiko poliisi peruuttaa KELA-petokseen syyllistyneen aseluvat kyseisen rikoksen johdosta

KHO:2021:116 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Petos – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta A oli tuomittu petoksesta 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hän oli erehdyttänyt Kansaneläkelaitosta maksamaan hänelle perusteetonta peruspäivärahaa 3 024,60 euroa ja perusteetonta asumistukea 672,64 euroa. A oli ilmoittanut olleensa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/kho-aanesti-saiko-poliisi-peruuttaa-kela-petokseen-syyllistyneen-aseluvat-kyseisen-rikoksen-johdosta/
29.12.2020 Oikeusuutiset

Pysyvän oleskeluluvan saamisen esteet ovat ehdottomia

KHO:2020:162 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Syyllistyminen rikokseen – Pysyvän oleskeluluvan myöntämisen este A oli syyllistynyt ulkomaalaislain 57 §:n 1 momentissa tarkoitettuun rikokseen, josta on säädetty rangaistukseksi vankeutta. A oli tuomittu sakkorangaistukseen teostaan. Asiassa oli kysymys siitä, oliko Maahanmuuttovirasto voinut hylätä A:n pysyvää oleskelulupaa koskevan hakemuksen ulkomaalaislain 57 §:n 3…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/pysyvan-oleskeluluvan-saamisen-edellytykset-ovat-ehdottomia/
21.12.2020 Oikeusuutiset

KHO:lla tiukka linja ampuma-aselupien peruuttamisasioissa

KHO kumosi kaksi hallinto-oikeuden ratkaisua, joilla oli kumottu poliisin päätökset peruuttaa ampuma-aseluvat. KHO:2020:151 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Liikennerikos – Kuolemantuottamus – Aikaisempi varoitus – Lupaviranomaisen harkintavalta   KHO:2020:150 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Varoitus – Lupaviranomaisen harkintavalta – Selvitysvelvollisuus

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kholla-tiukka-linja-ampuma-aselupien-peruuttamisasioissa/