KHO äänesti saiko poliisi peruuttaa KELA-petokseen syyllistyneen aseluvat kyseisen rikoksen johdosta

26.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:116 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Petos – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta

A oli tuomittu petoksesta 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hän oli erehdyttänyt Kansaneläkelaitosta maksamaan hänelle perusteetonta peruspäivärahaa 3 024,60 euroa ja perusteetonta asumistukea 672,64 euroa. A oli ilmoittanut olleensa työtön, vaikka hän oli ollut tuona aikana aina tarvittaessa töissä. Työssäolonsa vuoksi A ei olisi ollut oikeutettu täysimääräiseen työttömyysetuuteen ja asumistukeen.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:lle myönnetty ampuma-aseen hallussapitolupa tullut peruuttaa. Kysymys ei ollut ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 4 kohdassa nimenomaisesti mainitusta rikoksesta eikä asedirektiivissä mainitusta tahallisesta väkivaltaisesta rikoksesta, joten lupaviranomaiselle oli jätetty harkintavaltaa arvioida, minkälainen muu rikos on sellainen, joka osoittaa luvanhaltijan sopimattomaksi pitämään hallussaan ampuma-aseita.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että petosta oli pidettävä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna rikoksena, jos tekoa oli kokonaisuudessaan pidettävä sellaisena, että se osoittaa tekijässä vaarallisuutta tai piittaamattomuutta, minkä vuoksi hän on sopimaton hankkimaan tai pitämään hallussaan ampuma-aseita. Petos rikoksena ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ollut osoitus tekijänsä välinpitämättömästä suhtautumisesta omaan tai toisten henkilöiden turvallisuuteen. Petokseen syyllistyminen voi kuitenkin esimerkiksi laajamittaisena rikollisena toimintana tai osana järjestäytynyttä rikollisuutta osoittaa tekijässään sellaista yleistä piittaamattomuutta, joka voi ilmentyä myös muiden turvallisuutta tai yleistä järjestystä vaarantavana ampuma-aseen käyttämisenä.

Kun otettiin huomioon A:n tekoon liittyneet olosuhteet, tekoa ei ollut, vaikka teosta oli tuomittu vankeusrangaistus, tässä tapauksessa kokonaisuutena arvioitava sellaiseksi, että ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetyt edellytykset olisivat täyttyneet.

Äänestys 3-2

KHO:2021:116

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments