Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.1.2023 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää siitä oliko liikennevakuutusyhtiö laissa tarkoitetulla tavalla kieltäytynyt maksamasta korvauksia

KKO:2023:2 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Vahingonkorvaus – Liikennevakuutus – Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Vakuutusyhtiö oli kieltäytynyt maksamasta A:lle korvausta liikennevahingosta, koska vaatimukset olivat sen mukaan ennenaikaisia tai selvittämättömiä. Käräjäoikeus jätti A:n ajoneuvon kuljettajaan kohdistaman vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta, koska A ei ollut näyttänyt, että vakuutusyhtiö olisi liikennevakuutuslain 80…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-siita-oliko-liikennevakuutusyhtio-laissa-tarkoitetulla-tavalla-kieltaytynyt-maksamasta-korvauksia/
19.8.2022 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi vuosikirjaratkaisua maksamattomien liikennevakuutusmaksujen laiminlyöntimaksujen suuruudesta

KHO:2022:94 Liikennevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti – Laiminlyöntimaksu – Korotuskerroin – Pitkäkestoinen laiminlyönti – Päätöksen lainvastaisuus Valtiokonttori oli määrännyt liikennevakuutuslaissa tarkoitetun vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta laiminlyöntimaksun noin yhdeksän kuukautta kestäneestä laiminlyönnistä. Maksua määrättäessä oli käytetty ensimmäisen 30 päivän laiminlyöntiajan osalta korotuskerrointa 2 ja tämän jälkeen korotuskerrointa 2,5. Hallinto-oikeus oli muuttanut Valtiokonttorin päätöstä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/kholta-kaksi-vuosikirjaratkaisua-maksamattomien-liikennevakuutusmaksujen-laiminlyontimaksujen-suuruudesta/
22.9.2021 Oikeusuutiset

Matkustajan pahoinpitely potkaisemalla hänet ulos liikkuvasta autosta on liikennevakuutuksesta korvattava liikennevahinko

KKO:2021:65 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Oikeusvoima – Liikennevakuutus Hovioikeus oli tuominnut A:n törkeästä pahoinpitelystä ja B:n avunannosta törkeään pahoinpitelyyn muun ohella sillä perusteella, että A oli potkaissut asianomistajan B:n noin 50–60 kilometrin tuntinopeudella kuljettaman ajoneuvon kyydistä sillä seurauksella, että asianomistajalle oli ajoneuvosta tielle…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/matkustajan-pahoinpitely-potkaisemalla-hanet-ulos-liikkuvasta-autosta-on-liikennevakuutuksesta-korvattava-liikennevahinko/
20.5.2021 Oikeusuutiset

AOA: Vakuutusetsivien toiminta liikenne- ja tapaturmavakuutusten osalta on julkisen tehtävän hoitamista ja siitä tulee säätää lailla

”Vakuutustutkinnasta tai vakuutustutkijoiden toiminnasta ei ole nimenomaisia säännöksiä vakuutustoimintaa koskevassa lainsäädännöstä. Käsitykseni mukaan hyvää vakuutustapaa koskevassa ohjeessa mainitut vakuutustutkijoiden käyttämät tutkintatoimenpiteet ovat sellaisia, joita hallintolain selvityskeinot eivät kaikilta osin kata. Selvää on, että lakiin perustumattomilla ohjeilla ei voida luoda viranomaistoimivaltuuksia. Nähdäkseni alan sisäistä toimintaa varten annetuilla suositusluonteisilla ohjeilla ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/aoa-vakuutusetsivien-toiminta-liikenne-ja-tapaturmavakuutusten-osalta-on-julkisen-tehtavan-hoitamista-ja-siita-tulee-saataa-lailla/
5.5.2021 Oikeusuutiset

EUT: Ajokelvotonkin ajoneuvo pitää liikennevakuuttaa, jos sitä ei ole virallisesti poistettu liikennekäytöstä

Liikennevakuutussopimuksen tekeminen on pakollista, kun kyseinen ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa ja sitä ei ole virallisesti poistettu liikennekäytöstä Tällaista velvollisuutta ei voida sulkea pois pelkästään sen vuoksi, että rekisteröity ajoneuvo on kyseisenä ajankohtana ajokelvoton teknisen kuntonsa vuoksi Powiat Ostrowskista (Ostrówin piirikunta, Puola), puolalaisesta paikallishallinnon yksiköstä, tuli menettämistä koskevan tuomioistuinratkaisun nojalla 7.2.2018…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/eut-ajokelvotonkin-ajoneuvo-pitaa-liikennevakuuttaa-jos-sita-ei-ole-virallisesti-poistettu-liikennekaytosta/
30.4.2021 Oikeusuutiset

7.748 euron liikennevakuutusmaksu ei ollut kohtuullinen seuraus moottoripyörän käytöstä ilman vakuutusta kun vakuutuksen olisi saanut 756 eurolla

KHO:2021:55 Liikennevakuutusmaksua vastaava maksu – Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti – Maksun määrääminen – Vakuutusmaksun maksuperusteet – Kohtuullisuus – Moottoripyörä A:n omistamalla moottoripyörällä ei ollut ollut voimassa olevaa liikennevakuutusta ajalla 18.7.2017–9.11.2018, minkä vuoksi Valtiokonttori oli Liikennevakuutuskeskuksen esityksestä määrännyt A:lle maksettavaksi mainitulta ajalta vakuutusmaksua vastaavan maksun 7 748,08 euroa ja laiminlyöntimaksun 7 748,08 euroa,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/7-748-euron-liikennevakuutusmaksu-ei-ollut-kohtuullinen-seuraus-moottoripyoran-kaytosta-ilman-vakuutusta-kun-vakuutuksen-olisi-saanut-756-eurolla/
11.12.2020 Oikeusuutiset

Asianajajat kantelivat Pohjola vakuutuksen menettelystä liikennevakuutusasioissa. Vakava huomautus apulaisoikeusasiamieheltä.

AOA Pölönen: Asianajajat A ja B asianajotoimisto C:stä (jäljempänä kantelijat) arvostelivat kirjoituksessaan Pohjola Vakuutus Oy:n menettelyä lakisääteisten liikennevakuutusasioiden käsittelyssä. Kantelijat viittasivat 22.11.2019 antamaani oikeusasiamiehen verkkosivuilla julkaistuun ratkaisuun (EOAK/192/2019), jossa annoin Op Vakuutus Oy:lle (nykyisin Pohjola Vakuutus Oy) huomautuksen liikennevakuutusasian käsittelyaikaa ja tiedusteluun vastaamista koskevassa asiassa. Finanssivalvonta oli sanotussa asiassa antamassaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/asianajajat-kantelivat-pohjola-vakuutuksen-menettelysta-liikennevakuutusasioissa-vakava-huomautus-apulaisoikeusasiamiehelta/
1.7.2019 Oikeusuutiset

Vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen ulkopuolelle jäävät kaikki liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot

Vakuutusoikeus: Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus – Liikennevahinko Työtapaturma- ja ammattitautilain 201 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan vapaaehtoisesta vapaa-ajan vakuutuksesta ei korvata liikennevakuutuslaissa tarkoitettua liikennevahinkoa. Kyseistä säännöstä on tulkittava sen sanamuodon mukaisesti siten, että korvattavuuden ulkopuolelle mainitun säännöksen perusteella jäävät kaikki liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot riippumatta siitä, onko liikennevahingosta maksettu korvausta liikennevakuutuslain nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/vapaaehtoisen-vapaa-ajan-vakuutuksen-ulkopuolelle-jaavat-kaikki-liikennevakuutuslaissa-tarkoitetut-liikennevahingot/
25.6.2019 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus ei ole toimivaltainen arvioimaan hakijan vammoja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisessa asiassa

Vakuutusoikeus: Liikennevahinko – Liikennevakuutuksen perusteella korvattava kuntoutus – Kuntoutus – Syy-yhteys – Toimivalta Asiassa ratkaistiin kysymys vakuutusoikeuden toimivallasta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisessa asiassa. Vakuutusoikeus ei ole toimivaltainen ottamaan kantaa siihen, mitä vammoja liikennevahingosta on vakuutetulle aiheutunut ja minkä asteisia liikennevahingosta aiheutuneiksi katsotut vammat ovat. VakO 806:2019

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/vakuutusoikeus-ei-ole-toimivaltainen-arvioimaan-hakijan-vammoja-liikennevakuutuslain-perusteella-korvattavasta-kuntoutuksesta-annetun-lain-mukaisessa-asiassa/
3.7.2018 Oikeusuutiset

KKO arvioi menettelytapoja aivovamman todentamisessa

KKO:2018:50 Liikennevakuutus Vahingonkorvaus – Syy-yhteys Todistelu – Näytön arviointi A oli ollut vuonna 1982 osallisena liikenneonnettomuudessa. Hänelle oli suoritettu liikennevakuutuksesta korvauksia niskan retkahdusvamman perusteella. A vaati vuonna 2009 vireille panemassaan kanteessa vakuutusyhtiöltä lisäkorvauksia. Kanteen mukaan A:lle oli aiheutunut liikennevahingon seurauksena vaikea aivovamma ja kaularankavamma ja hän oli jäänyt saamiensa vammojen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/kko-arvioi-menettelytapoja-aivovamman-todentamisessa/