Vakuutusoikeus: Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan lausunnon jälkeen myöhässä saapuneen valituksen tutkimiseen ei ollut painavaa syytä

6.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO:Liikennevakuutuksen perusteella korvattava kuntoutus – Valituksen tutkiminen – Valituksen myöhästyminen

Vakuutuslaitos antoi 20.4.2021 päätöksen liikennevakuutuksen perusteella korvattavasta kuntoutuksesta. Muutoksenhakija saattoi asian vireille valitusaikana Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa, jolloin valitusaika vakuutuslaitoksen päätöksestä keskeytyi. Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta antoi ratkaisusuosituksensa asiasta 8.6.2022, jolloin valitusajan keskeytyminen katkesi ja uusi 30 päivän mittainen valitusaika alkoi. Tähän nähden muutoksenhakijan valitus vakuutusoikeudelle tuli toimittaa viimeistään perjantaina 8.7.2022. Valituskirjelmä saapui kuitenkin vakuutusoikeudelle 28.9.2022 eli myöhässä. Muutoksenhakija ei esittänyt eikä asiassa muutoinkaan ilmennyt sellaisia laissa tarkoitettuja painavia syitä, joiden perusteella vakuutusoikeus olisi voinut ottaa määräajan jälkeen saapuneen valituksen tutkittavakseen sen myöhästymisestä huolimatta. Valitus jätettiin määräajan jälkeen tehtynä tutkimatta.

16 §
Muutoksenhaku
Joka ei tyydy vakuutuslaitoksen antamaan päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä.
Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna pantu postiin.
Jos valitus on saapunut vakuutusoikeudelle 1 momentin mukaisen määräajan jälkeen, voidaan se tästä huolimatta ottaa tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut painavia syitä.
Vakuutuslaitoksen päätökseen tyytymätön voi pyytää asiasta liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan ratkaisusuositusta 1 momentissa säädetyn muutoksenhakuajan kuluessa. Jos asia saatetaan vireille lautakunnassa, muutoksenhakuajan kuluminen keskeytyy käsittelyn ajaksi. (22.8.2019/965)
Muutoksenhakuaika katsotaan katkenneeksi sinä päivänä, kun asian käsittely liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa päättyy. Muutoksenhakuaikaa voidaan pidentää tällä tavoin vain yhden kerran. (22.8.2019/965)

VakO 2407:2022(L)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments