Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.3.2021 Oikeusuutiset

AOA Pölönen selvittää hovioikeuksien tuomioiden antamisen viivästymisiä

Kantelija arvosteli Helsingin hovioikeuden menettelyä raiskauksen yritystä koskeneen tuomion antamisessa. Kantelija oli asiassa asianomistaja. Ratkaisu oli ollut määrä antaa 30 päivän kuluessa 12.3.2019 toimitetusta pääkäsittelystä, mutta se oli annettu vasta 20.1.2020. Missään vaiheessa hovioikeus ei ollut antanut kantelijalle syytä ratkaisun viivästymiselle. Kuukauden välein oli ilmoitettu, että ratkaisu annetaan seuraavassa kuussa.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/aoa-polonen-selvittaa-hovioikeuksien-tuomioiden-antamisen-viivastymisia/
25.1.2021 Oikeusuutiset

Rakennusluvan hakija sai luottaa poikkeamispäätöksen lainvoimaisuustodistuksessa olleeseen virheelliseen tietoon

KHO:2021:16 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Poikkeamispäätöksen voimassaolo – Virheellinen lainvoimaisuustodistus – Luottamuksensuoja Kaupungin kirjaamon rakennusluvan hakijoille antamassa lainvoimaisuustodistuksessa oli poikkeamispäätöksessä rakennusluvan hakemiselle määrätyn maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n 2 momentin mukaisen kahden vuoden määräajan laskemisen alkamispäivää koskeva virhe. Asiassa oli kysymys siitä, olivatko rakennusluvan hakijat voineet luottaa siihen,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/rakennusluvan-hakija-sai-luottaa-poikkeamispaatoksen-lainvoimaisuustodistuksessa-olleeseen-virheelliseen-tietoon/
14.1.2021 Oikeusuutiset

Velallisen maksuaika konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksiannon jälkeen pitenee väliaikaisesti 30 päivään

Konkurssilaki muuttuu helmikuussa väliaikaisesti, kun maksun laiminlyöntiin perustuva maksukyvyttömyysolettama tulee taas käyttöön. Olettamaan tehdään merkittävä muutos velallisen eduksi, kun määräaika pidennetään 30 päiväksi. Tarkoituksena on auttaa yrityksiä selviytymään koronaviruksen aiheuttaman kriisin yli. Laki on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna perjantaina. Väliaikainen laki on voimassa syyskuun loppuun asti. Lain mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/velallisen-maksuaika-konkurssiuhkaisen-maksukehotuksen-tiedoksiannon-jalkeen-pitenee-valiaikaisesti-30-paivaan/
21.12.2020 Oikeusuutiset

EU:n kansalainen voidaan luovuttaa kolmanteen valtioon vasta, kun on kuultu jäsenvaltiota, jonka kansalaisuus hänellä on

Tässä yhteydessä kansalaisuusjäsenvaltion on saatava pyynnön vastaanottaneelta jäsenvaltiolta tieto kaikista luovuttamispyynnön yhteydessä ilmoitetuista oikeudellisista seikoista ja tosiseikoista ja sille on varattava kohtuullinen määräaika mahdollisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiseksi kyseisestä henkilöstä. BY, joka on Ukrainan ja Romanian kansalainen, syntyi Ukrainassa ja asui siellä aina siihen saakka, kunnes hän muutti vuonna 2012 Saksaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eun-kansalainen-voidaan-luovuttaa-kolmanteen-valtioon-vasta-kun-on-kuultu-jasenvaltiota-jonka-kansalaisuus-hanella-on/
17.12.2020 Oikeusuutiset

Hallitus esittää muutoksia ulkomaalaislakiin ja oikeusapulakiin turvapaikanhakijoiden oikeusavun ja valitusaikojen osalta

 Esityksen tarkoituksena on vahvistaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Hallituksen tänään eduskunnalle antamassa esityksessä ehdotetaan, että turvapaikanhakijalla voisi tarvittaessa olla julkisin varoin kustannettu avustaja apunaan turvapaikkapuhuttelussa. Turvapaikkapäätösten valitusaikaa taas ehdotetaan pidennettäväksi 30 päivään, kuten on muissakin hallinto-oikeudellisissa asioissa. Lisäksi yksityiselle avustajalle maksettaisiin jatkossa tarpeellisista toimenpiteistä tuntiperusteinen korvaus asiakohtaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/hallitus-esittaa-muutoksia-ulkomaalaislakiin-ja-oikeusapulakiin-turvapaikanhakijoiden-oikeusavun-ja-valitusaikojen-osalta/
15.12.2020 Oikeusuutiset

Peruutetun valituslupahakemuksen sai uudelleen vireille kun peruutuksen peruutus saapui ennen valitusajan päättymistä

KHO: Valituslupahakemuksen peruuttaminen – Peruutusilmoituksen peruuttaminen – Valitusaika Muutoksenhakija oli pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Hän oli sittemmin ilmoittanut peruuttavansa valituslupahakemuksensa. Tämän jälkeen muutoksenhakija oli ilmoittanut peruuttavansa peruutusilmoituksensa ja pyytänyt, että korkein hallinto-oikeus tutkii valituslupahakemuksen ja valituksen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa ei ole säännöksiä valituslupahakemusta koskevan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/peruutetun-valituslupahakemuksen-sai-uudelleen-vireille-kun-peruutuksen-peruutus-saapui-ennen-valitusajan-paattymista/
27.11.2020 Oikeusuutiset

KHO: Valitusaika oli alkanut vasta kun alunperin puuttunut valitusosoitus oli lähetetty valittajalle

KHO:2020:132 Aluehallintoviraston päätös – Tiedoksianto kaupungille – Sähköinen tiedoksianto – Valitusajan alkaminen – Valitusosoituksen lähettäminen Aluehallintovirasto oli velvoittanut kaupungin huolehtimaan siitä, että eräässä palvelutalossa oli asukkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä kaikkina vuorokaudenaikoina. Aluehallintoviraston päätös annettiin kaupungille tiedoksi sähköisesti. Hallinto-oikeus jätti kaupungin perusturvalautakunnan valituksen tutkimatta myöhässä saapuneena. Hallinto-oikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kho-valitusaika-oli-alkanut-vasta-kun-alunperin-puuttunut-valitusosoitus-oli-lahetetty-valittajalle/
21.10.2020 Oikeusuutiset

Viivästymishyvitystä ei ollut vaadittu ”hyvissä ajoin” ennen asian käsittelyn päättymistä – jätettiin tutkimatta

THO:2020:7 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys – Tutkimatta jättäminen Asiassa on kysymys siitä, onko oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä koskeva vaatimus saapunut ajoissa. onko 15-30 minuuttia ennen etukäteen ilmoitettua ratkaisun antamisajankohtaa esitetyt oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä koskevat vaatimukset jätettävä myöhään saapuneina tutkimatta? THO:2020:7

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/viivastymishyvitysta-ei-ollut-vaadittu-hyvissa-ajoin-ennen-asian-kasittelyn-paattymista-jatettiin-tutkimatta/
5.10.2020 Oikeusuutiset

Työpalkkasaatava oli rauennut kun asiassa ei ollut kyse ilmeisen tulkinnanvaraisesta työehtosopimusmääräyksestä

KKO:2020:76 Työsopimus – Työpalkkasaatavan vanhentuminen Työntekijä nosti yli kahden vuoden kuluttua työsuhteensa päättymisestä palkkasaatavaa koskevan kanteen. Kanne perustui siihen, että työsuhteeseen olisi pitänyt soveltaa yleissitovaa työehtosopimusta siihen sovelletun työehtosopimuksen asemesta, koska viimeksi mainitun sopimuksen oli solminut työntekijöiden puolesta yhdistys, joka ei ollut aito työntekijöiden ammattiyhdistys. Korkein oikeus katsoi, ettei työntekijän…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/tyopalkkasaatava-oli-rauennut-kun-asiassa-ei-ollut-kyse-ilmeisen-tulkinnanvaraisesta-tyoehtosopimusmaarayksesta/