7.748 euron liikennevakuutusmaksu ei ollut kohtuullinen seuraus moottoripyörän käytöstä ilman vakuutusta kun vakuutuksen olisi saanut 756 eurolla

30.4.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:55 Liikennevakuutusmaksua vastaava maksu – Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti – Maksun määrääminen – Vakuutusmaksun maksuperusteet – Kohtuullisuus – Moottoripyörä

A:n omistamalla moottoripyörällä ei ollut ollut voimassa olevaa liikennevakuutusta ajalla 18.7.2017–9.11.2018, minkä vuoksi Valtiokonttori oli Liikennevakuutuskeskuksen esityksestä määrännyt A:lle maksettavaksi mainitulta ajalta vakuutusmaksua vastaavan maksun 7 748,08 euroa ja laiminlyöntimaksun 7 748,08 euroa, yhteensä 15 496,16 euroa.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko Valtiokonttorin määräämää liikennevakuutusmaksua vastaavaa maksua pidettävä suuruudeltaan liikennevakuutuslain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua vastaavana maksuna. Valtiokonttorin määräämä maksu perustui vuodelta 2017 5 788,87 euron ja vuodelta 2018 5 881,49 euron suuruiseen vuotuiseen maksuun. A:n esittämä eri vakuutusyhtiöltä saatujen bonuksettomien vuotuisten vakuutusmaksutarjousten keskiarvo oli 756,14 euroa.

Liikennevakuutuslain 27 §:n 2 momentin mukaan liikennevakuutusmaksua vastaavan maksun määräämisessä sovelletaan muun muassa, mitä lain 20 §:n 2 momentissa säädetään liikennevakuutusyhtiön määräämän vakuutusmaksun maksuperusteista. Valtiokonttorin määräämän vakuutusmaksua vastaavan maksun maksuperusteet, jossa otettiin huomioon vain moottoripyörän käyttöalue ja sylinteritilavuus mutta ei lain 20 §:n 2 momenttia koskevissa esitöissä lueteltuja ajoneuvon omistajaan ja sen käyttöön liittyviä yksilöllisiä perusteita, eivät lähtökohdiltaan liikennevahinkoriskin osalta vastanneet liikennevakuutusyhtiöiden perimiä vakuutusmaksujen maksuperusteita eivätkä ne siten olleet omiaan johtamaan keskimääräistä vakuutusmaksua vastaavaan maksuun säännöksen esitöissä tarkoitetulla tavalla.

Liikennevakuutusmaksua vastaavan maksun maksuperusteet on laadittava siten että ne ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuvien, odotettavissa olevien kustannusten pääoma-arvoon. Kun otettiin huomioon Valtiokonttorin määräämän maksun huomattava ero sekä A:n esittämiin että Valtiokonttorin itse hankkimiin selvityksiin liikennevakuutusyhtiöiden vastaavasta vakuutuksesta perimiin maksuihin, Valtiokonttorin ei katsottu näyttäneen, että A:lle määrätty maksu olisi vastannut kohtuulliseksi katsottavaa maksua laiminlyöntiajalta.

Valtiokonttorin ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin ja asia palautettiin Valtiokonttorille uudelleen käsiteltäväksi. Valtiokonttorin tuli asiaa uudelleen käsitellessään ottaa huomioon A:lle määrättävän liikennevakuutusmaksua vastaavan maksun maksuperusteiden vastaavuus liikennevakuutuslain mukaan liikennevakuutusyhtiöiltä edellytettyihin maksuperusteisiin sekä liikennevakuutusmaksua vastaavan maksun kohtuullisuus.

KHO:2021:55

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments