Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.3.2023 Oikeusuutiset

Hallintotuomioistuin ei voi kunnallisvalituksen johdosta sisällöllisesti muuttaa muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä

KHO:2023:24 Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Kaavan kumoaminen osittain – Kaavan voimaantulon johdosta kumoutuvien kaavamerkintöjen saattaminen uudelleen voimaan – Kaavan asiallinen muuttaminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Kunnallisvalitus Maakuntavaltuusto oli hyväksynyt Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan, joka tulisi korvaamaan alueella aikaisemmin voimassa olleet maakuntakaavat muun ohella luonnonsuojelualueita ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvia…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/hallintotuomioistuin-ei-voi-kunnallisvalituksen-johdosta-sisallollisesti-muuttaa-muutoksenhaun-kohteena-olevaa-paatosta/
20.10.2022 Oikeusuutiset

Kielto sijoittaa maalämpöjärjestelmiä 1-luokan tai 2-luokan pohjavesialueiden muodostumisalueille ei ollut lainvastainen

Tu­run HAO:Ympäristönsuojelulaki – Kunnan ympäristönsuojelumääräykset – Kunnallisvalitus – Maalämpöjärjestelmä – Pohjaveden pilaamiskielto Asiassa oli kysymys muun ohella siitä, oliko kunta voinut ympäristönsuojelumääräyksissään kieltää maalämpöjärjestelmien sijoittamisen vedenottoon tarkoitettujen tai veden hankintaan soveltuvien pohjavesialueiden muodostumisalueille. Valittaja oli vaatinut päätöksen kumoamista ja muun ohella esittänyt, että kunta ei ollut voinut kieltää ympäristönsuojelulain nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/kielto-sijoittaa-maalampojarjestelmia-1-luokan-tai-2-luokan-pohjavesialueiden-muodostumisalueille-ei-ollut-lainvastainen/
17.6.2022 Oikeusuutiset

Kun tarjouskilpailusta poissulkemisen perusteena olevasta tapahtumasta oli kulunut yli kuusi vuotta, kunta oli vedonnut poissulkemisperusteeseen kohtuuttoman pitkän ajan

KHO:2022:75 Julkinen hankinta – Kunnallisvalitus – Kansallisen kynnysarvon alle jäävä hankinta – Hallinnon oikeusperiaatteet – Suhteellisuusperiaate – Tarjouskilpailusta sulkeminen – Poissulkemisen kesto Hankintapäätöstä koskevan kunnallisvalituksen johdosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko kunta menetellyt hallintolain 6 §:ssä määriteltyjen oikeusperiaatteiden ja erityisesti suhteellisuusperiaatteen vastaisesti sulkiessaan muutoksenhakijan vuonna 2017 tarjouskilpailusta, kun poissulkemisen perusteena…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kun-tarjouskilpailusta-poissulkemisen-perusteena-olevasta-tapahtumasta-oli-kulunut-yli-kuusi-vuotta-kunta-oli-vedonnut-poissulkemisperusteeseen-kohtuuttoman-pitkan-ajan/
30.6.2020 Oikeusuutiset

KHO äänesti kaupunginhallituksen jäsenten esteellisyydestä näiden saatua 300 euron arvoisen edun taholta, joka sai kaupungilta avustusta

KHO:2020:80 Kunnallisvalitus – Kaupunginhallituksen jäsenten esteellisyys – Yleislausekejääviys – Toiminta-avustus – Etuus – Oopperaesitys – Oopperalippu – Väliaikatarjoilu Savonlinnan kaupunginhallitus oli myöntänyt 352 528 euron toiminta-avustuksen Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry:lle vuodelle 2018 päätöksestä ilmi käyvin ehdoin. A katsoi kunnallisvalituksessaan muun ohella, että päätöksentekoon osallistuneet kaupunginhallituksen muut jäsenet kuin A olivat…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kho-aanesti-kaupunginhallituksen-jasenten-esteellisyydesta-naiden-saatua-300-euron-arvoisen-edun-taholta-joka-sai-kaupungilta-avustusta/
18.2.2020 Oikeusuutiset

Kunnallisvalituksen peruuttamisesta tehty sopimus oli törkeää kiskontaa

KKO:2020:15 Kiskonta – Törkeä kiskonta A ja X Oy olivat tehneet sopimuksen, jonka perusteella X Oy maksoi A:lle 24 800 euroa siitä, että A peruutti tekemänsä kunnallisvalituksen. Korkein oikeus katsoi tuomiostaan ilmenevillä perusteilla, että A oli sopimuksen yhteydessä syyllistynyt törkeään kiskontaan siten, että hän oli käyttämällä hyväksi X Oy:n riippuvaista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/kunnallisvalituksen-peruuttamisesta-tehty-sopimus-oli-torkeaa-kiskontaa/
12.6.2019 Oikeusuutiset

Kunnan lapsiperheille antama 25 % alennus tontin hinnasta ei ollut yhdenvertaisuuslain vastainen

Itä-Suomen HAO: Kunnallisvalitus – Tonttien myyntihinnat – Lapsiperhealennus – Yhdenvertaisuus – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella – Positiivinen erityiskohtelu – Oikeasuhtainen toimenpide Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt omistamiensa omakotitonttien myyntihinnat sekä luovutus- ja vuokrausehdot. Lapsiperheille oli päätetty myöntää 25 %:n alennus tontin myyntihinnasta. Asiassa oli kunnallisvalituksen johdosta arvioitavana, oliko päätös perustuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kunnan-lapsiperheille-antama-25-alennus-tontin-hinnasta-ei-ollut-yhdenvertaisuuslain-vastainen/
11.6.2019 Oikeusuutiset

”Vauvaperheen vapautus kunnallisverosta” asetti kuntalaiset eriarvoiseen asemaan tulojen perusteella

Itä-Suomen HAO: Kunnallisvalitus – Harkinnanvarainen avustus – Vauvaperheiden avustus – Vuosituloihin sidottu avustuksen määrä – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella Kunnanvaltuusto oli päättänyt ottaa käyttöön ”vauvaperheen vapautus kunnallisverosta” -mallin. Päätösvalmistelusta ilmeni, että vauvaperheille oli tarkoitus myöntää avustus, jonka suuruus olisi riippuvainen vanhemman tai vanhempien lapsen syntymävuonna kunnalle maksaman kunnallisveron…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/vauvaperheen-vapautus-kunnallisverosta-asetti-kuntalaiset-eriarvoiseen-asemaan-tulojen-perusteella/
11.1.2019 Oikeusuutiset

Valituskielto ei ollut perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa

KHO:2019:3 Veronkanto – Kiinteistöverosta vapauttaminen – Valituskielto – Kunnallisvalitus ‒ Perustuslaki ‒ Ilmeinen ristiriita Kunta oli veronkantolain 38 b §:n nojalla ottanut ratkaistavakseen kiinteistöverosta vapauttamista koskevat asiat ja hylännyt yhdistyksen verosta vapauttamista koskevan hakemuksen ja oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus oli jättänyt yhdistyksen valituksen tutkimatta, koska veronkantolain 38 a §:n 8 momentin mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/valituskielto-ei-ollut-perustuslain-106-%c2%a7ssa-tarkoitetulla-tavalla-ilmeisessa-ristiriidassa-perustuslain-kanssa/
6.9.2018 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla

KHO:2018:124 Julkinen hankinta – Kunnallisvalitus – Markkinaoikeuden toimivalta – Muutoksenhakukielto Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Pykälän otsikkona on Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto. Hankintalain 163 §:ssä säädettyä muutoksenhakukieltoa oli pykälän sanamuodon ja sen kyseistä pykälää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/markkinaoikeuden-toimivaltaan-kuuluvaan-asiaan-ei-saa-hakea-muutosta-kuntalain-eika-hallintolainkayttolain-nojalla/
8.3.2016 Oikeusuutiset

Yrittäjällä oikeus valittaa kun kunta poisti yrityksen palveluseteliyritysten luettelosta

KHO:2016:23 Palveluseteliyrittäjä ‒ Palvelutuottajaluettelosta poistaminen ‒ Valituskelpoisuus ‒ Valitusoikeus ‒ Kunnallisvalitus ‒ Hallintovalitus Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen viranhaltija oli tehnyt päätöksen, jolla hän oli poistanut X:n yrityksen kaupungin palveluseteliyrittäjien palvelutuottajaluettelosta. Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi X:n oikaisuvaatimuksen viranhaltijan päätöksestä. Hallinto-oikeus poisti X:lle annetun muutoksenhakuohjauksen ja jätti X:n valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden perustelujen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/yrittajalla-oikeus-valittaa-kun-kunta-poisti-yrityksen-palveluseteliyritysten-luettelosta/