KHO äänesti kaupunginhallituksen jäsenten esteellisyydestä näiden saatua 300 euron arvoisen edun taholta, joka sai kaupungilta avustusta

30.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:80 Kunnallisvalitus – Kaupunginhallituksen jäsenten esteellisyys – Yleislausekejääviys – Toiminta-avustus – Etuus – Oopperaesitys – Oopperalippu – Väliaikatarjoilu

Savonlinnan kaupunginhallitus oli myöntänyt 352 528 euron toiminta-avustuksen Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry:lle vuodelle 2018 päätöksestä ilmi käyvin ehdoin.

A katsoi kunnallisvalituksessaan muun ohella, että päätöksentekoon osallistuneet kaupunginhallituksen muut jäsenet kuin A olivat olleet esteellisiä käsittelemään yhdistyksen toiminta-avustushakemusta, koska heille oli kaupunginvaltuutettuina tarjottu mahdollisuus osallistua yhdistyksen valitsemaan oopperaesitykseen sekä väliaikatarjoiluun.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että arvioitaessa esteellisyyden syntymistä yleislausekkeen perusteella puolueettomuutta vaarantavan vaikutuksen tuli olla suunnilleen saman asteinen kuin erikseen määritellyissä esteellisyysperusteissa. Siten asian käsittelyyn osallistuva henkilö voi jäävätä itsensä vain esteellisyyden kannalta olennaisten syiden perusteella.

Vuosittain järjestettävät Savonlinnan oopperajuhlat ovat Savonlinnan kaupungin kannalta merkittävä tapahtuma, jonka järjestäminen, tukeminen ja sidosryhmäyhteistyö tapahtui kaupungin intressissä ja kuuluivat sen tehtäväkuvaan. Tähän nähden valtuutetuille tarjottu mahdollisuus osallistua oopperaesitykseen sekä väliaikatarjoiluun osana sidosryhmäyhteistyötä ei vielä sellaisenaan ollut lähtökohtaisesti omiaan vaarantamaan luottamusta päätöksentekoon osallistuneiden kaupunginhallituksen jäsenten toimintaan.

Arvioitaessa kaupunginhallituksen jäsenten esteellisyyden syntymistä oli otettava huomioon muun ohella, että yhdistyksen tarjoama mahdollisuus osallistua oopperaesitykseen koski kaupunginvaltuutettujen lisäksi myös muita yhdistyksen yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajia. Lisäksi etu kohdistui kaupunginvaltuutettuihin ryhmänä eikä pelkästään kaupunginhallituksen jäseniin, jotka tosin olivat myös valtuutettuja.

Merkitystä esteellisyysarvioinnissa oli myös tarjotun edun arvolla. Lähtökohtaisesti voitiin katsoa, että mitä suurempi edun arvo on, sitä todennäköisemmin päätöksenteon puolueettomuus vaarantuu. Valtuutetulle tarjottua kahta yhteensä noin 300 euron arvoista oopperalippua väliaikatarjoiluineen ei ollut pidettävä arvoltaan aivan vähäisenä. Toisaalta mainittua määrää ei voitu katsoa huomattavan suureksikaan.

Sillä yleisesti tiedossa olleella seikalla, että kyseinen etuus oli ollut tarjolla valtuutetuille toistuvasti vuosittain, tai silläkään, oliko edun tarjoaminen tullut tietoon ennen tukipäätöstä vai sen jälkeen, kuten oli tapahtunut, ei ollut asiassa esteellisyyden syntymisen kannalta ratkaisevaa merkitystä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valtuutettujen osallistumisessa oopperaesitykseen väliaikatarjoiluineen oli kysymys tilaisuuden tarkoitukseen ja luonteeseen kiinteästi liittyvästä toiminnasta, jota oli pidettävä tavanomaisen ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden vastaanottamisena. Edellä lausutuilla perusteilla mainitun etuuden ei myöskään voitu katsoa vaikuttaneen moitittavalla tavalla kaupunginhallituksen päätöksenteon objektiivisuuteen yhdistyksen toiminta-avustuksen myöntämistä koskevassa asiassa. Näin ollen luottamus kaupunginhallituksen jäsenten puolueettomuuteen ei ollut vaarantunut hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Äänestys 3–2 koskien esteellisyyttä.

KHO:2020:80

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments