Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.11.2021 Oikeusuutiset

Perintäyhtiö joutui korvaamaan osan velallisen oikeudenkäyntikuluista kun kanteesta oli hylätty muu kuin pääoman osuus

I-SHO:2021:8 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Kuluttajansuoja – Euroopan unionin oikeus Perintäyhtiö vaati kanteessaan Alta maksamatonta kuluttajaluottoa korkoineen, erinäisiä korkosaatavia, luottokustannuksia sekä perintä- ja oikeudenkäyntikuluja. An myönnettyä osan luoton pääomasta mutta kiistettyä kanteen muilta osin, käräjäoikeus velvoitti lainvoimaiseksi tulleella ratkaisullaan An suorittamaan myönnetyn pääoman määrän korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/perintayhtio-joutui-korvaamaan-osan-velallisen-oikeudenkayntikuluista-kun-kanteesta-oli-hylatty-muu-kuin-paaoman-osuus/
1.9.2021 Oikeusuutiset

RHO: Direktiivi sallii sen, että luotonantaja saa pitää perimänsä luoton perustamiskulut täysimääräisenä, vaikka luotto maksettaisiin ennenaikaisesti

RHO 2021:4 Kulutusluotto – Kulutusluottodirektiivi – Luottokustannukset – Toimituspalkkioiden kohtuullisuus – Luoton perustamiseen liittyvät toimet – Hyvitys luoton ennenaikaisesta maksusta S:lle oli myönnetty 1 000 euron kertaluotto 11.4.2016 ja 5 000 euron kertaluotto 2.11.2016. S:lle myönnetystä 5 000 euron kertaluotosta oli maksettu 11.4.2016 myönnetyn luoton avoin saldo 926,41 euroa, joten…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/rho-direktiivi-sallii-sen-etta-luotonantaja-saa-pitaa-perimansa-luoton-perustamiskulut-taysimaaraisena-vaikka-luotto-maksettaisiin-ennenaikaisesti/
10.11.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiyhtiö tuomittiin maksamaan uhkasakko ja asetettiin uusi isompi uhkasakko

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > J.W.-Yhtiöt Oy – kuluttajansuojalain vastainen markkinointi – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi  Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee sen 19.6.2012 antamassa päätöksessä numero 224/12 asetetun 50.000 euron uhkasakon maksettavaksi ja korottaa kyseisessä päätöksessä määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 100.000 euroon. 4. Yhtiö on mainostanut Suomilimiitti-luottoa raitiovaunumainoksella 19.11.–2.12.2018 kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/pikavippiyhtio-tuomittiin-maksamaan-uhkasakko-ja-asetettiin-uusi-isompi-uhkasakko/
19.12.2014 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Velkojien on osoitettava, että he ovat täyttäneet ennalta sopimusvelvoitteensa antamalla tietoja ja tarkistamalla lainansaajien luottokelpoisuuden

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Kulutusluotto – Direktiivi 2008/48/EY – Velvollisuus tietojen antamiseen ennen sopimuksen tekoa – Velvollisuus arvioida luotonottajan luottokelpoisuus – Todistustaakka – Todistelusäännöt Tehokkuuden periaate vaarantuisi, mikäli katsottaisiin, että velallisilla olisi  todistustaakka siitä, että velkojat eivät ole täyttäneet velvoitteitaan. Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt tribunal d’instance d’Orléans (Ranska).Ennakkoratkaisupyyntö koski kulutusluottosopimuksista ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-velkojien-on-osoitettava-etta-he-ovat-tayttaneet-ennalta-sopimusvelvoitteensa-antamalla-tietoja-ja-tarkistamalla-lainansaajien-luottokelpoisuuden/
29.11.2019 Lausunnot

Lausunto selvityksestä keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista

Yleiset huomiot mietinnöstä Lausunnonantaja lähtökohtaisesti kannattaa esitystä. Selvityksessä esitetyt makrotalousvälineet ovat osaltaan tarpeellisia keinoja yritettäessä estää kotitalouksien velkaantumista. Ne koskevat erityisesti kuluttajien uudisrakentamista varten nostamia asuntoluottoja. Ylivelkaantuminen on kuitenkin laajempi ongelma erityisesti kuluttajille suunnattujen pikavippien ja muiden vakuudettomien kulutusluottojen, vakuusomaisuuden arvonalentumisten sekä taloyhtiölainojen osalta. Selvityksessä todetusti asuntoluottojen määrän kasvu on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/lausunto-selvityksesta-keinoista-ehkaista-kotitalouksien-velkaantumista/
31.5.2019 Lausunnot

Lausunto kuluttajaluottojen markkinointia koskevasta arviomuistiosta

Dnro 06/2019   Lausuntopyyntönne: VN/2281/2019, 10.4.2019 LAUSUNTO KULUTTAJALUOTTOJEN MARKKINOINTIA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 10.4.2019 päivätyn lausuntopyynnön koskien arviomuistiota kuluttajaluottojen markkinoinnista. Lausunnonantajilta toivotaan erityisesti näkemyksiä arviomuistiossa esitetyistä sääntelyvaihtoehdoista.   Suomen Asianajajaliitto lausuu mietinnön johdosta seuraavaa.   1 Yleistä Kuluttajaluottoja koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu 1.9.2019 voimaan tulevalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/lausunto-kuluttajaluottojen-markkinointia-koskevasta-arviomuistiosta/
19.1.2017 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden ei olisi pitänyt omasta aloitteestaan tutkia kuluttajasopimuksen kohtuullisuutta

HelHO:2016:16 Velkomus Korko Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely – selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus Hovioikeus katsoo, että luottosopimuksen liitteenä olleista vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista on ilmennyt kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n 1 momentissa ja kulutusluottosopimuksista annetun direktiivin (2008/48/EY) 5 artiklassa vaaditut tiedot luottokustannuksista. Myös lainan lyhennystapa ja nostopalkkio on esitetty selkeästi luottosopimuksessa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/karajaoikeuden-ei-olisi-pitanyt-omasta-aloitteestaan-tutkia-kuluttajasopimuksen-kohtuullisuutta/
20.5.2016 Oikeusuutiset

Asuntolainoista ja vertaislainoista ehdotetaan uusia säännöksiä

Uudistuksessa mukana sekä direktiiviin perustuvia että kansallisia säännöksiä Kuluttajansuojalakiin ehdotetaan lisättäväksi erityissäännöksiä asuntoluotoista. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön EU-direktiivi, joka koskee asuntoluottoja ja sellaisia kuluttajaluottoja, joissa vakuudeksi annetaan asunto. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle. Esityksen mukaan luotonantajan olisi annettava asuntoluottoa koskevat tiedot kuluttajalle vakiomuotoisella lomakkeella ennen luottosopimuksen tekemistä. Tämä helpottaisi kuluttajan mahdollisuutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/asuntolainoista-ja-vertaislainoista-ehdotetaan-uusia-saannoksia/
16.11.2015 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä ehdottaa uutta sääntelyä asuntolainoista ja vertaislainoista

Asuntoluottoja koskevat säännökset ehdotetaan lisättäväksi kuluttajansuojalakiin. Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotuksella pantaisiin täytäntöön EU-direktiivi, joka koskee asuntolainoja ja sellaisia kuluttajaluottoja, joissa vakuudeksi annetaan asunto Lisäksi työryhmä ehdottaa uutta sääntelyä niin sanotusta vertaislainatoiminnasta. Vertaislainalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan kuluttajalle välittämää luottoa, jonka myöntää muu kuin ammattimainen luotonantaja. Ehdotuksen mukaan luotonantajan olisi annettava asuntoluottoa koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/om-tyoryhma-ehdottaa-uutta-saantelya-asuntolainoista-ja-vertaislainoista/
8.7.2015 Oikeusuutiset

Asiakastieto: Maksuhäiriöisten henkilöiden määrän kasvu taittui. Nuorten taloudenhallinnassa myönteistä kehitystä

Maksuhäiriöisten kuluttajien määrä on pienentynyt kevään ennätyslukemista runsaalla tuhannella. Nuorimmissa ikäluokissa tilanne on parantunut, mutta 25-44-vuotiaista miehistä peräti 15 prosentilla on maksuhäiriömerkintöjä 367 800 henkilöllä eli 8,4 prosentilla koko Suomen täysi-ikäisestä kansasta on nyt maksuhäiriömerkintöjä Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä. Joukko on maaliskuun lopun ennätyslukemista pienentynyt hieman runsaalla tuhannella. ”Lisäksi suuri…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/asiakastieto-maksuhairioisten-henkiloiden-maaran-kasvu-taittui-nuorten-taloudenhallinnassa-myonteista-kehitysta/