Pikavippiyhtiö tuomittiin maksamaan uhkasakko ja asetettiin uusi isompi uhkasakko

10.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > J.W.-Yhtiöt Oy – kuluttajansuojalain vastainen markkinointi – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi 

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee sen 19.6.2012 antamassa päätöksessä numero 224/12 asetetun 50.000 euron uhkasakon maksettavaksi ja korottaa kyseisessä päätöksessä määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 100.000 euroon.

4. Yhtiö on mainostanut Suomilimiitti-luottoa raitiovaunumainoksella 19.11.–2.12.2018 kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 2 ilmenevin tavoin. Mainoksessa on muun ohella ollut teksti “Suomilimiitti” ja logo sekä Matti Nykäsen kuvan ohessa suurin kirjaimin teksti “Älä päästä MATTIA KUKKAROON!”. Mainoksessa on todettu pienemmällä kirjasinkoolla “Hae 2000 € tililuotto käyttöösi”.

5. Mainoksessa on näin ollen ilmoitettu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, joten mainoksessa olisi tullut kieltopäätöksen mukaisesti samalla myös ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla siten, että tiedot annetaan edustavan esimerkin avulla. Tietoja ei ole lainkaan ilmoitettu, joten yhtiön menettely on ollut kieltopäätöksessä asetetun velvoitteen vastaista.

6. Yhtiö on myös mainostanut Suomilimiitti-luottoa noin viisi sekuntia kestäneellä televisiomainoksella 21.–29.4.2018. Ensimmäisen noin kolmen sekunnin ajan mainoksen vasemmalla puolella on todettu suurin kirjaimin “Kuluton ensinosto 2000 € asti” ja pienemmällä kirjasinkoolla “Voimassa 30.4.2018 saakka.” Samaan aikaan mainoksen oikealla puoliskolla on esiintynyt Matti Nykänen, joka on sanonut “Vaikka itse sanonkin, niin älä päästä Mattia kukkaroon”. Viimeisen noin kahden sekunnin ajan on esitetty logo ja suurin kirjaimin teksti “Suomilimiitti” ja on kuulunut lausuttuna “Suomilimiitti.fi”, ja mainoksen alareunassa pienemmällä kirjasinkoolla on todettu seuraavaa:

“Minimi laina-aika on 3 kuukautta ja maksimi laina-aika on 49 kuukautta. Lainan voi maksaa takaisin myös aikaisemmin, ilman ylimääräisiä korkokuluja. 2000 € lainassa todellinen minimi vuosikorko on 134,02 % ja maksimi 167,90 %. Esimerkki: 800 € tasaerälyhennyksin 13 kk maksuajalla. Todellinen vuosikorko 163,98 %. Lainan kokonaiskulut 608,67 €, jolloin takaisinmaksettava summa on 1408,67 €.”

7. Televisiomainoksessa on näin ollen ilmoitettu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Kuluttaja-asiamiehen mukaan televisiomainoksessa ei ole ensinnäkään esitetty kieltopäätöksen mukaisesti tiettyjä tietoja selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla ja joka tapauksessa tiedot on esitetty puutteellisesti ja virheellisesti.

8. Kieltopäätöstä annettaessa ja edelleen voimassa olevan kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä ilmi muun ohessa luoton korko ja muut luottokustannukset (1 kohta). Kieltopäätöstä annettaessa voimassa olleen pykälän 2 momentin (746/2010) mukaan todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

9. Markkinaoikeus on selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla ilmoittamista koskevan velvoitteen asettaessaan viitannut kieltopäätöksen perusteluissa kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/EY kumoamisesta annetun direktiivin (2008/48/EY, kulutusluottodirektiivi) 4 artiklan 2 kohtaan, jonka mukaan vakiotiedoissa on viitattava tiettyihin seikkoihin selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi edustavan esimerkin avulla.

10. Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n 2 momenttia on sittemmin muutettu 1.1.2017 voimaan tulleella lailla (851/2016), josta lukien momentissa on nimenomaisesti säädetty, että todellinen vuosikorko ja muut 1 momentissa mainitut tiedot on muun ohessa ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Säännöksen esitöistä (HE 77/2016 vp s. 45 ja 46) ilmenee, että vaatimus perustuu kulutusluottodirektiivin 4 artiklan 2 kohtaan ja jo aiemmin vallinnutta ratkaisu- ja oikeuskäytäntöä ei ole ollut tarkoitus muuttaa. Esitöissä on myös todettu, että selkeyttä ja näkyvyyttä koskevaa vaatimusta ei noudateta esimerkiksi silloin, jos momentissa tarkoitetut tiedot tai joku niistä esitetään televisiokuvan alalaidassa niin pienellä kirjasinkoolla tai niin lyhyen ajan, ettei keskivertokuluttaja kykene niitä vaivatta havaitsemaan.

11. Markkinaoikeus katsoo edellä kohdassa 6 todetun selvityksen perusteella, että televisiomainoksessa ei ole esitetty kieltopäätöksessä tarkemmin yksilöityjä tietoja selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla, kun otetaan erityisesti huomioon se, että tiedot ovat olleet näkyvissä televisiomainoksen loppuosan alalaidassa hyvin lyhyen ajan pienellä kirjasinkoolla, eikä tietoja ole ollut mahdollista saada luettua tässä ajassa. Riidatonta myös on, että mainoksessa ei ole lainkaan esitetty tietoa luoton korosta ja muista luottokustannuksista ainakaan nostoprovision osalta.

12. Näin ollen markkinaoikeus katsoo yhtiön menetelleen kieltopäätöksessä asetetun velvoitteen vastaisesti. Siten ja jäljempänä todettu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen tarkemmin arvioida sitä, onko muita tietoja ilmoitettu puutteellisesti tai miltä osin tiedot on mahdollisesti ilmoitettu virheellisesti.

– – –

16. Markkinaoikeuden 19.6.2012 antamallaan päätöksellä numero 224/12 määräämä kielto on edelleen voimassa. Yhtiö ei ole vastustanut kuluttaja-asiamiehen vaatimusta uuden korotetun uhkasakon asettamisesta 100.000 euron suuruisena. Markkinaoikeus katsoo, että kiellon tehosteeksi on asetettava aikaisempaa korkeampi 100.000 euron uhkasakko.

Päätöslauselma

Markkinaoikeuden 19.6.2012 antamalla päätöksellä numero 224/12 J.W.-Yhtiöt Oy:lle määrätyn kiellon tehosteeksi asetettu uhkasakko tuomitaan J.W.-Yhtiöt Oy:n maksettavaksi 50.000 euron määräisenä. Kieltoa on noudatettava tästä eteenpäin nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Avainsanat