EU:n tuomioistuimen tuomio: Velkojien on osoitettava, että he ovat täyttäneet ennalta sopimusvelvoitteensa antamalla tietoja ja tarkistamalla lainansaajien luottokelpoisuuden

19.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Kulutusluotto – Direktiivi 2008/48/EY – Velvollisuus tietojen antamiseen ennen sopimuksen tekoa – Velvollisuus arvioida luotonottajan luottokelpoisuus – Todistustaakka – Todistelusäännöt

Tehokkuuden periaate vaarantuisi, mikäli katsottaisiin, että velallisilla olisi  todistustaakka siitä, että velkojat eivät ole täyttäneet velvoitteitaan.

Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt tribunal d’instance d’Orléans (Ranska).

Ennakkoratkaisupyyntö
koski kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY
kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/48/EY (EUVL L 133, s. 66 ja oikaisut EUVL 2009, L 207,
s. 14, EUVL 2010, L 199, s. 40 ja EUVL 2011, L 234, s. 46) 5 ja 8
artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asioissa, joissa asianosaisina on yhtäältä CA
Consumer Finance SA (jäljempänä CA CF) ja toisaalta yhdessä asiassa
Ingrid Bakkaus ja toisessa asiassa Charline Bonato, omaa sukua Savary,
ja Florian Bonato (jäljempänä yhteisesti luotonottajat) ja jotka
koskevat vaatimuksia tämän yhtiön luotonottajille myöntämistä
henkilökohtaisista lainoista maksamatta olevien määrien suorittamisesta
luotonottajien laiminlyötyä niiden maksamisen.

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kulutusluottosopimuksista
ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY säännöksiä on
tulkittava siten, että

–   yhtäältä
ne ovat esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan direktiivin
2008/48 5 ja 8 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamatta
jättämistä koskeva todistustaakka on kuluttajalla

–  toisaalta
ne ovat esteenä sille, että tuomioistuimen olisi vakiolausekkeen
perusteella katsottava kuluttajan myöntäneen, että luotonantajalle ennen
sopimuksen tekoa kuuluvat velvollisuudet on täytetty täysimääräisesti
ja asianmukaisesti, sillä tällainen lauseke merkitsee näiden
velvollisuuksien täyttämistä koskevan todistustaakan kääntämistä
tavalla, joka vaarantaa direktiivissä 2008/48 myönnettyjen oikeuksien
tehokkaan toteutumisen.

2) Direktiivin
2008/48 8 artiklan 1 kohtaa on tulkittava yhtäältä siten, ettei se ole
esteenä kuluttajan luottokelpoisuuden arvioimiselle pelkästään
kuluttajan antamien tietojen perusteella, kunhan nämä tiedot ovat
riittäviä ja kuluttajan pelkästään itse antamiin ilmoituksiin on
oheistettu asiakirjatodisteet, ja toisaalta siten, ettei siinä
velvoiteta luotonantajaa järjestelmällisesti tarkistamaan kuluttajan
antamien tietojen paikkansapitävyyttä.

3) Direktiivin
2008/48 5 artiklan 6 kohtaa on tulkittava siten, että vaikkei se ole
esteenä sille, että luotonantaja antaa kuluttajalle riittävät
selvitykset ennen kuluttajan taloudellisen tilanteen ja hänen
tarpeidensa arvioimista, kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi voi
kuitenkin osoittaa välttämättömäksi mukauttaa annetut riittävät tiedot,
jotka on toimitettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen
allekirjoittamista, vaikkei niiden vuoksi ole välttämätöntä laatia
erillistä asiakirjaa.

Linkki asiaan C-449/13

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments