Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.5.2021 Oikeusuutiset

Avustajalle oli korvattava tulkkaamisesta aiheutunut kulu, kun neuvottelussa annettiin ulkomaalaiselle päämiehelle tiedoksi päätös hänen asiassaan

KHO: Oikeusapu ulkomaalaisasiassa – Avustajan vaatimus hallinto-oikeuden päätöksen tulkkauksesta jälkitoimena – Hallinto-oikeuden päätös hylätä vaatimus perusteettomana – Päämiehen oikeus saada itseään koskevasta päätöksestä tieto – Äidinkieli tai muu kieli – Päämiehen oikeusturvatakeet Avustajan päämiehen ulkomaalaislain mukainen muutoksenhakuasia oli käsitelty hallinto-oikeudessa suomen kielellä ja asiasta oli annettu suomenkielinen päätös. Hallinto-oikeus hylkäsi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/avustajalle-oli-korvattava-tulkkaamisesta-aiheutunut-kulu-kun-neuvottelussa-annettiin-ulkomaalaiselle-paamiehelle-tiedoksi-paatos-hanen-asiassaan/
16.6.2020 Oikeusuutiset

50 koiraa ja 4 ponia oli huomattavan suuri määrä eläimiä ja teko oli törkeä eläinsuojelurikos. Puolustajalle maksettiin matkoista käräjä- ja hovioikeuspaikkakuntien väliltä.

KKO:2020:44 Eläinsuojelurikos – Törkeä eläinsuojelurikos – Puolustaja – Puolustajan palkkio Eläinsuojelurikoksen kohteena oli ollut yhteensä noin 50 koiraa ja neljä ponia. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että rikoksen kohteena oli ollut rikoslain 17 luvun 14 a §:n 2 kohdassa tarkoitettu huomattavan suuri määrä eläimiä ja eläinsuojelurikosta oli myös kokonaisuutena…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/50-koiraa-ja-4-ponia-oli-huomattavan-suuri-maara-alaimia-ja-teko-oli-torkea-elainsuojelurikos-puolustajalle-maksettiin-matkoista-karaja-ja-hovioikeuspaikkakuntien-valilta/
24.1.2019 Oikeusuutiset

TV-sarjan oikeudettomasta levittämisestä 100 euron hyvitys ja 23.000 euron kulukorvaus

Markkinaoikeus: Crystalis Entertainment UG > A tekijänoikeus – yleisön saataviin saattaminen – hyvitys 24. Markkinaoikeus katsoo asiassa esitetty todistelu vastaajan Egyptin matkasta ja tätä koskevat riidattomat seikat huomioon ottaen, että asiassa on sinänsä jäänyt näyttämättä se, että vastaaja olisi matkansa aikana Egyptistä käsin etäyhteyttä käyttäen saattanut teoksia yleisön saataviin kotonaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tv-sarjan-oikeudettomasta-levittamisesta-100-euron-hyvitys-ja-23-000-euron-kulukorvaus/
1.11.2017 Oikeusuutiset

Vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutetun ja vakuutusyhtiön kesken vasta sen jälkeen kun oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on maksettu

Kuluttajariitalautakunta: Oikeusturvavakuutus. Oikeudenkäyntikulujen jakaantuminen. Vakuutusmäärän ylittävät oikeudenkäyntikulut. Yllättävä ja ankara ehto. Saadun selvityksen perusteella RH:n oikeudenkäyntikulut tapauksessa olivat yhteensä 15 362,41 euroa, josta vastapuolen maksettavaksi tuomittiin 5 000 euroa. Vakuutusyhtiö antoi 15.9.2010 oikeusturvavakuutuksen korvauspäätöksen, jossa enimmäiskorvausmääräksi ilmoitettiin 8 500 euroa. Vakuutusyhtiö korvasi oikeudenkäyntikuluja 5 733,51 euroa. Oikeusturvavakuutuksella vakuutusyhtiö ottaa kantaakseen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/vastapuolelta-saatu-kulukorvaus-jaetaan-vakuutetun-ja-vakuutusyhtion-kesken-vasta-sen-jalkeen-kun-oikeusturvavakuutuksen-enimmaiskorvausmaara-on-maksettu/
30.6.2021 Lausunnot

Lausunto oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriön lausuntopyyntö oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta (VN/1347/2021) Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Eräinä keinoina tähän pääsemiseksi on hallitusohjelmassa mainittu oikeudenkäyntien kustannusten alentaminen ja oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteiden selvittäminen muun muassa kuluriskin alentamiseksi. Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/lausunto-oikeudenkayntikuluja-riita-asioissa-koskevasta-arviomuistiosta/
14.5.2019 Oikeusuutiset

Huostaanoton valmisteluun liittyvät toimet eivät kuuluneet julkiseen oikeusapuun

KHO:2019:65 Oikeusapu – Oikeusapulain 13 §:n 3 momentti – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallintomenettely – Huostaanottohakemuksen valmisteluun liittyvät toimenpiteet – Tuomioistuinasia A:lle oli 18.8.2017 myönnetty oikeusapua hänen lapsensa huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n avustajaksi määrätyn asianajaja C:n palkkio- ja kulukorvausvaatimuksen toimenpiteistä, jotka oli tehty…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/huostanoton-valmisteluun-liittyvat-toimet-eivat-kuuluneet-julkiseen-oiekusapuun/
17.8.2018 Oikeusuutiset

KHO ei arvioinut ensiasteena tulkin kulukorvausta oikeusapuasiassa

KHO:2018:111 Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen tuomioistuin – Korkein hallinto-oikeus – Oikeusastejärjestys – Valituslupajärjestelmä Tulkkina toiminut A oli turvapaikka-asiassa toimittanut oikeusaputoimistolle laskun tulkkauksesta. Oikeusaputoimisto oli maksatuspäätöksellään osin hylännyt laskuun perustuvan kuluvaatimuksen. A oli tehnyt maksatuspäätöksestä ratkaisupyynnön, jonka oikeusaputoimisto oli toimittanut korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikeusaputoimiston mukaan ratkaisupyyntö oli toimitettu korkeimmalle hallinto-oikeudelle…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kho-ei-arvioinut-ensiasteena-tulkin-kulukorvausta-oikeusapuasiassa/
14.8.2018 Lausunnot

Lausunto oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta muistiosta

Dnro 35/2018 Lausuntopyyntönne: VN/1730/2018, 23.5.2018 LAUSUNTO OIKEUSAPUDIREKTIIVIN KANSALLISTA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVASTA MUISTIOSTA Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta muistiosta. Asianajajaliitto katsoo, että täytäntöönpantavana oleva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919 oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (jäljempänä ”oikeusapudirektiivi”) edellyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-oikeusapudirektiivin-kansallista-taytantoonpanoa-koskevasta-muistiosta/
9.11.2017 Oikeusuutiset

Yksityinen löytötavaratoimisto ei saa periä laissa ja -asetuksessa mainitsemattomia maksuja

KHO: Löytötavara – Laitoslöytö – Löytötavaratoimisto – Löytötavaroiden omistajilta perittävät korvaukset – Uhkasakko Löytötavaratoimisto A Oy:n toiminta kohdistui löytötavaralain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin laitoslöytöihin. Asiassa oli kyse siitä, millaisia korvauksia löytötavaratoimisto saa periä tällaisten löytötavaroiden omistajilta. Aluehallintovirasto oli kehottanut A Oy:tä muuttamaan korvauskäytäntöään siltä osin kuin yhtiö oli perinyt…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/yksityinen-loytotavaratoimisto-ei-saa-peria-laissa-ja-asetuksessa-mainitsemattomia-maksuja/
25.5.2015 Oikeusuutiset

Toimittajalla oikeus ministerivaliokunnan muistioon; jäi kuitenkin vaille kulukorvausta

KHO: Rahapelijärjestelmää koskevan taustamuistion julkisuutta koskeva valitusasia Toimittaja on 20.3.2014 pyytänyt saada sisäministeriöltä sen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle laatiman päätösesityksen ja sitä koskevan taustamuistion. Sisäministeriö on päätöksellään 8.4.2014 luovuttanut 21.2.2014 päivätyn päätösesityksen, mutta hylännyt Karjalaisen asiakirjapyynnön siltä osin kuin se on koskenut ministeriössä laadittua 21.2.2014 päivättyä taustamuistiota, joka on otsikoitu ”Rahapelipoliittinen kokonaiskuva,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/toimittajalla-oikeus-ministerivaliokunnan-muistioon-jai-kuitenkin-vaille-kulukorvausta/