Työtunteja kohtuullistettiin kun oikeusturvavakuutuksen omavastuuta korvattiin oikeusavun perusteella.

5.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Pohjois-Suomi HAO:
Oikeusapu – Oikeusturvavakuutus – Avustajan palkkio – Kohtuullistaminen – Kohtuullinen tuntipalkkio

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, miten valtion
varoista maksettava avustajan palkkio määräytyi, kun oikeusapu oli
myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen.

A:lle
oli myönnetty sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua koskevassa
valitusasiassa oikeusapua oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden
kattamiseen ilman perusomavastuuta ja hänen avustajakseen oli määrätty
B. Avustaja B oli toimittanut hallinto-oikeudelle laskun, jossa hän oli
ilmoittanut käyttäneensä työaikaa asian hoitamiseen 11 tuntia 15
minuuttia. B:n laskuttama tuntipalkkio oli 180 euroa. A:n
oikeusturvavakuutuksen mukainen omavastuu oli 15 prosenttia ja vähintään
150 euroa.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston
asetuksen 14 §:n mukaan jos oikeusapu on myönnetty
oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen, valtion varoista suoritettavan
avustajan palkkion ja kulukorvausten määrä arvioidaan yleisten
oikeudenkäyntikulusäännösten perusteella.

Hallinto-oikeus totesi,
että yleisiin oikeudenkäyntikulusäännöksiin ei sisälly säännöksiä
avustajan oikeudesta palkkioon päämieheltään. Tämän vuoksi avustajan
laskua on arvioitava sen perusteella, mitä tällaisten kulujen
korvaamisesta asianosaisten välillä on oikeudenkäymiskaaren yleisissä
kulusäännöksissä säädetty. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan
oikeudenkäyntikulujen korvaus on tarkoitettu kattamaan tarpeellisista
toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Mainitun luvun
8 §:n mukaan korvattaviin kuluihin kuuluvat muun muassa avustajan
palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

Hallinto-oikeus katsoi, että
myös silloin, kun oikeusapua oli myönnetty oikeusturvavakuutuksen
omavastuuosuuden kattamiseen, valtion varoista maksettavaa osuutta
määrättäessä palkkion kohtuullisuuteen voitiin kiinnittää huomiota.
Hallinto-oikeus piti avustajan laskussa esitettyä kokonaistyömäärää
asian laatu ja laajuus huomioon ottaen tarpeettoman suurena ja
kohtuullisti laskutusta tuntimäärän osalta. Sen sijaan hallinto-oikeus
piti laskutettua tuntipalkkiota kohtuullisena. Valtion varoista
määrättiin korvattavaksi avustaja B:lle kohtuulliseksi katsotusta
palkkiosta lasketun oikeusturvavakuutuksen 15 prosentin omavastuuosuuden
mukainen määrä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments