KKO jätti oikeusavun palkkioasetuksen soveltamatta – eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat asiat eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan – kohtuullinen palkkio 150 €/h

10.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:37 Eurooppalainen pidätysmääräys – Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Puolustaja – Puolustajan palkkio

Oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen säännökset jätettiin perustuslain 107 §:n nojalla soveltamatta määrättäessä valtion varoista palkkio puolustajalle, joka oli määrätty tehtäväänsä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden välillä annetun lain nojalla.

9. Toisin kuin rikosoikeudenkäyntilain 2 luvun 10 §:n 1 momenttiin, EU-luovuttamislain 20 §:n 2 momenttiin tai muihinkaan EU-luovuttamislain säännöksiin ei sisälly viittausta avustajan palkkiota ja kulukorvausta koskevaan oikeusapulain 17 §:ään, jonka nojalla palkkioperusteasetus on annettu. Vaikka EU-luovuttamislain 72 §:n mukaan asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta, puolustajan palkkiota koskevassa sääntelyssä ei myöskään voida katsoa olevan kysymys EU-luovuttamislain täytäntöönpanon kannalta välttämättömistä säännöksistä. Palkkioperusteasetuksen johtolauseessa ei myöskään ole asetuksenantovaltuutena mainittu EU-luovuttamislain 72 §:ää, eikä palkkioperusteasetusta näin ollen voida pitää EU-luovuttamislain 72 §:ssä tarkoitettuna asetuksena.

10. Edellä kohdista 4 ja 5 ilmenevin tavoin EU-luovuttamislain 20 §:n 2 momentin säännöksestä ja sitä koskevista perusteluista ilmenee tarkoituksena olleen, että EU-luovuttamislain mukaisissa asioissa tuomioistuin määrää puolustajalle kohtuullisen palkkion eikä näissä asioissa puolustajalle määrätä palkkiota palkkioperusteasetuksen mukaisesti, toisin kuin rikosoikeudenkäyntilain nojalla määrätyille puolustajille. Palkkioperusteasetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan EU-luovuttamislain mukaisen puolustajan palkkio kuitenkin määräytyisi palkkioperusteasetuksen mukaisesti. Palkkioperusteasetuksen sanottu soveltamisalasäännös ja sen myötä asetuksen muukin sääntely on näin ollen ristiriidassa EU-luovuttamislain 20 §:n 2 momentin puolustajan palkkiota koskevan sääntelyn kanssa.

KKO:2024:37

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments