Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.10.2018 Oikeusuutiset

HelHO: Avustajalla oikeus jälkitoimia koskevaan oikeusapupalkkioon, vaikka ratkaisu olisi julistettu istunnossa

HelHO:2018:18 Oikeusapu – Avustajan palkkio Presidentti on 4.6.2018 siirtänyt vahvennetun kokoonpanon ratkaistavaksi kysymyksen siitä, onko avustajalle maksettava oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:ssä tarkoitettu palkkio jälkitoimista. Valmistautuminen istuntoon A:n käräjäoikeudelle toimittamasta vedoslaskusta ilmenee, että A:n valmistautuminen pääkäsittelyyn on kestänyt 5 tuntia ja käsittänyt neuvottelun päämiehen kanssa toimistolla, yhteydenoton…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/helho-avustajalla-oikeus-jalkitoimia-koskevaan-oikeusapupalkkioon-vaikka-ratkaisu-olisi-julistettu-istunnossa/
4.10.2018 Oikeusuutiset

Oikeusavun palkkioasetuksen 7 a § muutettiin

Asiakohtaisesta palkkiosta voidaan erityisistä syistä poiketa, jos palkkio ei olisi yksittäistapauksessa oikeusapulain tarkoittamalla tavalla kohtuullinen Oikeusapulain 17 a §:ssä (12.8.2016/650), joka tuli voimaan 1.9.2016, säädetään, että kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa avustajalle vahvistetaan kohtuullinen asiakohtainen palkkio avustajan tehtävien hoidosta. Valtioneuvoston asetuksella (761/2016) säädettiin euromääräiset asiakohtaiset palkkiot eri tilanteisiin. Esityksessä ehdotetaan, että…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/oikeusavun-palkkioasetuksen-7-a-%c2%a7-muutettiin/
29.6.2018 Oikeusuutiset

Oikeusavun palkkioasetus oli ristiriidassa lain kanssa, avustajalla aina oikeus kohtuulliseen palkkioon

KHO:2018:95 Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Ilmeisen perusteeton hakemus – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Asiakohtainen palkkio – Kiinteä palkkio – Kohtuullinen palkkio – Asetuksen ristiriita lain kanssa Maahanmuuttovirasto oli hylännyt turvapaikanhakijan hakemuksen ulkomaalaislain 101 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisen perusteettomana. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja totesi, että hakemuksen on katsottava olleen ilmeisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/oikeusavun-palkkioasetus-oli-ristiriidassa-lain-kanssa-avustajalla-aina-oikeus-kohtuulliseen-palkkioon/
1.9.2016 Oikeusuutiset

Yksityisille avustajille asiakohtaiset palkkiot turvapaikka-asioissa

Turvapaikka-asioita koskevat uudet palkkiot perustuvat syyskuun alussa voimaan tulleeseen oikeusapulain muutokseen.  Yksityiselle avustajalle maksettavien palkkioiden määrät kansainvälistä suojelua koskevassa oikeusapuasiassa vahvistettiin tänään annetulla valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 15. syyskuuta 2016 ja sitä sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin. Turvapaikka-asioita koskevat uudet palkkiot perustuvat syyskuun alussa voimaan tulleeseen oikeusapulain muutokseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/yksityisille-avustajille-asiakohtaiset-palkkiot-turvapaikka-asioissa/
7.4.2016 Lausunnot

Lausunto muutosesityksestä asetukseen oikeusavun palkkioperusteista

Dnro 14/2016 Lausuntopyyntönne: OM 15/33/2015, 7.3.2016LAUSUNTO LUONNOKSESTA MUUTOSESITYKSEKSI VALTIONEUVOSTON ASETUKSEEN OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. 1. Yleisesti turvapaikanhakijoiden oikeusapujärjestelmän kokonaismuutoksesta Asianajajaliitto vastustaa hallituksen esitystä. Turvapaikanhakijoiden oikeusapujärjestelmä on Suomessa ollut perinteisesti korkealla tasolla eikä järjestelmän muuttamiseen esitysluonnoksessa kuvatulla tavalla ole tarvetta. Turvapaikanhakijoiden oikeusavun siirtäminen oikeusapujärjestelmän piiriin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-muutosesityksesta-asetukseen-oikeusavun-palkkioperusteista/
2.2.2016 Lausunnot

Lausunto oikeusavun asiakohtaisista palkkioista kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa

Dnro 6/2016 Lausuntopyyntönne: OM 37/41/2015, 26.1.2016 OIKEUSAVUN ASIAKOHTAISET PALKKIOT KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA KOSKEVISSA ASIOISSA Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 26.1.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien ehdotettuja oikeusavun asiakohtaisia palkkioita kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa ja siihen liittyen esitettyä oikeusapulain (257/2002) muutosta lisäämällä siihen uusi 17 a §: Kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa yksityiselle avustajalle…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-oikeusavun-asiakohtaisista-palkkioista-kansainvalista-suojelua-koskevissa-asioissa/
5.7.2014 Oikeusuutiset

Työtunteja kohtuullistettiin kun oikeusturvavakuutuksen omavastuuta korvattiin oikeusavun perusteella.

Pohjois-Suomi HAO: Oikeusapu – Oikeusturvavakuutus – Avustajan palkkio – Kohtuullistaminen – Kohtuullinen tuntipalkkio Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, miten valtion varoista maksettava avustajan palkkio määräytyi, kun oikeusapu oli myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen. A:lle oli myönnetty sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua koskevassa valitusasiassa oikeusapua oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen ilman perusomavastuuta ja hänen avustajakseen oli…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/tyotunteja-kohtuullistettiin-kun-oikeusturvavakuutuksen-omavastuuta-korvattiin-oikeusavun-perusteella/
6.4.2014 Oikeusuutiset

KHO: Oikeusapupalkkio vuoden 2013 toimista 100 euron tuntitaksalla

KHO: Oikeusapu – Avustajan palkkio – Korotuksen voimaantulo – Siirtymäsäännösten puuttuminen Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella. Palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä yksityiskohtainen selvitys suorittamistaan toimenpiteistä. Edellä tarkoitetun momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään muun ohella tarkemmin niistä toimenpiteistä,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/kho-oikeusapupalkkio-vuoden-2013-toimista-100-euron-tuntitaksalla/
25.1.2019 Tiedotteet

Oikeusturvan toteutuminen vaatii rahaa

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivästystä toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Oikeusturvan toteutuminen Suomessa edellyttää, että kaikilla olisi tosiasiallisesti mahdollisuus saada asiantuntevaa oikeudellista apua asiaansa. Haavoittuvassa asemassa olevilla on tällä hetkellä vaikeuksia päästä oikeuksiinsa eikä oikeuden saatavuus toteudu tasapuolisesti myöskään tavallisille kansalaisille. Asianajajaliiton mielestä tilanne on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/oikeusturvan-toteutuminen-vaatii-rahaa/
26.10.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä ulkomaalaislain 193 §:n muuttamiseksi

Dnro 51/2016 Lausuntopyyntönne: OM 3/32/2016, 29.9.2016 HALLITUKSEN ESITYS ULKOMAALAISLAIN 193 §:N MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö on pyytänyt 29.9.2016 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) lausuntoa hallituksen esityksestä ulkomaalaislain 193 §:n muuttamiseksi. Lausuntonaan Asianajaliitto esittää seuraavaa: 1. Yleistä Hallituksen esitysluonnoksessa on pidetty tarkoituksenmukaisena hajauttaa kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittely useampaan hallinto-oikeuteen lähinnä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/he-ulkomaalaislain-193-%c2%a7n-muuttamiseksi/