Syyttäjällä ei ole puhevaltaa asianomistajana olevalle lapselle määrätyn edunvalvojan sijaisen palkkioon

7.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2023:12 Edunvalvojan palkkio – Syyttäjä – puhevalta

Syyte pahoinpitelystä B:tä vastaan hylättiin hovioikeudessa. Asianajaja F oli määrätty asianomistaja C:n edunvalvojaksi esitutkintalain 4 luvun 8 §:n perusteella. Asianajaja F esitti palkkiovaatimuksen. Hovioikeus katsoi, ettei syyttäjällä ole puhevaltaa lausua edunvalvojan palkkiovaatimuksesta.

Syyttäjä totesi, että lainsäännöksen puuttuessa syyttäjän puhevalta esitutkintalain perusteella määrätyn edunvalvojan laskusta on epäselvä, mutta syyttäjällä ei sinänsä ollut huomautettavaa laskuun.

Hovioikeus:

Esitutkintalain mukainen edunvalvojan palkkio on yksittäistapauksessa määrättävä holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 2 momentissa todetuin tavoin siten, että se on tehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen kohtuullinen (KKO 2018:69).

Oikeusapulain 17 §:n mukaan syyttäjän on rikosasioissa lausuttava esitetystä palkkio- ja kuluvaatimuksesta, jos siihen vaatimuksen määrään nähden tai muuten on aihetta. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 10 §:n viittaussäännöksen mukaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun mukaan määrätylle puolustajalle ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle maksetaan valtion varoista palkkio ja korvaus noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulain 17 ja 18 §:ssä säädetään.

Sen sijaan esitutkintalaissa tai holhoustoimesta annetussa laissa ei ole vastaavaa syyttäjän puhevaltaan liittyvää säännöstä tai viittaussäännöstä oikeusapulakiin. Edunvalvojan palkkio ei edellä todetusti määräydy oikeusapulain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella. Nimenomaisen säännöksen puuttuessa syyttäjällä ei ole oikeutta, eikä siten myöskään velvollisuutta lausua edunvalvojan palkkiosta.

Vaa­HO:2023:12

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments