Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.1.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Lausuntopyyntönne: VN/4118/2019 Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen? Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä” Asianajajaliitto”) kannattaa avoimuusrekisterin perustamista päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseksi sekä luottamuksen vahvistamiseksi. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että avoimuusrekisterille asetetut tavoitteet toteutuvat. Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-avoimuusrekisterilaiksi/
29.10.2021 Lausunnot

Ehdotus saatavien perintää koskevien säännösten pysyvästä muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.

 Ehdotus saatavien perintää koskevien säännösten pysyvästä muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.  Asianajajaliitto 1. Ehdotuksen mukaan perittävien kulujen enimmäismäärä porrastetaan pääoman suuruuden mukaan neljään portaaseen. Mikä on näkemyksenne mukaan sopiva ”portaiden” lukumäärä? Voitte myös esittää perustelut näkemyksellenne? 4 Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) pitää jaottelua neljään portaaseen asialliselta. Mikäli portaita olisi vähemmän, se voisi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/ehdotus-saatavien-perintaa-koskevien-saannosten-pysyvasta-muuttamisesta-tyoryhman-valimietinto/
8.10.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:45).…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisesta-annetun-lain-rahanpesun-selvittelykeskuksesta-annetun-lain-ja-finanssivalvonnasta-annetun-lain-muuttami/
3.6.2021 Oikeusuutiset

Lasta kuultava kun harkitaan edunvalvojan määräämistä isyyden kumoamista varten – edunvalvoja määrättiin

KKO:2021:41 Isyys – Isyyden kumoaminen – Edunvalvojan määrääminen – Lapsen osallisuusoikeudet Lapsen henkilökohtainen kuuleminen oli tarpeen hänen etunsa arvioimiseksi asiassa, joka koski edunvalvojan määräämistä isyyden kumoamiskanteen nostamista varten. Kuuleminen voitiin toteuttaa noudattaen, mitä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 15 a §:ssä säädetään. A oli tunnustamisen perusteella vahvistettu lapsen isäksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/lasta-kuultava-kun-harkitaan-edunvalvojan-maaraamista-isyyden-kumoamista-varten-edunvalvoja-maarattiin/
10.11.2020 Oikeusuutiset

EOA arvioi voiko henkilölle määrätty edunvalvoja päättää päämiehen antaman asianajotoimeksiannon

Kantelija (asianajaja) pyysi tutkimaan edunvalvontatoimiston yleisen edunvalvojan menettelyä asianajotoimeksiannon päättämistä koskevassa asiassa. Kantelija kertoi yleisessä edunvalvonnassa olleen päämiehen antaneen hänelle asianajotoimeksiannon muun muassa päämiehen asumista koskeneessa asiassa. Toimeksiannon johdosta kantelija oli lähettänyt edunvalvojalle kirjeen. Sen mukaan kantelijalle oli toimitettu hyvinvointikuntayhtymän päätös siitä, että päämiehelle oli myönnetty tehostetun palveluasumisen paikka. Päämies…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/eoa-arvioi-voiko-henkilolle-maaratty-edunvalvoja-paattaa-paamiehen-antaman-asianajotoimeksiannon/
2.10.2020 Oikeusuutiset

Kiinteistön ostajalla ei ollut valitusoikeutta kun maistraatti oli jättänyt myöntämättä edunvalvojalle luvan kiinteistön myyntiin

KHO:2020:103 Holhoustoimen edunvalvonta – Kiinteistön kauppa – Holhoustoimilain mukainen lupa – Valitusoikeus – Välittömät ja välilliset oikeusvaikutukset – Oikeustoimen vastapuoli Asiassa oli ratkaistavana, oliko holhoustoimilain 35 §:n mukaista lupa-asiaa koskevalla päätöksellä sellaisia välittömiä vaikutuksia luvanvaraisen oikeustoimen vastapuolen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, että hänellä olisi ollut valitusoikeus lupa-asiassa annetusta päätöksestä. Edunvalvoja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/kinteiston-ostajalla-ei-ollut-valitusoikeutta-kun-maistraatti-oli-jattanyt-myontamatta-edunvalvojalle-luvan-kiinteiston-myyntiin/
6.7.2020 Oikeusuutiset

EOA antoi huomautuksen lapsen lain vastaisesta kuulemisesta poliisissa

Kantelija arvosteli asiamiehensä A:n laatimassa kantelukirjoituksessa X:npoliisilaitoksen konstaapeli B:n menettelyä kantelijan 11-vuotiaan lapsen kuulustelun suorittamisessa tämän koululla. Kysymys oli lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä koskevasta asiasta, jossa lapsen äiti oli epäiltynä. ”Käsitykseni mukaan F:n olisi esitutkinnasta kokonaisvastuullisena tutkinnanjohtajana tullut varmistaa, ettei kantelijan lapsen kuulustelua suoritettaisi ennen edunvalvojan määräämistä ja hänen olisi tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eoa-antoi-huomautuksen-lapsen-lain-vastaisesta-kuulemisesta-poliisissa/
29.10.2018 Oikeusuutiset

Esitutkintalain mukaiselle asianomistajan edunvalvojalle maksettiin palkkio holhoustoimilain perusteiden mukaan, tässä 220 €/h + alv

KKO:2018:69 Esitutkinta – Edunvalvoja – Palkkio Alaikäiselle asianomistajalle esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle valtion varoista maksettava palkkio määrättiin noudattaen holhoustoimesta annetun lain 44 §:stä ilmeneviä periaatteita. (Ään.) KKO:2018:69

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/esitutkintalain-mukaiselle-asianomistajan-edunvalvojalle-maksettiin-palkkio-holhoustoimilain-perusteiden-mukaan-tassa-220-e-h-alv/
17.1.2018 Oikeusuutiset

Toimintaohjeita ei saa käyttää kehitysvammaisen yhteydenpidon rajoittamistarkoituksessa

KHO:2018:8 Kehitysvammaisten erityishuolto – Tapaamisia koskeva toimintamalli – Yhteydenpidon rajoittaminen – Asian tutkiminen tuomioistuimessa – Laissa sääntelemätön rajoitus Kehitysvammaisen täysi-ikäisen henkilön B:n äiti ja edunvalvoja A oli valituksessaan hallinto-oikeudelle esittänyt, että hänen ja tahdostaan riippumatta erityishuollon toimintayksikköön määrätyn B:n välistä yhteydenpitoa rajoitettiin kehitysvammapsykiatrian yksikön palvelupäällikön allekirjoittaman tapaamisia koskevaksi toimintamalliksi otsikoidun…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/toimintaohjeita-ei-saa-kayttaa-kehitysvammaisen-yhteydenpidon-rajoittamistarkoituksessa/
3.10.2016 Oikeusuutiset

Esitutkuntalain mukaisen edunvalvojan palkkiota ei voida tuomita korvattavaksi

I-SHO:2016:10 Edunvalvojan palkkion korvaaminen valtiolle Tuomioistuimessa hävinnyt rikosasian asianosainen ei ole velvollinen korvaamaan valtiolle sen varoista vastapuolelle esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle maksettua palkkiota.– – – Käräjäoikeus on 10.4.2015 antamallaan päätöksellä Itä-Suomen poliisilaitoksen hakemuksesta määrännyt varatuomari C:n alaikäisen B:n edunvalvojan sijaiseksi tehtävänään valvoa B:n etua ja oikeutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/esitutkuntalain-mukaisen-edunvalvojan-palkkiota-ei-voida-tuomita-korvattavaksi/