Generic filters
Exact matches only
11.4.2024

Vastaamo-tapauksen jälkipyykissä riittää pestävää

Kolmea eri puoluetta edustavat kansanedustajat ovat tänään tehneet lakialoitteen rikosuhriavustajan tehtävästä. Aloitteessa ehdotetaan, että esitutkintaviranomaisen hakemuksesta tuomioistuin määräisi rikosuhriavustajan edustamaan suureen henkilöjoukkoon kohdistuvan rikoksen asianomistajia kollektiivisesti. Aloitteen taustalla ovat Vastaamo-tietomurron tutkinnan ja oikeudenkäynnin esiin nostamat nykysääntelyn ongelmat ja lainsäädännön muutostarpeet: Vastaamo-tapauksessa syyttäjä joutui toteamaan, ettei sillä ole mahdollisuutta ajaa asianomistajien…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/vastaamo-tapauksen-jalkipyykissa-riittaa-pestavaa/
5.4.2024 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös sisäpiirintiedon väärinkäytöstä – KKO tuomitsi menetetyksi rikoshyötyä enemmän kuin syyttäjä vaati

KKO:2024:25 Sisäpiirintiedon väärinkäyttö – Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö – Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen Syyttäjä vaati yhtiön toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä toimineelle A:lle rangaistusta törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä katsoen, että tämä oli tahallaan käyttänyt julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi hankkiessaan yhtiön osakkeita. Korkein oikeus katsoi, että A:lla oli yhtiön osakkeita…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/ennakkopaatos-sisapiirintiedon-vaarinkaytosta-kko-tuomitse-menetetyksi-rikoshyotya-enemman-kuin-syyttaja-vaati/
4.4.2024 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirastolta uusi ohje asiakirjojen liittämis- ja nimeämiskäytännöistä

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on 25.3.2024 an­ta­nut uu­den oh­jeen asia­kir­jo­jen liittämisestä, nimeämisestä ja avainsanoittamisesta. Ohje korvaa 30.6.2020 annetun aikaisemman ohjeen. Asianosaisille on laadittu erillinen ohjeistus, jotta asiakirjat olisivat jo tuomioistuimeen saapuessa tämän ohjeistuksen mukaisia. Yhdenmukaistamalla toimintatapoja voidaan vähentää asiakkaiden, asiamiesten ja tuomioistuinten päällekkäistä työtä. Ohjeistukset ovat laatineet yleisten tuomioistuinten ja syyttäjien edustajat yhteistyössä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/tuomioistuivirastolta-uusi-ohje-asiakirjojen-liittamis-ja-nimeamiskaytannoista/
25.3.2024 Oikeusuutiset

Toimittajalle ei annettu kopioita todisteina käytetyistä videotallenteista

Hel­Ho:2023:15 Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Kopion antaminen videotallenteesta – Lapsen oikeudet Hovioikeus katsoi, että oli syytä olettaa, että kopioiden antaminen todisteina esitetyistä videotallenteista voisi johtaa niissä esiintyvien alle 18-vuotiaiden lasten yksityisyyden suojan loukkaamiseen. Toimittaja on pyytänyt kopioita käräjäoikeudessa todisteina esitetyistä videotallenteista. Yhden asianosaisen huoltaja on vastustanut hakemusta. Syyttäjä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/toimittajalle-ei-annettu-kopioita-todisteina-kaytetyista-videotallenteista/
20.3.2024 Oikeusuutiset

HelHO: SkyECC-viestejä ei ollut hankittu lainvastaisesti eikä niitä tullut asettaa hyödyntämiskieltoon.

Hel­HO:2024:3 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Eurooppaoikeus – Vastavuoroisen tunnustamisen periaate – Eurooppalainen tutkintamääräys Syyttäjä oli nimennyt rikosasiassa todisteiksi SkyECC-viestejä, joista suuri osa oli saatu viranomaisten haltuun Ranskassa viestien suojauksen murtamisen jälkeen. Todisteet oli toimitettu Suomeen eurooppalaisen tutkintamääräyksen nojalla. Hovioikeus katsoi, että SkyECC-viestejä ei ollut hankittu lainvastaisesti eikä niitä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/helho-skyecc-viesteja-ei-ollut-hankittu-lainvastaisesti-eika-niita-tullut-asettaa-hyodyntamiskieltoon/
29.2.2024 Oikeusuutiset

I-SHO: Säännöstelyrikoksen kvalifiointiperusteena ei voitu käyttää maasta viedyn omaisuuden arvoa sellaisenaan

I-SHO:2024:1 Säännöstelyrikos – Törkeä säännöstelyrikos – Huomattava taloudellinen hyöty Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi säännöstelyrikoksen, koska A oli rikkonut ja yrittänyt rikkoa Neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 määräyksiä viemällä Suomesta Venäjälle euromääräistä valuuttaa noin 27.000 euron arvosta ja kaikuluotaimia toisten henkilöiden käyttöön 4.197 euron arvosta sekä yrittämällä viedä kiellettyjä ylellisyysesineitä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/i-sho-saannostelyrikoksen-kvalifiointiperusteena-ei-voitu-kayttaa-maasta-viedyn-omaisuuden-arvoa-sellaisenaan/
7.2.2024 Oikeusuutiset

Syyttäjällä ei ole puhevaltaa asianomistajana olevalle lapselle määrätyn edunvalvojan sijaisen palkkioon

Vaa­HO:2023:12 Edunvalvojan palkkio – Syyttäjä – puhevalta Syyte pahoinpitelystä B:tä vastaan hylättiin hovioikeudessa. Asianajaja F oli määrätty asianomistaja C:n edunvalvojaksi esitutkintalain 4 luvun 8 §:n perusteella. Asianajaja F esitti palkkiovaatimuksen. Hovioikeus katsoi, ettei syyttäjällä ole puhevaltaa lausua edunvalvojan palkkiovaatimuksesta. Syyttäjä totesi, että lainsäännöksen puuttuessa syyttäjän puhevalta esitutkintalain perusteella määrätyn edunvalvojan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/syyttajalla-ei-ole-puhevaltaa-asianomistajana-olevalle-lapselle-maaratyn-edunvalvojan-sijaisen-palkkioon/
21.12.2023 Oikeusuutiset

EUT: Euroopan syyttäjänviraston tutkintatoimenpiteiden on oltava tutkinnasta vastaavan syyttäjän jäsenvaltion tuomioistuimen ennakkovalvonnan kohteena, jos niillä puututaan vakavasti perusoikeuksiin

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-281/22 | G. K. ym. (Euroopan syyttäjänvirasto) Euroopan syyttäjänvirasto: unionin tuomioistuin selventää sitä, miten kansalliset tuomioistuimet harjoittavat tuomioistuinvalvontaa rajat ylittävien tutkintatoimenpiteiden osalta Kun Euroopan syyttäjänvirasto toimittaa tutkinnan useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, tutkinnasta vastaavan syyttäjän jäsenvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia tarkastamaan tutkintatoimenpiteiden hyväksymisen ja oikeutuksen. Tutkintatoimenpiteisiin saa kohdistaa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/eut-euroopan-syyttajanviraston-tutkintatoimenpiteiden-on-oltava-tutkinnasta-vastaavan-syyttajan-jasenvaltion-tuomioistuimen-ennakkovalvonnan-kohteena-jos-niilla-puututaan-vakavasti-perusoikeuksiin/
7.12.2023 Oikeusuutiset

KHO:n presidentti Kuusiniemi huolestunut laillisuusvalvontaan ja oikeuslaitokseen kohdistetusta kritiikistä

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi Vallanjako ja oikeusvaltion puolustaminen – puhe ylituomaripäivillä Helsingissä 7.12.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ylituomaripäivien osanottajat, ärade deltagare i överdomaredagen, perinteisesti olemme ylituomaripäivillä ottaneet luvun ja katsoneet, onko joukossa tapahtunut muutoksia. Ja onhan taas yksi muutos tapahtunut ja meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Juhana Niemi.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/khon-presidentti-kuusiniemi-huolestunut-laillisuusvalvontaan-ja-oikeuslaitokseen-kohdistetusta-kritiikista/
14.11.2023

Panssarivaunut vyöryivät IBA:n asialistalle

Olen 33 vuoden ajan osallistunut vuosittain Kansainvälisen asianajajaliiton IBA:n yleiskongresseihin. Aloitin New Yorkin kongressista vuonna 1991. Sen jälkeen IBA on ollut allakoituna vuosittaisena tapahtumana kuten Asianajajapäivä. IBA on ollut perinteisesti hyvin puhtaasti ammattiin liittyviin asioihin keskittyvä liitto, ja ohjelmat kongresseissa ovat olleet sen hengen mukaisia. Vuosittain on ohjelmaan otettu vain…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/panssarivaunut-vyoryivat-iban-asialistalle/