Vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutetun ja vakuutusyhtiön kesken vasta sen jälkeen kun oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on maksettu

1.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajariitalautakunta: Oikeusturvavakuutus. Oikeudenkäyntikulujen jakaantuminen. Vakuutusmäärän ylittävät oikeudenkäyntikulut. Yllättävä ja ankara ehto.

Saadun selvityksen perusteella RH:n
oikeudenkäyntikulut tapauksessa olivat yhteensä 15 362,41 euroa, josta
vastapuolen maksettavaksi tuomittiin 5 000 euroa. Vakuutusyhtiö antoi
15.9.2010 oikeusturvavakuutuksen korvauspäätöksen, jossa
enimmäiskorvausmääräksi ilmoitettiin 8 500 euroa. Vakuutusyhtiö korvasi
oikeudenkäyntikuluja 5 733,51 euroa.

Oikeusturvavakuutuksella
vakuutusyhtiö ottaa kantaakseen riskin vakuutetun oikeudenkäyntikuluista
vakuutusmäärään saakka. Vakuutusmäärä on vakuutuksenottajalle
olennainen tieto hänen ottaessaan vakuutusta. Vakuutetun päätöksentekoon
oikeudenkäynnin aloittamisesta vaikuttavat merkittävästi arvio
tulevista oikeudenkäyntikuluista ja tieto näitä kuluja korvaavan
oikeusturvaedun määrästä. Oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 8.3
soveltaminen voi johtaa ja on tässä tapauksessa johtanutkin siihen, että
vakuutusyhtiö vapautuu maksamasta vakuutusehtojen ja tekemänsä
oikeusturvaedun myöntämistä koskevan päätöksen mukaista 8 500 euron
enimmäiskorvausmäärää, vaikka vakuutetun oikeudenkäyntikulut ylittävät
tämän enimmäiskorvausmäärän. Lautakunta pitää ehtokohtaa vakuutetun
kannalta yllättävänä ja ankarana. Yllättävä ja ankara se on sen vuoksi,
että vakuutuksenottaja voi joutua sitä sovellettaessa kantamaan osan
siitä riskistä, joka vakuutuksella on lähtökohtaisesti siirretty
vakuutusyhtiölle. Ehto on vakuutetun kannalta yllättävä myös sen vuoksi,
että korvauksen määrä jää riippumaan oikeudenkäynnin lopputuloksesta.
Ehdon perusteella vakuutettu voisi olla edullisemmassa tilanteessa, jos
vastapuolta ei velvoitettaisi korvaamaan oikeudenkäyntikuluja lainkaan.

Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella yllättäviä ja ankaria
sopimusehtoja on korostettava riittävällä tavalla sopimuksenteon
yhteydessä, jotta niihin voisi tehokkaasti vedota. Vakuutusyhtiö ei ole
osoittanut, että RH:lle olisi erityisesti huomautettu kyseisen
vakuutuksen enimmäiskorvausmäärää rajoittavan ehdon sisällöstä hänen
ottaessaan vakuutusta. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei ehtokohtaa
8.3 voida soveltaa siten, että vakuutetun saama korvaus jäisi
oikeusturvavakuutuksen 8 500 euron vakuutusmäärää pienemmäksi. Muilta
osin ehtokohta on sitova. Tämä merkitsee sitä, että vastapuolelta saatu
kulukorvaus voidaan jakaa vakuutetun ja vakuutusyhtiön kesken heidän
kustannusosuuksiensa suhteessa vasta sen jälkeen kun vakuutetulle on
maksettu 8 500 euron enimmäiskorvausmäärä. Vakuutettu on vaatinut
kustannusten korvaamista enimmäiskorvausmäärään saakka, joten lautakunta
ei lausu kulujen jakaantumisesta 8 500 euroa ylittäviltä osin.

Suositus Lautakunta suosittaa, että Vakuutusyhtiö korvaa RH:n oikeudenkäyntikulut 8 500 euron määrään saakka.

Päätös oli yksimielinen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments