Huostaanoton valmisteluun liittyvät toimet eivät kuuluneet julkiseen oikeusapuun

14.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:65

Oikeusapu – Oikeusapulain 13 §:n 3 momentti – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallintomenettely – Huostaanottohakemuksen valmisteluun liittyvät toimenpiteet – Tuomioistuinasia

A:lle oli 18.8.2017 myönnetty oikeusapua hänen lapsensa huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n avustajaksi määrätyn asianajaja C:n palkkio- ja kulukorvausvaatimuksen toimenpiteistä, jotka oli tehty huostaanottohakemuksen valmistelun aikana ennen huostaanottohakemuksen 8.6.2017 tapahtunutta vireille tuloa hallinto-oikeudessa. C valitti palkkiostaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että toisin kuin oikeusapulain esitöissä (HE 89/2001 vp) mainituissa, yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävissä riita- ja rikosasioissa, hallintotuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa myönnettävä oikeusapu ei voinut kattaa tuomioistuinkäsittelyä edeltävää vaihetta (ks. KHO 1990-A-122). Kun otettiin lisäksi huomioon oikeusapulain esitöissä tältä osin esitetty, huostaanottohakemuksen valmisteluun ajalla 11.4.–2.6.2017 liittyneitä asianajaja C:n toimenpiteitä oli lastensuojelulain 43 §:n 2 momentin sääntelystä huolimatta pidettävä sellaisina oikeusapulain 13 §:n 3 momentissa tarkoitettuina hallintomenettelyssä suoritettuina toimenpiteinä, joita hänen päämiehelleen myönnetty oikeusapu ei kattanut. Sillä seikalla, että huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskeva asia oli sittemmin edennyt käsiteltäväksi hallinto-oikeudessa, joka oli ensi asteena päättänyt huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, tai sillä, että oikeusapupäätöksen mukaan oikeusapuun liittyvät etuudet olivat tulleet voimaan 11.4.2017, ei ollut tässä arvioinnissa merkitystä.