Generic filters
Exact matches only
19.4.2024 Oikeusuutiset

Unionin kilpailuoikeuden rikkomista koskevien korvauskanteiden vanhentumisaika ei voi alkaa kulua ennen kuin rikkominen on päättynyt ja vahingon kärsinyt on saanut tiedon, että toiminta merkitsee rikkomista

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-605/21 | Heureka Group (Hintavertailusivustot) Unionin kilpailuoikeuden rikkomiset: Tšekin aiempi vanhentumisjärjestelmä on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa Kyseisessä järjestelmässä vahingonkorvauksen vaatiminen jatketuista kilpailunvastaisista menettelytavoista on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa Unionin kilpailuoikeuden rikkomisen johdosta nostettaviin vahingonkorvauskanteisiin sovellettava vanhentumisaika ei voi alkaa kulua ennen kuin tämä rikkominen on…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/unionin-kilpailuoikeuden-rikkomisen-johdosta-nostettaviin-vahingonkorvauskanteisiin-sovellettava-vanhentumisaika-ei-voi-alkaa-kulua-ennen-kuin-rikkominen-on-paattynyt-ja-vahingon-karsinyt-on-saanut-ti/
1.3.2024 Oikeusuutiset

Jälkikäteinen liittyminen yhteishankintayksikön puitejärjestelyyn oli hankintasäännösten vastaista – hankinta olisi tullut kilpailuttaa

KHO:2024:23 Julkinen hankinta – Puitejärjestely – Hankintayksikön liittyminen puitejärjestelyyn – Puitejärjestelyä perustettaessa annetut tiedot – Puitejärjestelyn osapuolina olevat hankintayksiköt ja hankintamäärä Hankintayksikkö oli päättänyt hankkia hankinnan kohteena olevat laitteet, lisävarusteet sekä palvelun liittymällä yhteishankintayksikön vuonna 2014 kilpailuttamaan puitejärjestelyyn. Vaikka puitejärjestelyn perustamisvaiheen kilpailuttamisen hankintalain mukaisuudesta oli vastannut yhteishankintayksikkö, hankintayksikön vastuulle kuului…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/jalkikateinen-liittyminen-yhteishankintayksikon-puitejarjestelyyn-oli-hankintasaannosten-vastaista-hankinta-olisi-tullut-kilpailuttaa/
19.1.2024 Oikeusuutiset

Kilpailuoikeus voi tietyissä tilanteissa soveltua myös yritysten menettelyihin työmarkkinoilla

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten tuore raportti korostaa, että kilpailuoikeutta voi tietyissä tilanteissa soveltaa myös yritysten menettelyihin työmarkkinoilla. Työmarkkinat ja niillä tapahtuva toiminta on tyypillisesti rajattu kilpailulain soveltamisen ulkopuolelle. Soveltamisalan rajaus on kuitenkin kapea ja koskee ensisijaisesti työehtosopimusneuvotteluita. Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten raportti Competition and Labour Markets nostaa esiin esimerkkejä kilpailuoikeuden ja työmarkkinoiden yhtymäkohdista. Yritysten…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kilpailuoikeus-voi-tietyissa-tilanteissa-soveltua-myos-yritysten-menettelyihin-tyomarkkinoilla/
22.12.2023 Oikeusuutiset

KHO vahvisti 1,75 miljoonan euron seuraamusmaksun verkkokaupan kilpailunrajoituksesta

KHO:2023:127 Kilpailuasia – Vertikaalinen kilpailunrajoitus – Määrähinnoittelu – Sopimuksen tai yhdenmukaistetun menettelytavan osoittaminen – Yksipuolinen menettely – Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesitys – Seuraamusmaksuesityksen perusteena oleva menettely ja tosiseikat – Seuraamusmaksuesityksen laajentaminen – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Verkkokauppa 1. Sopimuksen tai yhdenmukaistetun menettelytavan osoittaminen Markkinaoikeus oli päätöksessään katsonut, että A Oy:n…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kho-vahvisti-175-miljoonan-euron-seuraamusmaksun-verkkokaupan-kilpailunrajoituksesta/
22.11.2023 Oikeusuutiset

Turun seudun joukkoliikenteen kilpailutus: yhteisyritysten nimissä annettujen tarjousten katsottiin olleen omiaan rajoittamaan ja vääristämään hintakilpailua

MAO:Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Jalon Liikenne Oy, Lehtisen Linja Oy, Linjaliikenne Muurinen Oy, Linjaliikenne Nyholm Oy, LS-Liikennelinjat Oy, Savonlinja Oy ja Turun Citybus Oy horisontaalinen kilpailunrajoitus – tarjousyhteistyö – seuraamusmaksu Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin ja Liedon kaupungit sekä Ruskon kunta ovat perustaneet vuonna 2012 alueilleen yhteisen Turun seudun joukkoliikennejärjestelmän (jäljempänä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/turun-seudun-joukkoliikenteen-kilpailutus-yhteisyritysten-nimissa-annettujen-tarjousten-katsottiin-olleen-omiaan-rajoittamaan-ja-vaaristamaan-hintakilpailua/
13.11.2023 Oikeusuutiset

Kilpailukieltosopimuksen rikkominen mahdollisti entiselle työnantajalle turvaamistoimen hakemisen

KKO:2023:83 Turvaamistoimi – Työsopimus – Kilpailukielto A:n työsopimuksessa oli kilpailukieltoehto. A oli irtisanonut työsopimuksensa ja irtisanomisajan päättymisen jälkeen aloittanut välittömästi toisen yhtiön palveluksessa. A:n entinen työnantaja B Oy vaati oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla, että A:ta kielletään sakon uhalla toimimasta toisen yhtiön palveluksessa. Korkein oikeus katsoi, että B Oy:llä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kilpailukieltosopimuksen-rikkominen-mahdollisti-entiselle-tyonantajalle-turvaamistoimen-hakemisen/
14.9.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle   Dnro L2023-42   Lausuntopyyntönne: VN/16274/2022, 21.07.2023 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Digimarkkinasäädöstä täydentävät kansalliset säädökset (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/1925)   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Johdanto   Suomen Asianajajaliitto kiittää työ-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-kilpailu-ja-kuluttajavirastosta-annetun-lain-muuttamisesta/
4.7.2023 Oikeusuutiset

EUT: Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevan tutkinnan yhteydessä kilpailuviranomaisen voi olla välttämätöntä selvittää, onko yrityksen käyttäytyminen yhteensopivaa muiden kuin kilpailuoikeuden alaan kuuluvien normien kanssa

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-252/21 | Meta Platforms ym. (Yhteisöpalvelun yleiset käyttöehdot) Jäsenvaltion kilpailuviranomainen voi todeta määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevan tutkinnan yhteydessä, että yleistä tietosuoja-asetusta on rikottu Sen on kuitenkin vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti otettava huomioon tämän asetuksen nojalla toimivaltaisen valvontaviranomaisen päätökset ja tutkimukset Meta Platforms Ireland tarjoaa Facebook-verkkoyhteisöpalvelua unionissa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/eut-maaraavan-markkina-aseman-vaarinkayttoa-koskevan-tutkinnan-yhteydessa-kilpailuviranomaisen-voi-olla-valttamatonta-selvittaa-onko-yrityksen-kayttaytyminen-yhteensopivaa-muiden-kuin-kilpailuoikeud/
5.6.2023 Lausunnot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle   L2023-23   Lausuntopyyntönne: VN/7918/2023, 26.04.2023  LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE LAIKSI KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   FSR-asetusta täydentävät kansalliset säädökset (sisämarkkinoita vääristävät ulkomaiset tuet)   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Johdanto   Asianajajaliitto kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä (”TEM”) mahdollisuudesta antaa lausuntonsa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/lausunto-hallituksen-esitysluonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-kilpailu-ja-kuluttajavirastosta-annetun-lain-muuttamisesta/
18.5.2023 Oikeusuutiset

Hangon kaupungille 65.000 euron seuraamusmaksu kilpailuttamisvelvoitteen laiminlyönnistä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Hangon kaupungin maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 65.000 euroa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan. Saadun selvityksen mukaan Hangon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on terveyskeskuksen vastaanottopalveluita hankkiessaan laiminlyönyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettuun lakiin (jäljempänä myös hankintalaki) perustuvan velvollisuutensa kilpailuttaa palveluiden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/hangon-kaupungille-65-000-euron-seuraamusmaksu-kilpailuttamisvelvoitteen-laiminlyonnista/